Een economie die is gericht op de lange termijn en die eerlijk verdeelt

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Voor ons zijn ondernemende mensen een basis voor een open en levendige maatschappij. Wij hebben vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot ondernemen bij mensen los kan maken. We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en groeien. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving. D66 ziet kansen voor een bruisende binnenstad én aandacht voor wijkeconomie. De rol van de lokale overheid is daarin voor D66 onmisbaar. Als de overheid duidelijke kaders schept, ontstaat er ruimte voor ondernemers. Door ondernemers kansen te bieden, zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat er voldoende werkgelegenheid is zodat iedereen de mogelijkheid heeft om bij te dragen aan de samenleving. Op elk van deze terreinen werkt D66 aan verbetering.

Beeld: Mira Arts

Wat we gaan doen

01. Ruimte om te ondernemen

D66 wil dat de gemeente ruimte geeft aan particulier initiatief en ondernemerschap. D66 wil iedereen voor handel en bedrijvigheid stimuleren en belonen. De regels om te starten of uit te breiden, gaan we eenvoudig, begrijpelijk en uitvoerbaar maken. Startende en duurzame ondernemers krijgen van ons extra steun door begeleiding of doordat de gemeente optreedt als “launching customer”.

02. Meer ruimte door minder regels

D66 wil meer ruimte door minder regels. Vaak kan een meldingsplicht in plaats van vergunningsplicht volstaan. D66 wil experimenteren met regelluwe zones. D66 wil ook dat de ondernemers of initiatiefnemers bij de gemeente één aanspreekpersoon hebben, voor alle relevante afdelingen en die de actuele status kan inzien. Voor periodiek terugkerende evenementen wordt de vergunningsplicht veranderd in een meldingsplicht.

03. Track & Trace

We maken gemeentelijke procedures voor ondernemers eenvoudiger en overzichtelijker door een digitaal volgsysteem (‘track & trace’) voor aanvragen bij de gemeente in te voeren. Het is immers belangrijk dat de ondernemer altijd weet wie de aanvraag behandelt en hoe er met de behandelaar contact kan worden opgenomen.

04. Omgevingswet

De nieuwe omgevingswet is volgens D66 een uitgelezen mogelijkheid om het regelbestand tegen het licht te houden en te actualiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stellen van kaders voor kleine evenementen, waardoor deze geen vergunning nodig hebben maar met een melding kunnen volstaan. Welstandsnota’s zijn niet altijd nodig, denk aan achteraf gelegen bedrijventerreinen. Ook kunnen regelluwe terreinen worden aangewezen, bijvoorbeeld om daar meer experimentele ontwikkelingen mogelijk te maken (bijvoorbeeld het voormalige Philipsterrein). De komst van de Omgevingswet biedt daarbij een uitgelezen mogelijkheid om het hele regelbestand tegen het licht te houden.

05. Openingstijden en blurring

D66 heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat winkeliers en horecaondernemers de vrijheid hebben om zelf hun openingstijden te bepalen. D66 ziet functievermenging (‘blurring’) als een kans om mensen naar winkelstraten en culturele instellingen te trekken, zolang er geen sprake is van oneerlijke concurrentie.

06. Aantrekkelijke winkel- en uitgaansgebieden

D66 wil dat de gemeente regie als het gaat om de gebieden waar winkels en horeca zich kunnen vestigen. En dat winkelgebieden een passend standplaatsenbeleid hebben. De gemeente kan er op die manier voor zorgen dat er aantrekkelijke winkel- en uitgaansgebieden ontstaat. Dat is in het belang van inwoners, maar uiteraard ook van ondernemers. D66 wil leegstand oplossen door flexibel om te gaan met bestemmingen en waar nodig te saneren.

07. Ruimte voor innovatie

Innovatie is belangrijk. De wereld om ons heen verandert voortdurend, en wij doen dat (soms ongemerkt) ook. D66 stimuleert innovatie, want we willen dat ook onze kinderen het weer beter krijgen dan wij. Innovatie wordt meegenomen in aanbestedingstrajecten.

08. Kennis-driehoek

D66 wil dat de gemeente onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenbrengt en stimuleert om samen en vanuit hun respectievelijke achtergronden innovaties te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen (de zogenaamde ‘kennis driehoek’ of ‘triple helix’).

09. Gemeente koopt duurzaam in

D66 wil dat de gemeente 100% duurzaam inkoopt. Circulaire inkoop zou minimaal 10% moeten gaan bedragen. D66 wil dat hulpmiddelen zoals de milieu-kosten-indicator standaard worden gebruikt in het inkoopproces om een sneeuwbaleffect te stimuleren. Ook wil D66 de circulaire ladder toepassen: eerst de vraag “hebben we het product echt nodig?” Bij bezit zorgen we voor goed onderhoud. We repareren producten als ze kapot zijn. Herbestemmen als repareren niet kan, recyclen als herbestemmen niet kan.

10. Eerlijke kans op werk voor iedereen

Iedereen draagt op zijn eigen manier en naar eigen vermogen bij aan onze gemeente. D66 wil ervoor zorgen dat iedereen ook daadwerkelijk kansen hiervoor krijgt. Werk is belangrijk. Werk biedt mensen de kans zich te ontplooien, leidt tot zelfredzaamheid en draagt bij aan geluk. Voor mensen die structureel weinig kansen krijgen, gaan we een stap verder, door hen te helpen om de baan te vinden die bij hen past.

11. Grensgebieden

D66 wil dat gemeenten, met name in de grensgebieden, beter samenwerken om vraag en aanbod van werknemers te matchen, bijvoorbeeld door het het versterken van de bestaande grensinformatiepunten (GIP) en servicepunt grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (SGA).

12. Stage- en leerwerkplaatsen

D66 wil voldoende stage- en leerwerkplaatsen voor jongeren, arbeidsgehandicapten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan hierover eerst in gesprek met werkgevers. Mensen met een beroep waar steeds minder vraag naar is, moeten een kans krijgen om een ander vak te leren.

13. Bijstandsuitkering en opleiding

D66 wil dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering. D66 wil de participatiewet zo invullen dat inwoners in een uitkeringssituatie de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Inwoners mogen naast hun bijstand ook een bedrag aan bijverdiensten houden. Zo stimuleren we ontwikkeling en dragen we bij aan eigenwaarde. D66 blijft de mogelijkheden onderzoeken om een ‘werkbonus’ te verstrekken.

14. De gemeentelijke regeldruk verminderen

We hebben de afgelopen decennia de regelgeving zo ingewikkeld gemaakt dat er onwerkbare situaties zijn ontstaan, die ook nog verder dreigen te escaleren. Het is dan ook een noodzaak de regeldruk te verminderen. Er is nog ‘laaghangend fruit’, maar we zullen ook serieuze discussies moeten gaan voeren hoe we nieuwe combinaties kunnen vinden van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en begrijpelijke & hanteerbare regelgeving.