Duurzaamheid: Op weg naar klimaatkoploper van Limburg

Roermond kan gezonder, groener en duurzamer. Duurzaamheid is voor D66 niet alleen het terugdringen van CO2-uitstoot of het versterken van groen. Het streven naar duurzaamheid is een grondhouding, in alles wat we doen. Roermond moet een gezonde, groene, prettige omgeving bieden om te leven, te werken en te verblijven. Duurzaam betekent volgens D66 klimaatneutraal, klimaatbestendig, biodivers en circulair.
We constateren dat al veel inwoners zich daarvoor willen inzetten. Ook zijn er tal van bedrijven die niet slechts groei als doel hebben, maar ook hun bijdrage leveren aan maatschappij en milieu, door bijvoorbeeld grondstoffen te herwinnen uit afval.
Op de korte termijn streven we naar energieneutraal: evenveel duurzame energie opwekken als we gebruiken, zonder CO2 te produceren.
D66 wil dat niet alleen voor ons, maar ook voor de kleinkinderen van onze kleinkinderen. De belangen van komende generaties zijn de stip op de horizon waar de keuzes die we nu maken op zijn gericht.

Beeld: RoerOm Energie

Wat we gaan doen

01. Schone energie

We gaan naar een toekomst zonder aardgas. D66 wil alle wijken aardgasvrij maken. We betrekken wijkbewoners actief bij het maken van warmteplannen en we leveren indien nodig en mogelijk maatwerk. Voor een vervanging van aardgas kijken we zo breed mogelijk. Zo onderzoeken we de mogelijkheden van waterstof als energiedrager, zoals aquathermie en geothermie.

02. Energiebesparing woningen

In woningen is vaak 80% van de energie nodig voor verwarming. Isolatie van vloer, gevel en dak kan dit met twee-derde verminderen. Samen met andere partijen bevordert de gemeente dat onafhankelijke adviseurs de huiseigenaren advies geven over de mogelijkheden tot energiebesparing en duurzaamheid. Zo mogelijk ook adviezen over andere mogelijkheden tot verbetering van duurzaamheid, zoals afkoppeling van hemelwater. D66 wil dat de gemeente andere instrumenten gaat verkennen om energiebesparingen te stimuleren.

03. Woningcorporaties

De afspraken met de woningcorporaties houden in dat de woningen in hun bezit gemiddeld energielabel B behalen. D66 wil afspraken maken om snel verder te gaan met energie besparen. Niet-professionele verhuurders worden aangespoord om te verduurzamen. Bijvoorbeeld door de aanschaf van zonnepanelen te financieren door de huurprijs te verhogen. Gelijktijdig wordt reductie in energielasten toegepast zodat de woonlasten voor de huurder gelijk blijven.
We maken prestatieafspraken met woningcorporaties om alle geschikte daken van corporatiewoningen te benutten voor zonnepanelen.

04. Energieverbruik kantoren

In 2013 is landelijk afgesproken dat kantoorgebouwen vanaf 2023 minimaal label C moeten hebben. De gemeente is dan verantwoordelijk voor de handhaving. D66 verwacht dan ook dat de gemeente hier nu een actieve rol in neemt.

05. Eigen energie opwekken

Steeds meer Roermondenaren wekken duurzaam eigen energie met zonnecellen. Voor bewoners zonder eigen dak kunnen door de gemeente met andere partijen samenbracht worden om gezamenlijke de daken van een winkelcentrum of sporthal met zonnecellen uit te rusten. Uiteraard zorgen we er voor dat alle geschikte daken van gemeentelijke gebouwen worden gebruikt voor eigen energie. We ondersteunen initiatieven van bewoners gericht op duurzaamheid, zoals zonne- en windcoöperaties.

06. Circulaire economie verder ontwikkelen

D66 vindt dat de gemeente meer initiatief kan nemen door bijvoorbeeld in overleg met grote bedrijven en instellingen te bezien op welke manier we gezamenlijk circulair en duurzaam verder kunnen gaan. Daartoe wil D66 dat de gemeente duurzaam gaat inkopen door bij aanbestedingen sociale- en milieu- indicatoren mee te wegen. Ook kunnen minimumeisen worden gesteld in het verlenen van een vergunning of een subsidie.

07. Huishoudelijk afval

Steeds meer afval kan worden gescheiden en nuttig herwonnen. Daarom wil D66 dat de gemeente een studie start hoe de hoeveelheid restafval kan worden verminderd. Daarnaast wil D66 het principe dat “de vervuiler betaalt” toepassen. Met andere woorden het verlagen van het vastrecht en invoeren van een flexibele prijs, zodat het loont om afval te scheiden.

08. Afvalreductie

Nog beter dan een circulaire afvalstroom is géén afvalstroom. Daarom wil D66 dat in Roermond standaard geen ongeadresseerd drukwerk wordt bezorgd, tenzij er een “ja-ja-sticker” is aangebracht bij een brievenbus.

09. Afval

Afval is niet alleen optisch hinderlijk. Het is ook een symbool van het niet goed omgaan met onze leefomgeving. D66 zet in op het opruimen van afval maar vooral om het voorkomen daarvan. Daarnaast wordt actief tegen veroorzakers van zwerfafval en afvaldumpingen opgetreden.

10. Pakketbezorging

Grote en kleine pakketten kunnen beter met fietskoeriers of kleine elektrische voertuigen rondgebracht worden of door de bundeling van bezorging via centrale afgiftepunten per wijk. De mogelijkheden tot het verder stimuleren worden onderzocht.

11. Andere beleidsplannen en duurzaamheid

Bij alle nieuwe beleidsplannen zal extra aandacht aan duurzaamheid worden besteed. Bijvoorbeeld bij evenementenbeleid, ook retail- en horecabeleid is winst te maken bij bevordering van duurzaamheid. Uiteraard in overleg met betrokken partners.

12. Meer bomen

Door een gemeentebrede inventarisatie te maken van plaatsen waar het meest kansrijk meer groen kan worden toegevoegd wordt voorkomen dat telkens besluitvorming moet plaatsvinden op individuele locaties. Dit leidt tot versnelling van de vergroening van de gemeente.

13. Groen in de stad

Grote parkeerterreinen worden steeds kaler en geven steeds vaker hittestress. D66 wil, daar waar mogelijk, dicht asfalt vervangen door halfopen klinkers, waartussen regenwater weg kan zakken. Voor D66 is de aanplant van bomen op het Wilhelminaplein een serieuze optie.
Bomen vormen de airco in een stad: ze zorgen voor schaduw, verkoeling door verdamping, vangen fijnstof en andere luchtverontreiniging en zorgen voor zuurstof. D66 wil meer bomen en ander groen in het centrum en in de wijken. In het centrum vooral geveltuinen en daktuinen.

14. Waterregulering

Na enkele droge zomers hebben we afgelopen jaar een hoogwater-situatie meegemaakt. Met het veranderende klimaat zullen we tegen zowel droogte als natheid voorbereid moeten zijn. Hiervoor worden maatregelen als het afkoppelen van regenwater of aanleggen van wadi’s (voorziening voor buffers en infiltratie) gestimuleerd.

15. Prettige leefomgeving

Een prettige leefomgeving heeft een positieve invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid. Zeker bij nieuwe grootschalige woningbouw wil D66 parkeerplaatsen clusteren om meer ruimte te maken voor groen en meer aandacht voor biodiversiteit (uitbreiden van het nieuwe bermenbeleid). Zo wordt de openbare ruimte omgetoverd tot een aangename plek om te verblijven en te ontmoeten.
We onderzoek met buurtbewoners de mogelijkheden van een ‘tuinstraat’. Bij een tuinstraat wordt gestreefd naar het maximaal vergroenen van de straat door de bestaande verhardingen te vervangen door onder meer plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes, grasperkjes en klimplanten. De tuinstraat bevordert eveneens de sociale interactie en het buitenleven in een straat.

16. Educatie

Duurzaamheid begint al bij de jeugd. Daarom stimuleert D66 de aanleg van groen rondom scholen en educatie hierover. De tiny forests zijn hiervan een goed voorbeeld van, net als een moestuin die diverse scholen hebben. D66 wil dat de omgeving van scholen schoon, gezond en inspirerend is; dat de gemeente met de scholen in gesprek gaat over mogelijke invullingen. Denk aan schone lucht ín de gebouwen, ruimte voor kinderen om zich breed te ontwikkelen en een groen en gezond schoolplein.

17. Natuur

Roermond ligt midden tussen zeer diverse soorten natuur. De steeds schonere Maas verbindt 50 natuurgebieden, zoals Isabellegriend, Ooldergriend, Stadsweide, en de Asseltse Plassen. De Swalm is een snelstromend en daardoor uniek riviertje van de Duitse grens tot de monding in de Maas. Langs de grens ligt, aan beide kanten van de grens, een ketting van natuurgebieden. De Roer is de schoonste rivier van zowel Nederland als Nordrhein-Westfalen, met 40 soorten libellen en 40 soorten vis zoals zalm en forel.
Die rijke natuur biedt veel mogelijkheden voor duurzaam toerisme, van Nationaal Park de Meinweg tot aan de Maasplassen. Duurzaam toerisme krijgt dan ook meer aandacht en prioriteit bij de verdere plannen en inrichting van de openbare ruimte.

18. Schone lucht

Schone lucht is gezonde lucht, voor mens en milieu. Met het op initiatief van D66 aangenomen motie Schone Lucht Akkoord, heeft de gemeente een stap genomen. Dit kan worden geconcretiseerd door o.a. een milieuzone in te voeren in de bebouwde kom (incl. vervuilende brommers/scooters), door laden/lossen zonder uitstoot (lokaal veel overlast) en door de onderzijde van de emissie-range als uitgangspunt te nemen bij vergunningen. Ook wil D66 de luchtkwaliteit monitoren met behulp van meetstations. En zorgt de gemeente voor een goed laadnetwerk voor elektrische voertuigen, bij elk nieuw parkeerterrein is tenminste 30% voorzien van een laadpaal.

19. Houtstook

Houtstook kan leiden tot schadelijke stoffen in de lucht en tot klachten van omwonenden. We werken aan goede voorlichting om op een verantwoorde manier hout te stoken. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden tot ontmoediging.

20. Groene daken

Alle platte daken in Roermond groter dan 50 m2 worden geïnventariseerd op de geschiktheid om van deze daken groene daken te maken. Groene daken houden meer water vast en kunnen daarmee wateroverlast bij felle regenbuien helpen voorkomen. Bij de aanleg van groene daken wordt ook altijd gekeken naar de combinatie met aanleg van zonnepanelen.

21. Biodiversiteit

Wereldwijd staat de biodiversiteit onder druk. In Roermond kunnen we daar aandacht aan besteden en bewustwording bevorderen. Dat kan doorwerken bij het (al dan niet) tot stand komen van bestemmingsplannen maar ook bij reguliere onderhoud van bermen.

22. Kleine accenten

Duurzaamheid gaat niet alleen over ‘grote gebaren’. Essentieel is de verandering van de eigen gewoonten. De gemeente kan het goede voorbeeld geven door bij gemeentelijke activiteiten vegetarisch eten als norm te nemen.

23. Hoogwater

Bij een klimaatadaptieve gemeente hoort een verstandige omgang met de Maas, Roer en Swalm. In 2021 zijn we weer eens op de verantwoordelijkheid gewezen die hoort bij onze ligging en de gevolgen van klimaatverandering. We doen in samenwerking met partners alles om ernstige scenario’s rondom hoogwater voortaan te voorkomen. Daarbij hebben we respect voor de natuur en ruimte voor de rivier. D66 wil nog in 2022 een plan van aanpak hoogwaterbestrijding laten opstellen.