Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Zorgverleners

D66 wil meer samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Daarbij wil D66 dat de samenwerkende partijen als huisartsen, specialisten en verpleegkundigen samen streven naar de beste mix van kwaliteit van geboden zorg en inzet van schaarse middelen. D66 wil zorgnetwerken waarbinnen professionals samen bepalen wie welke zorg krijgt en hoe zij dat zo goedkoop mogelijk kunnen doen. D66 wil experimenteren met zorgfinanciering waarbij de gezondheid van de patiënt centraal staat en dit de basis van beloning vormt voor samenwerkende zorgverleners in een buurt of regio. Voorts kan er verder geëxperimenteerd worden met zorgbudgetten per inwoner van een regio, waarover een regionale zorgverlener of een zorgverzekeraar de regie voert. We sluiten hiermee aan bij lopende experimenten in Nederland en bijvoorbeeld Duitsland.

Ziekenhuizen

D66 wil toe naar een ziekenhuislandschap dat de juiste balans tussen specialisatie, concentratie en goede brede zorg in de regio biedt. Voor bepaalde klinische ingrepen leidt specialisatie tot betere zorg. Voor chronische en basiszorg is inbedding in de regio of wijk juist belangrijk. Deze verandering verhoogt de kwaliteit, zonder dat de toegankelijkheid in gevaar komt. Deze verandering vereist samenwerking en overleg tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en aanbieders in de eerste lijn. D66 stelt bij de toepassing van de mededingingswet het belang van de patiënt voorop. Daarbij worden onnodige belemmeringen voor samenwerking voorkomen. De ziekenhuiszorg in Nederland is gebaat bij meer inzicht in kwaliteit. En meer inzicht zal leiden tot verhoging van de gemiddelde kwaliteit. De vereiste veranderingen van ziekenhuizen om betere zorg te leveren, vragen erom dat de bestuurders bepaalde besluiten (tot bijvoorbeeld samenwerking) eenvoudiger kunnen nemen.

Huisartsen

Huisartsen spelen een cruciale rol bij het vinden van goede specialistische zorg en bij preventie en het voorkomen van onnodige zorgvragen. D66 wil de toegankelijkheid van de huisarts verbeteren door flexibele openingsuren te garanderen. Huisartsen worden nu vooral beloond per behandeling. Dit sluit niet aan bij de wensen in de huidige samenleving. Daarom wil D66 dat de beloning van huisartsen meer gericht wordt op het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van zorgvraag. Ook wil D66 meer praktijkondersteuners (POH’s) die een belangrijke rol spelen bij langdurige en complexe meervoudige zorg. De huisarts diagnosticeert. De POH inventariseert, organiseert, regisseert en geeft leefstijladvies. Door samenwerking tussen huisarts en welzijn in de wijk wordt de zorg verder verbeterd. D66 wil meer innovatie in de eerste lijn toestaan, onder andere door toetreding van nieuwe aanbieders, door integrale zorgproducten en experimenten met gelijke tarieven ongeacht de aanbieder. Perverse prikkels rond betaling voor intramurale zorg en investeringen in e-Health moeten worden weggenomen.

Meer gespecialiseerde verpleegkundigen

D66 vindt dat verpleegkundigen meer medische en organisatietaken kunnen overnemen. Er moeten meer gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten worden opgeleid en ingezet. D66 pleit voor een snelle aanpassing van de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg, zodat deze verdere specialisatie ook wettelijk erkend en toegestaan wordt. Dat leidt tot meer tevredenheid onder patiënten, betere kwaliteit van zorg en lagere kosten en vergroot ook de carrièremogelijkheden van de verpleegkundigen. D66 wil ook een duidelijker onderscheid tussen het beroepsprofiel van de verzorgende en de verpleegkundige.

Medisch specialisten

Medisch specialisten vormen met verpleegkundigen de ruggengraat van goede genezende zorg. Door drempels in de opleiding te verminderen en het afschaffen van de numerus fixus voor de studie geneeskunde, met toestaan van selectie, komt er een grotere in- en doorstroom van basisartsen en medisch specialisten. D66 is tegen de eigen bijdrage voor de opleiding tot medisch specialist. Specialisten hebben zich nu vaak georganiseerd in medische maatschappen, deze mogen geen barrières vormen voor samenwerking tussen disciplines binnen ziekenhuizen of voor de noodzakelijke herschikking van het ziekenhuislandschap. D66 steunt het aanpassen van buitensporige honoraria van specialisten.

Apothekers

D66 vindt dat apothekers, huisartsen en medisch specialisten beter moeten samenwerken om de veiligheid en therapietrouw te verhogen en verspilling van medicijnen tegen te gaan. Daarbij is D66 voor een terugnameplicht van teveel verstrekte medicijnen voor apotheken. Op basis van door de beroepsgroep van artsen ontwikkelde richtlijnen, wordt gebruik van generieke geneesmiddelen gestimuleerd.

Alternatieve geneeswijzen

D66 vindt dat burgers in alle vrijheid moeten kunnen kiezen voor alternatieve geneeswijzen. Wij hechten wel aan een duidelijk onderscheid tussen het reguliere en het alternatieve circuit. Daarnaast zijn objectieve voorlichting en veiligheid belangrijke vereisten. Consumenten moeten zo duidelijk en volledig mogelijk worden geïnformeerd over de inhoud en werkzaamheid van een product of behandeling. Bij homeopathische middelen dient expliciet op de voorkant van de verpakking te staan dat het om een middel gaat dat niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld is. Daarnaast moet er altijd controle zijn op de kwaliteit door het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG). Op deze wijze wordt de veiligheid en informatievoorziening geoptimaliseerd en blijft de keuzevrijheid behouden.

Laatst gewijzigd op 2 februari 2017