Kansengelijkheid: Een gelijke kans voor iedereen in Roermond.

Kansengelijkheid is niet vanzelfsprekend. Er zijn gelukkig steeds meer mensen met een goede opleiding, leven langer en zeggen gelukkig te zijn. Toch zijn er ook nog heel veel inwoners die niet goed meekomen. Een belangrijke reden is dat de verdeling van kansen scheefloopt. Startposities zijn ongelijk, vanwege afkomst of verschillen in talenten, passies en weerbaarheid. Ze worden verder scheefgetrokken door maatschappelijke trends als globalisering, digitalisering en flexibilisering. D66 Roermond wil zich dan ook richten op verbetering van kansengelijkheid op terreinen als onderwijs, wonen, zorg en werk. Niet alle scheidslijnen kunnen ongedaan worden gemaakt. Zeker niet op gemeentelijk niveau. Wel kunnen we ons inzetten om drempels weg te nemen, veel meer aandacht te geven aan de vele vormen van diversiteit. Want als kansen ongelijk verdeeld zijn, verliezen individuen de kans hun leven in eigen hand te nemen en verliest de samenleving als geheel. Kansengelijkheid is wat D66 betreft dan ook niet los te zien van het streven naar het optimaal samenleven van alle inwoners van Roermond. Niet alleen door ‘rekening te houden met’ de verschillen en overeenkomsten die tussen individuen bestaan. Essentieel is het erkennen en respecteren daarvan. We gaan van diversiteit naar inclusie. En naar handelen en koesteren.

Beeld: D66 Nederland

Wat gaan we doen?

01. Armoede bestrijden

Een van de drijfveren van D66 is het streven naar het belonen van prestaties in samenhang met het tegelijkertijd delen van de welvaart. De gemeente ondersteunt inwoners (zeker ook kinderen) die in armoede leven. Dat ondersteunen gebeurt al op veel manieren. Er zijn veel initiatieven. En veel regelingen, die ook weer onlogische beperkingen met zich meebrengen.
D66 zoekt betere oplossingen en zoekt die niet in weer nieuwe regelingen en systemen maar vooral in het leveren van maatwerk.

02. Preventie bij schuldhulpbeleid

Het schuldenbeleid moet in eerste instantie gericht zijn op preventie. Door middel van voorlichting op scholen, in buurthuizen en bij maatschappelijke organisaties willen we bewustzijn creëren en hulp aanreiken om schulden te voorkomen. Door het bieden van doelgerichte hulpvormen zoals informatie over budgetten, over toeslagen en rekentools.

03. Toeslagenaffaire

Gezinnen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire worden door de gemeente volledig ondersteund totdat de door het Rijk toegezegde tegemoetkomingen worden gerealiseerd. De getroffenen hebben alle recht op een nieuwe kans op een beter bestaan.

04. Voorkomen herhaling

Investeer in begeleiding, juist in de periode dat de eerste (financiële) nood gelenigd is. Goed met geld (en andere middelen) omgaan kan moeilijk zijn. Er zijn oneindig veel verleidingen waar weerstand aan geboden moet worden. Verandering van oude gewoonten is geen eenvoudige opgave.

05. Betrokkenheid

Mensen in een isolement laten (een veel voorkomende reactie op armoede) is geen oplossing. D66 zet in op het betrekken van ook deze doelgroep bij de samenleving, bijvoorbeeld via cultuur, sport of vrijwilligerswerk.

06. Bijzondere momenten

De oorzaak van armoede ligt vaak bij het zich voordoen van bijzondere gebeurtenissen. In privé-situaties, bij werk-situaties of algemene ontwikkelingen (bijvoorbeeld energie-armoede). Op die momenten is het effectief extra alert te zijn op het herkennen van signalen van armoede en schuldenproblematiek.

07. Coördineren aanbod

De gemeente brengt bestaande initiatieven op dit gebied in kaart (inclusief die van de gemeente zelf), maakt ze breder bekend en stimuleert partijen de ‘best practices’ te delen en in praktijk te brengen. Op die manier wordt bevorderd dat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd en maatschappelijk middenveld en vrijwilligers op dit gebeid worden ondersteund.

08. Geletterdheid bevorderen

Er is sprake van geletterdheid als iemand taal, rekenen en digitale vaardigheden in voldoende mate heeft ontwikkeld om in de maatschappij van vandaag de weg te kunnen vinden. Het besef dat voor een groot deel van de samenleving (zowel jong als oud, en ongeacht – culturele – achtergrond) dit nog een brug te ver is, wordt inmiddels wel onderkend. De beste oplossingen zijn nog niet gevonden. Des te meer reden om de bestaande alternatieven krachtig te blijven voortzetten. En om open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en experimenten.

09. Centrale rol bibliotheek Bibliorura

Aan onze bibliotheek Bibliorura blijft een prominente rol toebedeeld (en deze wordt zo mogelijk uitgebreid). We maken ons sterk voor behoud EN doorontwikkeling van de functie van de bibliotheek in onze samenleving. Bijvoorbeeld in de vorm van cursussen om de digitale vaardigheden te vergroten.

10. Toegankelijke taal

We onderzoeken de mogelijkheden om gemeente / overheid toegankelijker te maken door begrijpelijker taalgebruik. Ook andere manieren van communiceren en informeren komen daarbij aan de orde.

11. Betere leesbaarheid gemeentelijke stukken

D66 wil meer transparantie over de keuzes die de gemeente maakt door de leesbaarheid van de gemeentelijke stukken, waaronder de gemeentebegroting en jaarrekening, te vergroten.

12. Nederlandse taal

Eerste voorwaarde voor het deelnemen aan onze maatschappij is het kunnen hanteren van de Nederlandse taal. Daarom zet D66 in op het zo snel mogelijk starten met het leren spreken en schrijven van de Nederlandse taal.

13. Drempels wegnemen bij inburgering

De gemeente spant zich actief in om drempels die een snelle inburgering in de weg staan weg te nemen. Vanzelfsprekend betekent dat ook dat de gemeente voortvarend doorgaat met uitvoering geven aan de nieuwe Inburgeringswet.

14. LHBTI+

Roermond is een Regenbooggemeente. Toch is het voor LHBTI+ inwoners nog niet altijd mogelijk om zichzelf te kunnen zijn in het openbaar (bijvoorbeeld hand in hand lopen). Daarom is het voor het veiligheidsgevoel van onze inwoners belangrijk dat er expliciete aandacht blijft bestaan voor de emancipatie van de samenleving rondom LHBTI+.

15. Gemeentelijke formulieren

Op gemeentelijke formulieren wordt nog steeds nodeloos vaak om het benoemen van een geslacht gevraagd. Voor een deel van onze inwoners kan dit onprettig of zelfs pijnlijk zijn. Daarom halen we dit daar waar mogelijk weg en werken we verder aan genderneutrale en inclusieve gemeentelijke communicatie.

16. Islamitische begraafplaats

We gaan in overleg met de Roermondse moskeebesturen om de behoefte aan en mogelijkheden voor een islamitische begraafplaats te onderzoeken.

17. Huisvesting nieuwkomers en arbeidsmigranten

De gemeente Roermond neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om het huisvesten van vluchtelingen. We komen onze taakstelling rondom de huisvesting van statushouders ruimhartig na en we zijn tijdens periodes met veel vluchtelingenstromen solidair door ruimte te maken voor noodopvang. En we huisvesten arbeidsmigranten op een humane manier.

18. Diversiteit en gemeentelijke organisatie

We streven ernaar om op afzienbare termijn de invulling van de gemeentelijke organisatie een reële afspiegeling van de Roermondse bevolkingssamenstelling te laten zijn en dus de organisatie diverser en inclusiever te maken.