Asielzoekers kunnen meteen meedoen

30.01.2019

Sommige kinderen zijn al jaren in Nederland. Of zelfs hier geboren. Ze spreken de taal en gaan hier naar school. Toch vielen ze vaak buiten het kinderpardon, omdat hun ouders bijvoorbeeld een afspraak met de IND hadden gemist. Ze moesten dan terug naar het land van herkomst, met veel verdriet en onbegrip tot gevolg. In 2019 sloot de coalitie, op aandringen van D66, een akkoord gesloten over een hernieuwd Kinderpardon. Daardoor mogen 529 kinderen in Nederland blijven.

Op dit moment wordt er te veel gesleept met de asielzoekers die Nederland bereiken. We geven deze mensen op de vlucht onvoldoende kansen zinvol aan de slag te gaan. Daarmee maken we ze het bij voorbaat heel erg moeilijk om wat van hun leven te maken. Terwijl we allemaal zouden moeten weten dat de meeste mensen nog lang in Nederland zullen wonen.

D66 wil daarom de opvang van asielzoekers in Nederland radicaal anders vormgeven: we willen permanente opvangreserve (ook in rustigere tijden), kleinschaligere opvang, een regierol voor gemeenten in de opzet van opvang en een zo kort mogelijke procedure, die is gericht op het belang van het kind. 

De asielprocedure moet zo worden ingericht dat het aantal verhuisbewegingen van mensen tijdens de procedure zo klein mogelijk is, zeker als er kinderen in het spel zijn. 

Dit komt ook ten goede aan de kwaliteit van onderwijs voor asielkinderen. Het is van belang dat mensen, vrouwen net zo goed als mannen, zo snel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij. Daarvoor is een korte en efficiënte asielprocedure cruciaal. 

De afgelopen jaren waren de wachttijden te lang, met alle nadelen van dien. Daarom heeft het kabinet 100 miljoen extra per jaar in de asielketen gestoken.

Ook gezinshereniging moet zo snel mogelijk verlopen om onzekerheid en gebrekkige integratie te voorkomen. Het uitgangspunt is dat mensen wier asielverzoek niet wordt ingewilligd moeten terugkeren naar land van herkomst. 


Ook is het belangrijk dat er begeleiding geboden wordt, zodat hen een toekomstperspectief wordt geboden voor terugkeer naar het land van herkomst en hen een kans wordt geboden om een menswaardig bestaan te leiden. De afgelopen jaren maken duidelijk dat het Nederlands en het Europees asielsysteem volledig op de schop moeten. D66 wil de Vreemdelingenwet 2000 en de Wet Inburgering wijzigen.