Corporaties dienen het publieke belang

D66 wil dat woningcorporaties zich richten op hun kerntaak: het aanbieden van goedkope huurwoningen voor mensen met een lager inkomen. Woningcorporaties moeten geen grote riskante projecten aangaan met gemeenschapsgeld. Corporaties moeten meer mogelijkheden krijgen om te investeren in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed in wijken waarin zij veel (sociaal) bezit hebben, om te voorzien in een evenwichtige en toegankelijke woningmarkt. Door een korting op de verhuurdersheffing ontstaat hiervoor ruimte en hebben corporaties een prikkel om te investeren in kwalitatieve sociale woningbouw. Commerciële investeringen door corporaties zijn daarom alleen toegestaan daar waar aantoonbaar sprake is van marktfalen én een publiek belang. Checks en balances bij corporaties moeten hiervoor worden versterkt door versteviging en professionalisering van de huurdermedezeggenschap.