Bestuur en samenleving

D66 zet zich in voor een gemeente die zich inzet voor alle inwoners en alle andere betrokkenen. Die hen zoveel mogelijk ruimte geeft zelf hun eigen leven, sociale verbanden en activiteiten vorm te geven. D66 wil een gemeentelijke organisatie en bestuur die midden in de samenleving staan. Die in gesprek gaat met mensen, organisaties, betrokkenen en andere belanghebbenden en met hen samenwerkt. Zonder daarbij de eigen, democratisch gelegitimeerde, rol uit het oog te verliezen.
D66 onderkent dat dit een veeleisende ambitie is. Niet alleen aan de kant van politiek, bestuur en organisatie, ook aan de kant van alle andere betrokkenen. Er zijn nog geen kant-en-klare recepten. D66 belooft zich ervoor in te zetten dat zo transparant mogelijk en zo toegankelijk mogelijk te werk wordt gegaan en dat er open wordt gestaan en ruimte wordt gegeven aan iedereen in onze samenleving.

Beeld: Mira Arts

Wat we gaan doen

01. Informatiedoolhof

We leven in een informatietijdperk. Dat maakt het erg lastig voor inwoners en andere partners van de gemeente om goed informatie uit te wisselen. Wat speelt er, wat is al beschikbaar, welke keuzes zijn er al? Wat mag / kan er wel en wat niet? Waar heb ik recht op (en hoe kan ik me daar dan op beroepen)? Veel mensen die met de gemeente te maken hebben herkennen deze vragen wel. Belangrijk aandachtspunt voor de komende periode moet zijn hoe we hier verbetering in brengen. Daar heeft iedere inwoner profijt van. En het rendement voor veel initiatieven en van veel ‘producten’ die de gemeente kent kan hoger worden.

02. Dienstverlening: inwoners snel en goed te hulp staan

De gemeente is er voor haar inwoners en voor iedereen die een rol wil spelen in de Roermondse gemeenschap. D66 wil dat iedereen kan rekenen op een goede dienstverlening van de gemeente. D66 staat voor een servicegerichte overheid, die bij haar dienstverlening zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen, vragen en noden van degenen die haar benaderen of van haar afhankelijk zijn.

03. Voor en met de Roermondse samenleving

D66 vindt directe democratie en moderne vormen van inspraak en / of participatie een belangrijke aanvulling op de representatieve democratie. D66 vindt het belangrijk dat iedereen kan inspreken en participeren, niet alleen hoogopgeleide of mondige inwoners. D66 wil het behoud van het, op ons initiatief tot stand gekomen, ‘Kindervragenuur’.

04. Experimenteren met democratische vernieuwing

D66 is voorstander van experimenten met vormen van burgerparticipatie en andere bij deze tijd passende vormen van democratie. Denk aan een burgerplatform een burgertop en / of een adviesraad.

05. Inwoners worden serieus genomen bij inspraak

D66 wil dat inwoners bij inspraak en / of participatie serieus worden genomen. Zo komt er meer ruimte voor de wensen en bezwaren van inwoners.

06. Verwachtingenmanagement

D66 wil dat de gemeente vooraf duidelijk aangeeft welke invloed inspraak en / of participatie kan hebben. En achteraf uitlegt waarom welke suggesties wel of niet zijn overgenomen.

07. Lokaal referendum

D66 is voorstander van een lokaal referendum (zowel raadplegend als raadgevend) in Roermond. Het is één van de mogelijkheden vorm te geven aan enerzijds toegankelijkheid en transparantie en aan de andere kant aan betrokkenheid van de samenleving bij bestuur en besluitvorming.

08. Informele klachtenbehandeling aanmoedigen

D66 wil dat de gemeente Roermond er altijd naar streeft om conflicten op te lossen zonder juridische procedure. D66 moedigt de inzet van informele klachtenbehandeling, zoals mediation en buurtbemiddeling aan.

09. Meer ruimte wijkbewoners besteding budget wijk

D66 wil dat wijkbewoners meer te zeggen krijgen over waar het budget voor hun wijk aan wordt besteed. Door gebruik te maken van buurtbijeenkomsten en online inspraakmogelijkheden, kunnen veel wijkbewoners worden bereikt.

10. Vrijwilligers

Vrijwilligers zetten zich vaak met hart en ziel in en zijn van onschatbare waarde. Toch wil D66 niet dat zij beroepskrachten verdringen. In de eerste plaats omdat mensen die in de sector werken hierdoor hun baan verliezen, maar in de tweede plaats ook omdat de continuïteit van een instelling daardoor worden bedreigd. Ook omdat van vrijwilligers niet hetzelfde kan worden gevraagd als van beroepskrachten. Aandachtspunt is dat het evenwicht tussen beroepskrachten en vrijwilligers niet verloren gaat.

11. Goede en laagdrempelige informatie

D66 wil dat algemene informatie en inspraakmomenten- en procedures goed te vinden zijn op de gemeentelijke website en dat inwoners fysiek, telefonisch en digitaal een afspraak kunnen maken.

12. Goede en heldere informatie vanuit college, heldere taakverdeling raad en college

D66 wil dat het college de raad goed informeert. Anderzijds zal de raad zich meer moeten concentreren op de hoofdlijnen

13. Sterkere onafhankelijke journalistiek

Journalisten brengen de lokale politiek naar onze inwoners. Ze maken daarmee onze democratie krachtig. D66 wil de lokale journalistiek versterken, zonder dat de onafhankelijke positie van journalisten hierdoor wordt aangetast, bijvoorbeeld door een goede, open en regelmatige werkrelatie met de pers te onderhouden.

14. Bescherming van de democratische rechtsstaat

De democratische rechtsstaat beschermt de vrijheid, welzijn en welvaart van ons allemaal. Ook de gemeente draagt als lokale overheid verantwoordelijkheid voor het beschermen van de democratische rechtsstaat. De gemeente moet een actieve rol spelen bij het tegengaan van de ondermijning van de rechtsstaat, onder meer ten gevolge van discriminatie, radicalisering, rechts- of links extremisme, populisme, gebrek aan integriteit of criminaliteit. D66 is er zich van bewust dat daarbij wel altijd nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met de rechten van individuen en groepen. Bescherming van privacy is net zo goed een onderdeel van de bescherming van de rechtsstaat.

15. Discriminatie is onacceptabel

De bestrijding van discriminatie vraagt nog steeds om een actief beleid. Ook in de eigen gemeentelijke organisatie. De aanpak van de gemeente moet veel verder gaan dan de enkele strafrechtelijke kant van de zaak. Met de diversiteit van de Roermondse bevolking kan veel actiever en nadrukkelijker worden omgegaan. De komende jaren zal het fundament moeten worden gelegd voor de inclusieve samenleving. Gewerkt moet worden aan een samenleving waarin talenten en passies belangrijker zijn dan welke achtergrond dan ook en personen dienovereenkomstig de kansen krijgen die ze verdienen.

16. Mensenrechten zijn ook het fundament onder de Roermondse samenleving

D66 verbiedt geen ideeën, maar vindt ook dat de Rechten van de Mens gerespecteerd dienen te worden. Voor D66 zijn mensenrechten universeel: ze gelden voor iedereen, altijd en overal. Bescherming van mensenrechten, of het nu om de vrijheid van meningsuiting, bescherming van LHBTI+-rechten of kinderrechten gaat, D66 vindt dat ook de lokale overheid een actieve rol heeft in het faciliteren en beschermen van de mensenrechten van ieder individu.
Die rol kan zich niet beperken tot het enkel ‘zenden’ van de boodschap dat deze rechten gelden. Waar mogelijk moeten we in gesprek gaan en / of blijven met al diegenen die een beroep op deze rechten moeten doen én diegenen die, bewust of onbewust, mensenrechten onvoldoende serieus nemen.

17. Privacy

D66 wil dat bij veiligheidsmaatregelen altijd rekening wordt gehouden met de invloed die deze maatregelen hebben op de privacy van inwoners en bezoekers. Het aantasten van privacy (of het risico daarop) vraagt iedere keer om een zorgvuldige en transparante afwegingen.
Onze samenleving digitaliseert steeds meer. Daarom wordt digitale veiligheid steeds belangrijker. De privacy en (digitale) veiligheid van Roermondenaren moet maximaal worden beschermd. D66 pleit voor het instellen van een ‘ethische commissie’ die verplicht advies uitbrengt bij toepassing van data gedreven werken en gebruik algoritmes.
D66 blijft terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht en preventief fouilleren.