Een zorgzaam Roermond: maatwerk en keuzevrijheid

De slogan die D66 landelijk gebruikt is: “Laat iedereen vrij, maar niemand vallen”. Dat is ook het uitgangspunt voor D66 Roermond. Er is vrijheid nodig om je te ontwikkelen, om een plaats te vinden in de samenleving. Een plaats die je past, waar je je talenten en passies inzet voor een goede toekomst. We stellen vast dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. D66 wil juist op lokaal niveau, dicht bij onze inwoners, telkens de beste oplossing vinden voor die inwoners die extra ondersteuning nodig hebben. D66 streeft naar een meer samenhangende aanpak voor het sociaal domein, waarbij we vanuit de inwoner en niet vanuit de bestaande structuren denken.

Beeld: Beeldbank D66

Wat we gaan doen

01. Eigen regie

Personen en gezinnen die zorg of ondersteuning nodig hebben, houden regie over hun situatie en het oplossen van problemen. Ze hebben één aanspreekpunt en kunnen bij de inzet van betaalde oplossingen kiezen voor de zorgaanbieder die het best bij hen past.

02. Daadwerkelijke effecten staan centraal

D66 wil dat de gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal domein, stuurt op maatschappelijk effect: wat levert het concreet op? Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal en de financiering wordt daarop gebaseerd.

03. Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is de rode draad. Gezondheid wordt nog te veel gezien als een vraag naar ‘wat mankeert je?’ D66 staat voor een aanpak met meer aandacht voor betekenisvol leven, onder welke omstandigheden dan ook.

04. Ontschotten in denken en doen

Inwoners hebben er last van dat te vaak hun vragen in stukjes worden opgeknipt. De reacties en antwoorden van de gemeente zijn dan niet meer eenduidig. De gemeente werkt nog steeds volgens de eigen indeling in beleidsterrein. D66 sloopt de muren tussen die afdelingen en ontwikkelt integraal, multidisciplinair en interdisciplinair beleid, waarbij altijd de problematiek en de belevingswereld van de inwoner centraal staat. Dus niet alleen als gemeenten gezamenlijk de inkoop doen, ook de zorgaanbieders integraal met elkaar laten werken.

05. Oorzaken aanpakken

Ook bij de inschakeling van begeleiders of hulpverleners komt het voor dat er van veel kanten aandacht wordt gegeven met te weinig coördinatie van die acties. Of met wel veel aandacht voor de symptomen en weinig voor de oorzaken. D66 wil integraal indiceren, waarbij de hulpverlening vroegtijdig en met de juiste experts om het gezin heen gaat staan. Allemaal in het belang van het doorbreken van intergenerationele patronen. D66 wil dat deskundigen aan het begin bij elkaar komen, sturen op de totaal-regie en vooral de financieringsstromen ontschotten.

06. Sociale cohesie in wijken

We zien dat corona gevolgen heeft voor de sociale cohesie in de wijken. D66 zet graag in op monitoring van deze sociale cohesie, de aanpak van eenzaamheid en de toegankelijkheid van wijk- en buurthuizen. Wijkregie wordt hier goed op ingericht. Samenwerking met wijkpartners is essentieel.

07. Onveilige thuissituatie

Het opgroeien in een onveilige thuissituatie is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Statistisch zitten in iedere schoolklas minimaal twee kinderen waarbij thuis dermate grote problemen (geweld, armoede, GGZ) zijn, dat er hulp en interventies nodig zijn. Deze kinderen hebben de juiste hulp nodig, gericht op de oorzaak en niet op de symptomen.