Een Roermond dat veilig is én veiliger voelt

Veiligheid is de basisvoorwaarde voor een open samenleving. De gemeente heeft een belangrijke taak (het gevoel van) veiligheid te verbeteren. Objectief gemeten daalt de criminaliteit, de veiligheidsbeleving is daarentegen niet toegenomen.
Voor D66 is de algemene lijn: voorkomen waar het kan, handhaving waar nodig.
Een preventieve aanpak kan immers niet altijd voorkomen dat er iets misgaat. In die gevallen komt handhaving in beeld.

Beeld: Beeldbank D66

Wat we gaan doen

01. Schone en goed onderhouden openbare ruimte

Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 vindt het de taak van de gemeente om de openbare ruimte goed op orde te houden. Verbetering van het meldpunt en kortere reactietijd bij meldingen is nodig.

02. Onveilige plekken in kaart brengen

D66 wil dat er een grondige scan wordt uitgevoerd van plekken in Roermond die onveilig zijn of als onveilig worden ervaren. Voor de meest onveilige plekken wordt, samen met de inwoners, naar blijvende oplossingen gezocht om de veiligheid / het veiligheidsgevoel te verbeteren.

03. Reguleren softdrugs

D66 is voor het reguleren van wietteelt en uiteindelijk legalisering van softdrugs. Ons doel hiermee is de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik te verminderen en de overlast, criminaliteit en veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met illegale wietteelt te beperken. Regulering gaat wat D66 betreft samen met goede voorlichting en voldoende toezicht. Om verplaatsing van problemen te voorkomen, pleit D66 voor intensieve afstemming met buurgemeenten, ook die over de grens.

04. Gedegen en toekomstbestendig coffeeshopbeleid

D66 is voorstander van een lokaal softdrugsbeleid: de gemeente bepaalt zelf hoeveel coffeeshops er in de gemeente zijn, of er een minimale afstand moet zijn tussen een coffeeshop en instellingen als bijvoorbeeld scholen en of het ingezetenencriterium wordt gehandhaafd. De rol van de gemeenteraad hoort daarbij maximaal te zijn.D66 wil op een zo kort mogelijke termijn – maar rekening houdend met de ontwikkelingen die op dit onderwerp in de landelijke politiek spelen – een gedegen en toekomstbestendig coffeeshopbeleid. Dit beleid moet uitkomst bieden voor de huidige ervaren overlast maar eveneens een oplossing zijn die niet enkel problemen verplaatst.

05. BOA’s

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) hebben een belangrijke rol in het handhaven van gemeentelijk beleid. Het onderscheid tussen politie en BOA’s moet echter blijven, omdat de lat ten aanzien van gebruik van geweld (het geweldsmonopolie) hoog moet blijven liggen. BOA’s worden niet bewapend. BOA’s die in gevaarlijke situaties komen krijgen bescherming van de politie.