Belang van privacy en medisch beroepsgeheim

Mede als gevolg van digitalisering, innovaties rond eHealth, preventie en de toenemende kracht van big data is er meer en meer mogelijk. Dit biedt enorme kansen voor gezondheid, maar brengt ook risico’s voor privacy met zich mee. Dit kan beperkingen opleveren voor het delen van tot de individuele patiënt herleidbare gezondheidsinformatie, maar dat mag niet verworden tot een oneigenlijk argument tegen zorginnovatie. De patiënt heeft altijd het recht te beschikken over zijn medische gegevens. D66 streeft naar een gedecentraliseerde uitwisseling van gegevens, zodat medische informatie niet buiten het zicht van arts en patiënt uitgewisseld kan worden en het medisch beroepsgeheim onaangetast blijft.