Ruimte en wonen

Over een redelijke woonruimte kunnen beschikken is een elementaire behoefte. Het huidige tekort aan woningen is de komende periode een belangrijk vraagstuk. Een woning staat ook in een omgeving. De inrichting van die ruimte is om vele redenen eveneens van groot belang. Die bepaalt in grote mate hoe goed we ons in het dagelijks leven voelen, beïnvloedt onze sociale ontmoetingen, ons gevoel van veiligheid. De ruimtelijke inrichting bepaalt mede hoe we ons verplaatsen, hoe we kunnen bewegen of sporten. Of we een evenwicht voelen met de omgeving, met de natuur.
D66 wil, in samenspraak met de Roermondse samenleving, bekijken welke accenten er gelegd moeten worden, worden gelegd, welke waarden worden gekoesterd (denk aan vergroening, kindvriendelijk, levensloopbestendig, etc.) en waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Het liefst voordat alles is vastgelegd in de nieuwe structuren van de Omgevingswet. Uitdaging daarbij is niet enkel snelle oplossingen te zoeken voor vragen van vandaag. De meerwaarde wordt gevonden in het meewegen van echte lange-termijn doelstellingen (meerdere generaties overstijgend). De eenmaal door de mens vormgegeven omgeving is immers meestal voor heel lange tijd bepalend (denk bijvoorbeeld aan de loop van de spoorlijn door Roermond).

Beeld: mijnmelickerveld.nl

Wat we gaan doen

01. Wooncrisis

In Nederland is sprake van een wooncrisis, waardoor sommige mensen lastig aan een woning komen. Soms staan, bijvoorbeeld in het geval van starters, hun levens hierdoor ‘stil’. Eén van de oplossingen is het bouwen van meer huizen, daarom wil D66 dat Roermond in het hoge tempo van de laatste jaren doorbouwt zodat gelijke kansen geboden worden voor iedereen op de woningmarkt.

02. Omgevingsvisie

De op te stellen Omgevingsvisie van Roermond zal mede gebaseerd zijn op de Groenvisie en de Duurzaamheidsvisie. D66 wil bij het uitwerken de buurgemeenten, ook die in Duitsland, betrekken.

03. Inbreiding / uitbreiding

Hoewel de druk op het realiseren van extra woningen groot is kiest D66 er toch voor om woningbouw in eerste instantie te concentreren op inbreidingslocaties. Te denken valt aan het transformeren van winkels en kantoren en het gebruik van braakliggende terreinen.

04. Gemengde en diverse wijken

D66 wil in de hele gemeente werken aan gemengde en diverse wijken en zodoende segregatie tegengaan. We zoeken naar een evenwicht tussen diverse klassen van koopwoningen en van soorten huurwoningen. D66 is er voorstander van nieuwbouwwijken te bouwen volgens het 30-30-40-principe: 30% sociale huur, 30% middenhuur en 40% koopwoningen in hoog en laag segment. Ook grote woningen en kleine woningen horen een passende mix te kennen. D66 wil ook dat woonruimten voor specifieke doelgroepen als onder andere starters, éénpersoonshuishoudens, daklozen, asielzoekers of arbeidsmigranten meer plek moeten krijgen in de woningbouwplannen.

05. Middenhuur

Middenhuur is een aantrekkelijke optie voor starters en senioren. D66 maakt werk van meer middenhuur. Dat doen we door afspraken te maken met woningcorporaties en op specifieke locaties heel duidelijke privaat- en publiekrechtelijke afspraken te maken met investeerders en ontwikkelaars voor appartementen in de vrije sector.

06. Wijkcentra

Het wijkcentrum is een centrale plek in de wijk, die de wijk ook karakter geeft. Voor D66 is het belangrijk om deze centra vitaal te maken en te houden.

07. Zelfbewoningsplicht

We laten onderzoeken op welke wijze het beginsel van zelfbewoningsplicht ingevoerd kan worden.

08. Eigen, individuele planontwikkeling

D66 maakt meer ruimte voor alternatieve en experimentele woningbouw en daarmee ook ruimte voor nieuwe woonvormen.

09. Starters

Starters hebben het onevenredig zwaar op de woningmarkt. D66 onderzoekt mogelijkheden voor een moderne variant van Premie D-woningen, specifiek gericht op starters (waarmee starters met financiële hulp van de gemeente makkelijker een woning kunnen kopen). We houden de startersleningen daarbij in stand.

10. Woningcorporaties

De behoefte aan meer woningen is groot. Zeker in die categorieën van woningen waar de woningbouwcorporaties een rol in kunnen spelen. D66 geeft prioriteit aan woningbouwplannen in nauwe samenwerking met deze partijen.