Nederland wordt sterker in een democratisch Europa

Wij kiezen voor een Europa waarin mensen en landen zich aan elkaar verbinden op grensoverschrijdende thema’s en landen tegelijk hun zelfstandigheid en eigen karakter behouden waar dat zinvol en wenselijk is. Een federaal Europa laat per definitie alle ruimte voor de diversiteit van nationale, regionale en menselijke verschillen en identiteiten. Bevoegdheden liggen dan ook daar waar zij het best uitgevoerd kunnen worden en de beste waarborg voor persoonlijke vrijheid bieden. Beslissingen worden het liefst zo dicht mogelijk bij mensen genomen, maar soms zijn problemen te groot om lokaal of nationaal op te lossen.

Wij hebben moeite met de trage, ondoorzichtige en gecompliceerde besluitvorming in Europa. Het stoort ons hoe politieke strijd in één land de hele Unie lam kan leggen. Europese leiders gaan te vaak van Eurotop naar Eurotop, zonder dat mensen tastbare resultaten zien. Dit ligt niet aan Europa, maar aan de lidstaten die over de werking van Europa beslissen. Dit ligt daarmee ook aan de Nederlandse regering en aan Nederlandse politici.

D66 wil dat besluiten in Europa sneller, transparanter en simpeler genomen worden. Mensen willen meer zicht en meer grip op wat er in Europa gebeurt. Vanuit ons democratisch DNA willen wij mensen ook meer te zeggen geven. Daarom willen we minder veto’s, een steviger mandaat voor het Europees Parlement en de Europese Commissie, Europese kieslijsten bij Europese verkiezingen, een meer democratische Europese senaat ter vervanging van de raad en uiteindelijk een gekozen voorzitter. Voor deze verbeteringen is verdragswijziging nodig.

Europees Parlement

D66 kiest voor parlementaire controle op het niveau waar de bevoegdheden worden uitgeoefend: nationaal bij nationale bevoegdheden en Europees bij zaken die we Europees regelen. Dit betekent dat D66 vindt dat het Europees Parlement (EP) op de Europese beleidsterreinen volledig wetgevings- en controlebevoegd moet zijn; zij moeten zelf wetsvoorstellen kunnen indienen en parlementaire enquêtes kunnen uitvoeren.

Gekozen voorzitter van de Europese Commissie

D66 wil een gekozen voorzitter van de Europese Commissie, voorgedragen en gekozen door het Europees Parlement op basis van coalitievorming, als afspiegeling van de verkiezingen. Ook willen wij een kleinere commissie met commissarissen die gekozen worden vanwege hun capaciteit, niet vanwege hun nationaliteit. Het Parlement moet de mogelijkheid krijgen  individuele commissarissen weg te sturen als ze niet meer op voldoende vertrouwen en steun kunnen rekenen, net zoals we dat in Nederland met individuele bewindspersonen kunnen doen.

Straatsburg ‘afschaffen’

Het maandelijkse, geldverslindende verhuiscircus naar Straatsburg is ons een doorn in het oog. Als het aan D66 ligt, vergadert het Europees Parlement voortaan alleen in Brussel en wordt Straatsburg als vergaderplaats afgeschaft.