Kitty Bruinsma

Kitty Bruinsma - Beeld: Kitty Bruinsma

Ik ben Kitty Bruinsma, sinds 2007 lid van D66.
Mijn werkzaamheid in de zorg gedurende ruim een aantal jaren -o.a. als teamleider en waarnemend manager- motiveert mij om als raadslid vooral op dat terrein actief te kunnen zijn.
Daarnaast ben ik in mijn vrije tijd ook actief als buurtbemiddelaar. Door de combinatie zorg en buurtbemiddeling heb ik, zo meen ik, een goede vooral praktische kijk op de sociale problemen waar inwoners van Roermond mee te maken kunnen krijgen.
Ik ben goed bekend met het werk van de D66 afdeling Roermond e.o., dat vooral door mijn voormalige functie van secretaris van de afdeling en door mijn lidmaatschap van de raadssteunfractie.
Ik ben zeer gedreven om op te komen voor mensen die door tegenslag en pech aan de rand van de samenleving zijn komen te verkeren.

  • 70 jaar
  • Roermond
  • Zij/haar

Het verkiezingsprogramma van D66 Roermond bevat een aantal thema’s die goed aansluiten bij hetgeen mij op maatschappelijk terrein bezig houdt.
Ik meen dat het wegwerken van achterstanden op sociaal economisch en sociaal cultureel gebied mede zal kunnen bijdragen aan het scheppen van een evenwichtiger leefklimaat in Roermond.
Het doet mij dan ook genoegen dat D66 in haar verkiezingsprogramma ruim aandacht schenkt aan deze problemen en zich richt op het, waar nodig, met concrete maatregelen bestrijden van armoede en achterstand.
Daaronder valt ook het terugdringen van laaggeletterdheid waarmee de vergroting van de maatschappelijke weerbaarheid van de laaggeletterden gediend is.
Kortom mijn inzet zal vooral in het teken staan van verbetering van zorg, en het wegwerken van maatschappelijke achterstand.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Welke kansen zie jij voor je gemeente?