Ambitieus energie- en klimaatbeleid

Klimaatverandering is en blijft een enorme uitdaging die wij als mensheid moeten oplossen. Het raakt ons allemaal, bedreigt het welzijn en de welvaart van iedereen en vraagt actie van elk van ons. De afgelopen decennia is er veel tijd verspild aan het ontkennen van het probleem en het wijzen op het gebrek aan actie van anderen. Gelukkig is er tegelijkertijd veel technologische voortgang geboekt. Groene energie wordt met rasse schreden goedkoper en over zo’n vijftien jaar zal bijvoorbeeld zonne-energie in combinatie met batterijen goedkoper zijn dan vieze stroom. Tegelijkertijd zijn schone oplossingen voor lucht- en scheepvaart en voor bepaalde zware industrieën nog minder uitgekristalliseerd. Europa speelt hier een leidende rol in het agenderen van de uitdaging en het werken aan de oplossing. Daarbij is energieonafhankelijkheid een factor van belang – wij willen niet afhankelijk zijn van Rusland of Saoedi-Arabië. Binnen Europa hangen wij als Nederland in daden echter achteraan en dat heeft effect op ons recht van spreken. D66 wil meer ambitie en hardere afspraken, waardoor we onze bijdrage leveren, maar ook de grote kansen pakken die de aanpassing van de fundamenten van de economie ons biedt. Door voorop te lopen maken wij het mogelijk voor Nederlandse ondernemers om tot de winnaars van de nieuwe economie te behoren.

In december 2015 werd in Parijs een historisch klimaatakkoord gesloten. Alle landen in de wereld spraken af dat de temperatuurstijging ruim beneden de 2 graden moet blijven en gestreefd wordt naar maximaal 1,5 graden opwarming. Het slagen van dit akkoord is de enige kans om een klimaatcrisis te voorkomen. D66 wil dat Nederland ‘Paris proof’ wordt door een klimaatbeleid te voren dat in lijn is met het akkoord, omdat wij nu weten dat een stijging van 2 graden desastreuze gevolgen zou hebben voor vrede en veiligheid in de hele wereld en bijvoorbeeld de Nederlandse kust en de laaggelegen delen van ons land de bijbehorende zeespiegelstijging op de lange termijn niet kunnen verdragen. Deze afspraken en doelen mogen geen loze woorden blijken, maar moeten vertaald worden in concrete handhaafbare verplichtingen in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Na het klimaatakkoord van Parijs moeten Europa en Nederland de ambities verhogen. Wij streven naar een verlaging van de broeikasgasuitstoot met 25% in 2020, 55% in 2030 en klimaatpositief in 2050. Om dit te bereiken moeten we in 2030 richting 40% van onze energie duurzaam opwekken en 40% energie besparen. Daarbij kijken we niet alleen naar energieopwekking, -opslag en –besparing, maar ook naar restwarmte, CO2-besparing in het gebruik van grondstoffen en vermindering van de uitstoot in sectoren als landbouw en transport, inclusief lucht- en scheepvaart. We willen 1 bewindspersoon die verantwoordelijk is voor klimaat en energie, en een nationaal klimaatakkoord, met sluitende lange termijn ambities die wettelijk verankerd worden in een klimaatwet, zoals in het Verenigd Koninkrijk. D66 wil dat een lange termijn ontwikkelingsplan wordt opgesteld met evaluaties en indien nodig bijsturing iedere 3 jaar vanaf 2020.