Onderwijskansen voor iedereen

Gelijke kansen voor iedereen. Goed onderwijs is de motor van persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Het is eveneens de beste fundering voor een goed functioneren van de samenleving. Alle inwoners verdienen een goede start en de mogelijkheid om op iedere leeftijd bij- of om te scholen. Om hun talenten te ontdekken, passies te ontwikkelen en weerbaarheid te vergroten.

Beeld: Beeldbank D66

01. Onderwijs is niet alleen ‘school’

Een school kan niet aan alle kinderen en jongeren alles bieden wat voor een kind of jongere bijdraagt aan ontwikkeling van talent, ontdekken van passie of vergroten van weerbaarheid. De school kan wel een verbinding leggen met andere organisaties, zoals sport, cultuur, verenigingen, techniek, wetenschap, ondernemerschap, etc. D66 wil het onderwijs niet opzadelen met steeds ‘nieuwe taken en aandachtsgebieden’. D66 wil wel, in samenspraak met het onderwijs, goede samenwerkingscombinaties maken met andere organisaties om een rijker aanbod aan kinderen en jongeren mogelijk te maken.

02. Onderwijshuisvesting

Onderwijs is voor D66 altijd een belangrijk onderwerp. Bij goed, hedendaags onderwijs is huisvesting van het onderwijs belangrijk. Dit is een belangrijke gemeentelijke taak. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs dat de afgelopen periode tot stand is gekomen is dan ook een belangrijke stap in de goede richting. Onze inzet is om de uitvoering minimaal in de nu gegeven planning te realiseren en zo mogelijk te versnellen.

03. Onderwijs, onderdeel van de samenleving

Ook een schoolgebouw kan meer zijn dan een fysieke plaats waar les wordt gegeven. Zowel sociaal als economisch is meerwaarde mogelijk is. Een gymzaal kan na schooltijd een sporthal zijn. Wijkgebouwen en scholen zijn te combineren. Scholen in elkaars nabijheid kunnen gezamenlijk studiezalen openen, al dan niet gecombineerd met een dependance van de bibliotheek. Stageplekken dichtbij door ruimte te creëren voor kleine, innovatieve bedrijven in de nabijheid van een campus. D66 wil verder werken aan de realisatie van een MBO-campus in Roermond, waardoor de aantrekkelijkheid van de Mbo-opleidingen in Roermond verder versterkt wordt.

04. Vroegtijdige schoolverlaters

Om tal van redenen stoppen jongeren te vroeg met het volgen van onderwijs. Met alle risico’s van dien voor de jongere zelf en voor de maatschappij. Ondanks de programma’s die lopen is het effect nog beperkt. D66 wil extra aandacht voor deze groep en daarbij meer inzetten op een directe en persoonlijke benadering en minder op grootschalige projectmatige aanpak.

05. Voorschoolse educatie

Het belang van voorschoolse educatie wordt steeds meer onderkend. De organisatie daarvan en de (financiële) regelingen zijn nodeloos ingewikkeld en inmiddels achterhaald. Streven moet zijn om daar – voor zover dat voor een gemeente mogelijk is – verbetering in te bereiken.

06. Vernieuwend onderwijs

Vorm en inhoud van het onderwijs zijn geen gemeentelijke taak. Wel is het zo dat in Roermond volop initiatieven zijn genomen op het gebied van innovatief en vernieuwend onderwijs. D66 pleit ervoor als gemeente dergelijke ontwikkelingen te blijven stimuleren en ondersteunen.

07. Hoger onderwijs

Een hartenwens van Roermond is het (terug)krijgen van hoger onderwijs, wetende dat het een ingewikkelde opgave zal zijn. Inmiddels zijn er wel diverse ontwikkelingen gaande die een vestiging (dependance of samenwerkingsvorm) van een instelling voor hoger onderwijs dichtbij brengen. Deze acquisitie zal op volle kracht moeten worden voortgezet.

08. Studentenstad

Wel of niet meer hoger onderwijs, Roermond kan aan jongeren (lerend of studerend) meer faciliteiten bieden en zodoende voor hen een meer aantrekkelijke woonplaats worden. Dat werkt door naar huisvesting, cultuur, sport, stages en baantjes. Ook faciliteiten als studieruimte buitenshuis beschikbaar maken is een goed middel om leren en studeren aantrekkelijk en succesvol te maken. Een studentenservicepunt is hierbij een aanwinst.