Cultuur in heel het land

10.10.2017

In dit kabinet wordt voor het eerst sinds jaren weer geïnvesteerd in de culturele sector. Minister Van Engelshoven heeft extra geld besteed aan talenten, vernieuwing, erfgoed en cultuureducatie. Dat was ook hard nodig, want er is de voorgaande jaren teveel gesneden in cultuur.

De huidige Basis Infrastructuur (BIS) is gebaseerd op een evenwichtige spreiding van culturele voorzieningen over het land, maar houdt te weinig rekening met regionale verschillen en behoeften en met culturele en sociale diversiteit. D66 is er voorstander van dat regio’s – culturele instellingen samen met de regionale en lokale overheden – samenwerken in het ontwikkelen, in stand houden en uitwisselen van expertise en samen voorstellen ontwikkelen voor een samenhangend cultureel aanbod in de regio, waarbij financiering van rijk, provincie en gemeenten worden gebundeld.Verhoging van het budget voor de BIS gaat niet ten koste van budgetten van de fondsen. Op termijn wil D66 de BIS en de fondsen in samenhang hervormen, om meer recht te doen aan de spanning tussen continuïteit en vernieuwing.