Moties

Tijdens een debat in de raad kan iedere partij een motie indienen. Daarin vraagt die indiener de raad een uitspraak doen over een onderwerp dat op de agenda staat, met als doel dat het college van B en W ermee aan de slag gaat. Als de raad een motie aanneemt, is dat niet bindend. Het is ook geen wijziging van een besluit. Het is aan het college om de motie al dan niet uit te voeren.

Op deze pagina houden we een overzicht bij van moties die wij in Roermond ingediend hebben.

Motie verruiming Bijverdiensten en Giften

D66 vraagt het college samen GroenLinks om aan te sluiten bij het experiment om bijstandsgerechtigden vrij te stellen tot bijverdiensten tot maximaal €200 per maand en om bijstandsgerechtigden vrij te stellen van giften tot maximaal €1800 per jaar en dit per direct te laten ingaan.

Het college zegt op 9 november 2023 deze in de geest van de motie over te kunen nemen, maar geeft aan de uitkomsten dan te bekijken. Men wil dus aansluiten bij het experiment.

Deze motie is aangpast en gesplitst in 2 moties. Motie A roept op om tot een raadsvoorstel te komen m.b.t. bijverdiensten door mensen in de bijstand. Deze is met algemene stemmen aangenomen. Motie B gaat om de vrijstelling van giften tot 1800 euro per jaar. Deze is door alle partijen aangenomen (behalve 1 tegenstem van de VVD).

Motie verruiming Bijverdiensten en Giften

boodschappenkar

Beeld: Raad openbaar bestuur

Motie verduurzaming evenementen

D66 vraagt het college samen met het CDA en de SPR om met de organisatoren van met name grote evenementen in Roermond te bespreken welke verduurzamingsmaatregelen op korte/middellange termijn denkbaar zijn en aan te geven waar concrete stappen gezet worden de komende jaren. En om daarbij ook te inventariseren welke mogelijkheden de gemeente zou kunnen en willen bieden om verduurzamingsmaatregelen aantrekkelijker te maken.

Het college zegt op 9 november 2023 dat men dit een “flauwe motie is”. Het staat al op de agenda, het maakt al onderdeel uit van de trajecten die al lopen. Men heeft geen extra aansporing nodig.

D66, CDA en SPR waren voor, de andere partijen waren tegen.

Motie verduurzaming evenementen

Beeld: D66 Nederland

Motie Jong geleerd is oud gedaan

D66 vraagt het college in gesprek te gaan met culturele instellingen waaronder, maar niet beperkt tot: theater Oranjerie en ECI cultuurfabriek om te onderzoeken welke mogelijkheden deze instellingen zien om zich aan te sluiten bij het initiatief gratis toegang voor 12-minners zoals theater de Maaspoort dat heeft. En verder te laten onderzoeken welke overheidssteun er nodig zou zijn om deze vrije toegang voor 12-minners in onze culturele instellingen te realiseren.

“De Oranjerie en de ECI cultuurfabriek voelen zich gesteund door de motie van D66. Deze motie sluit naadloos aan op de gesprekken die beide cultuurorganisaties al enige tijd voeren met de Stichting Cultuur en Bedrijf Roermond (voorheen Alliance Roermond) die zich ten doel stelt cultuur toegankelijk te maken voor alle kinderen in Roermond.”

Het college zegt op 9 november 2023 dat men deze motie wil ontraden. In Venlo gaat er geen publiek geld naar deze regeling. ook omdat Stichting Cultuur en Bedrijf Roermond dit al wil doen hoeft de gemeente niets extra te doen.

D66, SP en SPR waren voor. Alle andere partijen waren tegen.

Motie Jong geleerd is oud gedaan

Beeld: Free Stock photos by Vecteezy

Rookvrije Generatie

D66 Roept het college op om nog actiever in te zetten op een Rookvrije Generatie door te bereiken dat alle kinderopvangcentra, scholen, sportverenigingen, speeltuinen, gemeentelijke gebouwen en buitenruimten daarvan rookvrij worden en actief uitdragen.

Het college geeft op 9 november 2023 aan dat deze motie overbodig is.

Alleen D66, SP, SPR en 1 stem van het CDA waren voor.

Motie Rookvrije Generatie

Beeld: rookvrijegeneratie.nl

Motie van afkeuring en motie van wantrouwen

D66 heeft n.a.v. het debat in de raad over het rapport Onderzoek integriteitsmeldingen Roermond twee moties ingediend die niet zijn aangenomen door de Gemeenteraad van Roermond.

Motie van wantrouwen
Motie van afkeruring

Beeld: Gemeente Roermond

Eerste uur gratis parkeren Veld en Vrijveld

D66 wil dat het eerste uur parkeren in het Roermondse Veld en het Vrijveld gratis blijft.

Motie Gratis parkeren Veld en Vrijveld

Parkeren bij winkels Veld

Beeld: Michael Kalthoff

Kadernota 2024

D66 heeft bij de behandeling van de kadernota diverse moties ingediend. Zo willen we dat de gemeente Roermond investeert in voedselbossen. Samen met VVD, Demokraten Swalmen en GroenLinks kwamen we tot een motie waarin dit onderwerp een plek heeft gekregen. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte moet beter! In dit kader heeft D66 een motie ingediend. Het college heeft toegezegd om na de zomer met de gemeenteraad hierover het gesprek aan te gaan. Er lijken mogelijkheden te zijn. D66 vindt ook dat de lucht schoner moet. GGD Noord- en Zuid-Limburg hebben gemeenten opgeroepen om aan te sluiten bij het Schone Lucht akkoord. Eerder was de gemeenteraad al voor. Tot nu toe is de motie niet uitgevoerd. Het college heeft toegezegd dat motie alsnog zo spoedig mogelijk uitgevoerd wordt. Ook hebben we nog een motie ingediend over het verduurzamen van evenementen. Het college gaf aan hier al mee bezig te zijn. D66 wilde concretere toezeggingen in de vorm van deze motie. Helaas werd deze motie alleen gesteund door Demokraten Swalmen, CDA en SPR. GroenLinks, LVR, VVD, PvdA en SP waren tegen. Het college heeft wel toegezegd om in november 2023 met de raad in gesprek te gaan over het thema. D66 verwacht dat het college komt met concrete voorstellen om evenementen te verduurzamen. Tot slot hebben we het initiatief genomen voor een motie om het eerste uur gratis parkeren in het Veld en Vrijveld te behouden. Alle partijen hebben deze motie gesteund.

Motie D66 Kwaliteitsniveau van NUL terug naar BASIS
Motie D66 Verduurzaming evenementen
Motie D66 Schone lucht akkoord
Motie Gratis parkeren Veld en Vrijveld

Stadhuis Roermond

Beeld: Mira Arts

Versterking lokale democratie

D66 wil de kloof tussen samenleving en politiek verkleinen. Dit kan wat ons betreft met nieuwe vormen van inspraak. Vorig jaar hebben wij een voorstel gedaan om een referendumverordening vast te stellen. Hiervoor was helaas geen steun. Tijdens de raadsvergadering hebben we op initiatief van SPR en in samenwerking met CDA deze motie ingediend met als doel het burgerberaad op de politieke agenda te zetten. De komende periode zullen D66, SPR en CDA samenwerken aan een initiatiefvoorstel met als doel een burgerberaad in Roermond mogelijk te maken.
Wil je weten wat een burgerberaad is? Kijk voor meer informatie op: https://www.bureauburgerberaad.nl
Wil je meedenken over de wijze waarop een burgerberaad in Roermond een plek kan krijgen? Meld je dan bij ons aan!

Motie Versterking lokale democratie

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Dijkverbetering Willem-Alexanderhaven

De gemeenteraad heeft op 20 april 2023 besloten om een ‘go’ te geven voor het eerste deel van de dijkverbetering van de Willem-Alexanderhaven. Sinds 2018 wordt onder regie van het waterschap gewerkt aan een dijkverbetering voor het bedrijventerrein Willem Alexander. Naast de gemeente Roermond zijn daarbij ook de Provincie Limburg en de op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven betrokken.
Meerdere ondernemers (BESIX, Kalle en Bakker, Smurfit Kappa, SIF en Stichting BIZ) hebben zorgen geuit over het voorgestelde plan. Zij hebben aangegeven dat ze in een groter gebied dijkverbetering willen zien ter bescherming van hoogwater. Hun zorgen zijn volgens D66 terecht aangezien de kans op hoogwater in de toekomst toeneemt en zij in de zomer van 2021 al hinder hebben ondervonden van het hoogwater. D66 hecht veel waarde aan dit bedrijventerrein. Het bedrijventerrein heeft een bovenregionale functie en beschikt over veel werkgelegenheid. Bovendien behoort dit gebied tot een van de meest circulaire bedrijventerreinen van Nederland.
D66 heeft tijdens de raadsvergadering voorgesteld om eerst de ondernemers aan het woord te laten over het voorgestelde plan voordat we een definitief besluit nemen. Helaas kreeg D66 geen steun voor dit voorstel. Het college heeft wel toegezegd om zich maximaal in te spannen om in de toekomst aan de wens van de bedrijven te kunnen voldoen.

Motie VVGB dijkverbetering Willem-Alexanderhaven

Beeld: Brief Port of Roermond

Preventiebudget sociaal domein

Onze motie is met steun van alle fracties in de raad aangenomen. D66 en alle andere partijen vinden dat de menselijke maat in het sociaal domein belangrijk is.
De sociale zekerheid biedt uitkomst voor veel inwoners, maar inwoners kunnen met de huidige landelijke sociale regelingen niet altijd geholpen worden.
Daarom vroegen we het college om in de Kadernota 2024 budget te reserveren van €50.000 voor een pilot Preventiebudget en om aan te sluiten bij de landelijke lobby inzake bestaanszekerheid.

Motie Preventiebudget sociaal domein

Begin 2024 werd bekend hoe onze motie in de praktijk wordt gebracht: Pilot Preventiebudget.

boodschappenkar

Beeld: Raad openbaar bestuur

Winkeltijdenverordening

Wij stellen voor om eerst een gedegen participatietraject uit te voeren met belanghebbenden (waaronder inwoners, winkelpersoneel, ondernemers en politie) over de wenselijkheid en haalbaarheid van verruiming van openstelling in de binnenstad.

Motie Winkeltijden

Beeld: Mark Arts

Begroting 2023

D66 steunt de kern van de begroting voor 2023. Wij stemden o.a. tegen door de wijzigingen op pagina 10 en 11. Veel van de voorstellen op die pagina’s hebben geen onderbouwing en zelfs geen toelichting. Een klein aantal punten is al door de vorige raad goedgekeurd als onderdeel van “Klaar voor de herstart”, hier staan we wel achter.
De raad wordt dus gevraagd in te stemmen met een lange lijst van voorstellen t.w.v. vele miljoenen zonder onderbouwing. Daarom stemden wij tegen.
Ook wordt er gevraagd om een reserve voor het sociaal domein in te stellen van 7,5 miljoen. Zelfs als zou die nodig zijn dan nog is het niet noodzakelijk om de raad buiten spel te zetten door deze toevoeging: “Gekoppeld aan deze claim en het kader sociaal domein stellen wij tevens voor om het college te mandateren over de beschikbare middelen. Budgettair neutrale bijstellingen binnen dit kader hoeven
dan ook niet specifiek ter goedkeuring aan de raad te worden aangeboden.” (pagina 24).

Al in oktober 2021 stelden wij het college vragen over energiearmoede in Roermond. Wij zijn blij dat alle partijen in Roermond inmiddels ook voor maatregelen zijn om energiearmoede tegen te gaan. Wij willen naast de steun op korte termijn ook specifieke maatregelen op (middel)lange treffen om energiearmoede voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties duurzaam aan te pakken. De college wil echter niet met een integraal voorstel komen.

Samengevat: Geen blanco cheque voor het college.
Onze eerste woordvoering bij de begroting van 2023 is hier te bekijken. De tweede woordvoering is hier te zien.

Beeld: Gemeente Roermond

Referendum

D66 wil dat het mogelijk wordt om in Roermond een referendum te houden. Bijvoorbeeld over plannen rond vuurwerk, maar ook over andere onderwerpen. Wij willen dit omdat de kloof tussen politiek en samenleving groot is. Een referendum kan de binding tussen kiezers en de politiek bevorderen en daarmee die afstand verkleinen. Om een referendum te kunnen organiseren moet de gemeente een set regels aannemen. Afgelopen week is er in de raad gestemd en ons voorstel om een referendum mogelijk te maken is niet aangenomen. Zowel de raad als de wethouder vinden inwonersparticipatie belangrijk maar, op DS na, vinden ze een referendum geen goed middel.

Wethouder van Ballegooij zegt toe naar de raad te komen met een procesvoorstel om vorm en inhoud te gaan geven aan inwonerparticipatie. Wij hadden graag concrete acties gezien…

Beeld: Timmermans Kantooromgeving

Meer informatie over hoe lokale politiek werkt staat op lokalepolitiekepartijen.nl