Moties

Tijdens een debat in de raad kan iedere partij een motie indienen. Daarin vraagt die indiener de raad een uitspraak doen over een onderwerp dat op de agenda staat, met als doel dat het college van B en W ermee aan de slag gaat. Als de raad een motie aanneemt, is dat niet bindend. Het is ook geen wijziging van een besluit. Het is aan het college om de motie al dan niet uit te voeren.

Op deze pagina houden we een overzicht bij van moties die wij in Roermond ingediend hebben.

Preventiebudget sociaal domein

Onze motie is met steun van alle fracties in de raad aangenomen. D66 en alle andere partijen vinden dat de menselijke maat in het sociaal domein belangrijk is.
De sociale zekerheid biedt uitkomst voor veel inwoners, maar inwoners kunnen met de huidige landelijke sociale regelingen niet altijd geholpen worden.
Daarom vroegen we het college om in de Kadernota 2024 budget te reserveren van €50.000 voor een pilot Preventiebudget en om aan te sluiten bij de landelijke lobby inzake bestaanszekerheid.

Motie Preventiebudget sociaal domein

boodschappenkar

Beeld: Raad openbaar bestuur

Winkeltijdenverordening

Wij stellen voor om eerst een gedegen participatietraject uit te voeren met belanghebbenden (waaronder inwoners, winkelpersoneel, ondernemers en politie) over de wenselijkheid en haalbaarheid van verruiming van openstelling in de binnenstad.

Motie Winkeltijden

Beeld: Mark Arts

Begroting 2023

D66 steunt de kern van de begroting voor 2023. Wij stemden o.a. tegen door de wijzigingen op pagina 10 en 11. Veel van de voorstellen op die pagina’s hebben geen onderbouwing en zelfs geen toelichting. Een klein aantal punten is al door de vorige raad goedgekeurd als onderdeel van “Klaar voor de herstart”, hier staan we wel achter.
De raad wordt dus gevraagd in te stemmen met een lange lijst van voorstellen t.w.v. vele miljoenen zonder onderbouwing. Daarom stemden wij tegen.
Ook wordt er gevraagd om een reserve voor het sociaal domein in te stellen van 7,5 miljoen. Zelfs als zou die nodig zijn dan nog is het niet noodzakelijk om de raad buiten spel te zetten door deze toevoeging: “Gekoppeld aan deze claim en het kader sociaal domein stellen wij tevens voor om het college te mandateren over de beschikbare middelen. Budgettair neutrale bijstellingen binnen dit kader hoeven
dan ook niet specifiek ter goedkeuring aan de raad te worden aangeboden.” (pagina 24).

Al in oktober 2021 stelden wij het college vragen over energiearmoede in Roermond. Wij zijn blij dat alle partijen in Roermond inmiddels ook voor maatregelen zijn om energiearmoede tegen te gaan. Wij willen naast de steun op korte termijn ook specifieke maatregelen op (middel)lange treffen om energiearmoede voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties duurzaam aan te pakken. De college wil echter niet met een integraal voorstel komen.

Samengevat: Geen blanco cheque voor het college.
Onze eerste woordvoering bij de begroting van 2023 is hier te bekijken. De tweede woordvoering is hier te zien.

Beeld: Gemeente Roermond

Referendum

D66 wil dat het mogelijk wordt om in Roermond een referendum te houden. Bijvoorbeeld over plannen rond vuurwerk, maar ook over andere onderwerpen. Wij willen dit omdat de kloof tussen politiek en samenleving groot is. Een referendum kan de binding tussen kiezers en de politiek bevorderen en daarmee die afstand verkleinen. Om een referendum te kunnen organiseren moet de gemeente een set regels aannemen. Afgelopen week is er in de raad gestemd en ons voorstel om een referendum mogelijk te maken is niet aangenomen. Zowel de raad als de wethouder vinden inwonersparticipatie belangrijk maar, op DS na, vinden ze een referendum geen goed middel.

Wethouder van Ballegooij zegt toe naar de raad te komen met een procesvoorstel om vorm en inhoud te gaan geven aan inwonerparticipatie. Wij hadden graag concrete acties gezien…

Beeld: Timmermans Kantooromgeving

Meer informatie over hoe lokale politiek werkt staat op lokalepolitiekepartijen.nl