Goed bestuur

Om nieuwe kansen te kunnen maken en vervolgens te realiseren is verbetering van ‘het bestuur’ noodzakelijk. Alleen dan is verbetering van efficiency en slagvaardigheid mogelijk.
Het gaat dan om de verhoudingen tussen gemeenteraad, college en organisatie. Voor alle drie zijn er daarbij uitdagingen. De basis moet altijd zijn: respect voor elkaar (juist ook als je het met iemand hartgrondig oneens bent) en goede omgangsvormen. Het respecteren van procedures is een begin. Het hanteren van redelijke fatsoensnormen, binnen en buiten de formele communicatie, moeten we van elkaar kunnen verwachten.

Beeld: Timmermans Kantooromgeving

Wat we gaan doen

01. Gemeenteraad

De gemeenteraad blijft ‘het hoogste orgaan’. Zij zal zich voor een goed functioneren moeten concentreren op volksvertegenwoordiging, stellen van kaders en controleren van het college. D66 vindt dat een goede weg gevonden moet worden om betrokkenheid, inspraak, participatie en (mede)verantwoordelijkheid van inwoners daar goed bij in te passen. Daartoe organiseren we meer activiteiten waarbij de gemeenteraad buiten het stadhuis met andere partijen samenkomt, bijvoorbeeld door werkbezoeken.

02. Moderniseren van Raad- en commissiestelsel

In veel gemeenten wordt inmiddels gewerkt met meer moderne processen die tot de raadsbesluiten leiden. Dat kan ten goede komen aan de betrokkenheid van burgers, informatievoorziening van raadsleden en een betere uitwisseling van standpunten tussen raadsleden en tussen raad en college. Wat D66 betreft is het aan te bevelen ook in Roermond te bezien of een modernisering vorm kan krijgen.

03. College

Het college is ondergeschikt aan de Raad. Zij vormt echter ook het ‘dagelijks bestuur’. D66 vindt dat het college duidelijker het gesprek moet aangaan met de Raad over hetgeen er gebeurt en wat wel en wat niet realiseerbaar is. D66 stelt voor dat meer gewerkt wordt met ‘scenario’s’, dus het aan de Raad op hoofdlijnen voorleggen van diverse mogelijkheden (inclusief de keuze voor bijbehorende middelen, zoals menskracht en geld). Op die manier kan de Raad in een veel eerder stadium betrokken zijn bij de te maken keuzes.

04. Organisatie

Met betrekking tot de organisatie geldt dat al enige tijd geleden een traject van een omvangrijke en ingrijpende organisatieontwikkeling is ingezet. Er is tijd nodig om dat volledig tot zijn recht te laten komen. In de eerste jaren van de nieuwe bestuursperiode zal de organisatie dan ook nog niet de moderne organisatie zijn die vanzelfsprekend en op alle terreinen kan leveren wat gewenst wordt. College en Raad zullen daar ruimte aan moeten geven en accepteren en zich realiseren dat deze investering ook een en ander van hen zelf vraagt.

05. Een coalitieakkoord met een mix van hoofdlijnen en praktische doelstellingen

Hoofdlijnen omdat belangrijke uitgangspunten nodig zijn van waaruit de keuzes moeten worden gemaakt. Praktische doelstellingen omdat concrete doelen bereikt moeten worden.

06. Transparant en communicatief

Transparant bestuur moet vanzelfsprekend zijn. Alleen dan is macht ook controleerbaar, krijgt de noodzakelijke tegenmacht voldoende mogelijkheden. Beter toelichten waarom welke besluiten worden genomen is essentieel om het vertrouwen in ‘de overheid’ de goede kant op te helpen buigen.

07. Financiën en Planning & Control-cyclus

De kwantitatieve inzet van middelen (uren en euro’s) is niet allesbepalend. Ideeën, energie, initiatieven, innovatief denken, creativiteit, lobby, netwerk, timing en geluk, ze spelen allemaal mee bij het behalen van resultaten. Dat neemt niet weg dat de traditionele momenten als kadernota en begroting belangrijk zijn om naar de grote lijnen te kijken en richtinggevende keuzes te maken. Net als jaarrekening en bestuursrapportages van belang zijn om voortgang en resultaten weer te geven en verantwoording af te leggen. Beide processen zijn van belang om transparant te kunnen besturen, politiek, bestuur en organisatie ieder hun eigen rol goed te kunnen laten vervullen en meer energie vrij te maken om oplossingsgericht aan de toekomst te werken.
D66 wil in 2022 de opzet van de financiële voorstellen en rapportages (de ‘P&C-cyclus’) aan de orde stellen, zodat verbeteringen in de jaren daarna kunnen worden uitgewerkt en in praktijk gebracht.

08. Financieringsbronnen

D66 is voor de uitbreiding van het lokaal belastinggebied. Dat betekent dat gemeenten meer ruimte krijgen om belasting te heffen en minder afhankelijk zijn van de uitkering van het Rijk. D66 steunt de lobby richting de VNG.