Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuurslagen met slagkracht

Nederland kent met bijna 393 gemeenten, 27 waterschappen, 12 provincies, ruim 1300 samenwerkingsverbanden van overheden, Rijksoverheid en Europese Unie veel bestuurlijke drukte. Nederland is te klein voor zoveel bestuur. Daardoor moeten bestuurders en ambtenaren te veel overleggen, ontstaan problemen met de democratische verantwoording van besluiten  en hebben burgers en bedrijven te maken met te veel, soms tegenstrijdige regels. Hierdoor verspillen we elkaars tijd en energie. D66 heeft heldere plannen om te komen tot een slagvaardiger, transparanter en democratischer bestuur.

Kleinere Rijksdienst

Zo komt er wat D66 betreft een kleinere Rijksdienst van compacte ministeries, die zich richten op hun kerntaken. Centraal op landelijk niveau wat moet, decentraal door provincies en gemeenten, wat kan. Zo staat de overheid altijd zo dicht mogelijk bij de Nederlandse kiezer.

Waterschappen

D66 wil de waterschappen laten opgaan in het middenbestuur als uitvoeringsorganisaties. De belastinggrondslag van deze landsdelen wordt, samen met die van de gemeenten en het opgaan van de waterschappen, opnieuw bekeken.  Zolang de waterschappen bestaan, zet D66 in op democratisering ervan. Tot een derde van de zetels worden momenteel niet democratisch verkozen, maar door boerenorganisaties en bedrijven aangewezen. Daar moet zo snel mogelijk een einde aan komen.

Grotere slagkrachtige gemeenten

Gemeenten krijgen meer en meer taken overgedragen, zoals welzijnsbeleid, grote stedenbeleid, arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid, maar ook zorgtaken van het Rijk, van de provincies en taken van Zelfstandige Bestuursorganen. D66 steunt deze ingezette beweging. Wat efficiënt en effectief dicht bij de burger georganiseerd kan worden brengen wij onder in gemeenten. Alleen krachtige gemeenten kunnen deze opdrachten goed uitvoeren. Gemeenten en provincie moeten dus op zoek naar de beste schaalgrootte dit te organiseren. De gemeente is het eerste overheidsorgaan, de bestuurslaag die het dichtste bij mensen staat. D66 wil daarbij dat niet alleen gekeken wordt naar de kennis bij gemeenten, maar ook hoe bijvoorbeeld zorg dichtbij mensen georganiseerd wordt en hoe inwoners bij besluiten betrokken worden.

Laatst gewijzigd op 12 april 2016