Cultuur:
de verbindende factor voor iedereen

In een goed functionerende samenleving zijn mensen in staat om op een goede manier met elkaar om te gaan. In een samenleving die voortdurend verandert, is die ‘goede manier van met elkaar omgaan’ geen vast gegeven. Cultuur is bij uitstek de omgeving waar – al dan niet bewust – aandacht is voor de vraag hoe je je tot de ander verhoudt. Zowel bij de actieve als de passieve cultuurbeoefenaar. Het is dan ook niet voor niets dat de afgelopen jaren in Roermond sterk is ingezet op het versterken van de cultuursector. Daardoor kunnen nu vervolgstappen gezet worden tot versterking en uitbreiding. En vooral een laagdrempelige en brede toegankelijkheid.

Beeld: Beeldbank D66

Wat gaan we doen

01. Cultuur, tijd voor een volgende stap

In de afgelopen jaren is vooral gewerkt aan de ‘cultuur-basis’ in Roermond. Denk aan herinrichting Cuypershuis, ECI Herstart en de Revitalisatie theater Oranjerie. Het is nu tijd voor de vervolgstap. Rode draad daarbij is inzet op vergroten van de toegankelijkheid / laagdrempelig maken, meer activiteiten in wijken en kernen en meer ruimte voor hedendaagse vormen (denk aan jongeren en urban).

02. Ruimte voor “nieuw”

In Roermond is er op cultureel gebied veel kwaliteit, in initiatief en passie. Zowel actief als passief. Dat is een prachtig uitgangspunt. Cultuur draagt immers bij aan het welzijn en de gezondheid van burgers en de kwaliteit van de leefomgeving. Het culturele vliegwiel heeft echter een zetje nodig om goed op gang te komen. Dat betekent ook kansen bieden aan makers, aandacht voor nieuwe ideeën van verenigingen, (culturele) ondernemers en talent.

03. Roermond cultuurstad

Roermond heeft alle ingrediënten om een identiteit als cultuurstad te ontwikkelen. Wat nodig is, is de wil om keuzes te maken en een duidelijk cultureel profiel te kiezen. De ‘scharnierfunctie’ van Roermond tussen Zuid- en Noord-Limburg kan daarmee vorm krijgen. Het helpt Roermond in brede zin: sociaal, economisch, voorzieningen voor inwoners, etc.

04. Cultureel erfgoed

Aan historisch of architectonisch bijzondere gebouwen en beschermde stadsgezichten ontlenen we mede onze identiteit. Erfgoed (inclusief archeologie) draagt bij aan een gemeenschappelijke identiteit en brengt begrip voor verschillen en overeenkomsten in onze achtergronden en historie. Bovendien is een historische stad een unieke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Voor inwoners en bezoekers. Erfgoed verdient daarom een meer prominente plaats te krijgen bij de keuzes die voor de inrichting van de stad worden gemaakt. Ons uitgangspunt is dat het aanzien en behoud van het unieke, kenmerkende karakter van onze historische stad (in binnenstad, wijken én kernen) prioriteit verdient.
Daarbij staan wij wel open voor maatwerk met innovatieve methoden om duurzame energie op te wekken en te besparen voor zover dit niet ten koste gaat van erfgoed. Behoud van historisch materiaal en het beeldbepalende aanzicht staat voorop. Deze waarden bepalen voor een groot deel de aantrekkelijkheid van de historische Roermondse binnenstad en van haar omliggende monumenten.

05. Archeoroute Limburg

De historie van de stad – inclusief die van wijken en kernen – verdient het om meer zichtbaar te worden gemaakt. D66 ijvert zich om nog meer punten toe te voegen aan de Archeoroute Limburg.

06. Kleine monumenten

De ‘grote monumenten’ zijn wel in beeld. Speciale aandacht is nodig voor de kleinere monumenten (bijvoorbeeld putbeelden). Zij geven extra kleur aan de stad, dragen sterk bij aan ‘de beleving’. Voor veel inwoners maken juist deze kleine monumenten het verschil tussen ‘huis’ en ‘thuis’.

07. Kunst in de openbare ruimte

Roermond kent op zich een behoorlijk aantal kunstwerken in de openbare ruimte. Deze zijn echter als regel bescheiden, zowel van thema als maat. D66 wil de mogelijkheden onderzoeken om met kunst in de openbare ruimte ‘statements’ en/of ‘landmarks’ neer te zetten. Onderzocht moet worden of het mogelijk is om bij (grotere) projecten een percentage van de bouwsom toe te wijzen aan het door middel van kunstuitingen vormgeven van de openbare ruimte.

08. Bereikbaarheid

Cultuur moet kansen geven aan de makers en zich beter richten op mensen die van huis uit in aanraking komen met cultuur. Meer aandacht voor ‘cultuur in de wijk’ en meer ‘verleiden cultuur te consumeren’ zijn mogelijkheden daartoe. Cultuur moet voor iedereen toegankelijk blijven, ook voor inwoners die wat minder te besteden hebben of minder mobiel zijn.

09. Structurele aanpak monumenten

Tot nu toe is de inzet van gemeentelijke middelen (Euro’s en uren) bijna geheel gebaseerd op de uitvoering van projecten. Met andere woorden, voor ieder (wat groter) project moet steeds opnieuw een financiering worden gevonden. Om van het erfgoed echt een ‘Roermonds unique sellingpoint’ te maken is een meer structurele aanpak nodig, inclusief structureel beschikbare middelen.

10. Het gaat niet om cultuur alleen

Zoals aangegeven, cultuur heeft een belangrijke maatschappelijke functie. De positieve bijeffecten zijn er nadrukkelijk ook. Te denken is aan invulling van ouderenzorg, ondersteuning van onderwijs, beter verblijfsklimaat, aantrekkelijkheid van de stad voor bezoekers, nieuwe inwoners, vestigingsklimaat voor bedrijven.

11. Combinatie met ander bezoek

Publiek dat Roermond bezoekt om bijvoorbeeld te winkelen of zakelijk, wordt wat D66 betreft actiever verleid om ook de culturele en historische plekken van onze stad te ontdekken. Zo blijven ze langer en komen ze terug.

12. Evenementen

We zijn trots en zuinig op het bruisende karakter van Roermond als evenementengemeente. We laten meer locaties – ook in de kernen en wijken – meeprofiteren van de cultuur-evenementen, door naast de bekende locaties in te zetten op spreiding door de hele gemeente.