Defensie moet een professionele organisatie zijn

Als het zo ver komt dat militairen worden ingezet, dan moeten wij en de militairen op defensie kunnen rekenen. Daarvoor is een professionele organisatie essentieel. Wat D66 betreft komt er een einde aan de huidige versnipperde inzet en organisatorische zwaktes zoals onder andere door de Algemene Rekenkamer is gesignaleerd. Dit betekent allereerst dat de basis op orde moet worden gebracht. Uitgezonden personeel moet adequaat zijn getraind voor de gestelde taak, beschikken over uitstekend materiaal en er moet een juiste balans gevonden worden tussen militairen in het veld en hoger kader en overhead. Om hiervoor te zorgen is een betere samenwerking nodig met andere ministeries, het bedrijfsleven en kennisinstituten. Daarnaast willen wij dat defensie een toonaangevende organisatie wordt waar ook de nieuwe generatie graag werkt. We willen dat defensie meer aandacht besteedt aan diversiteit.

Reservisten verrijken defensie met specifieke kennis en kunde en vormen een verbindende schakel tussen de krijgsmacht en de samenleving. D66 is daarom van mening dat reservisten structureel tot de sterkte van defensie moeten gaan behoren en dat hun aantal zowel in absolute als in procentuele zin de komende jaren moet groeien. Zij kunnen fungeren als een flexibele schil van de krijgsmacht, in te zetten waar en wanneer nodig. Defensie moet haar reservistenbeleid helder neerzetten en de uitvoering hiervan eenduidig organiseren, met één loket voor reservisten en bedrijven. Ook staan we voor een actief veteranenbeleid. Om deze rol goed te kunnen vervullen, heeft defensie meer geld nodig. Alleen al de verbetering van de directe inzetbaarheid van onze huidige krijgsmacht vergt een substantiële investering. We kunnen bovendien niet langer afhankelijk blijven van de Verenigde Staten voor onze veiligheid. Daarom wil D66 dat onze defensie-uitgaven stapsgewijs toegroeien naar het Europese gemiddelde. Daaraan verbonden is een nut en noodzaak discussie over aanschaf van materieel; een aspect dat expliciet verbonden zal moeten zijn met kennis van te veel en te weinig aanwezig materieel binnen NAVO verband.

Transparant ministerie

D66 wil dat het ministerie van Defensie net als andere ministeries op een transparante manier met informatie omgaat. Geclassificeerd is geclassificeerd, maar een eerlijke verslaglegging in de kamer over de inzet van de krijgsmacht is wat hoort bij een moderne en volwassen democratie. In het debat over de luchtaanval in Hawija waar burgerslachtoffers zijn gevallen, pleitte D66 ervoor om de waarheid hoe dan ook boven tafel krijgen. Twee van onze voorstellen zijn aangenomen over deze kwestie: er komt een onafhankelijk onderzoek en er komen betere afspraken tussen het ministerie van Defensie en het OM over het melden van burgerslachtoffers.