Kadernota 2024

De jaarlijkse bespreking van de kadernota is de belangrijkste voorbereidende vergadering voor de begroting van 2024.

Michael Kalthoff - Beeld: Fotostudio Carreno / D66 Roermond

Kadernota 2024

Op 6 juli 2023 heeft Michael namens D66 een toespraak gehouden over de Kadernota 2024. In de kadernota worden de kaders gelegd voor de begroting die in november 2023 wordt besproken. 

In januari jl. ging burgemeester Hoes op bezoek bij de net geboren Revi. Revi was de 60.000ste inwoner van Roermond. In de toespraak van D66 werd een beschouwing gegeven welke stappen wij willen dat de gemeente Roermond maakt om in 2050 klimaatneutraal en klimaatadaptief te zijn, zodat Revi (dan 27 jaar oud) en zijn generatiegenoten positief terugkijken wat er door de Roermondse politiek gedaan is aan het verduurzamen van Roermond. Lees hier de volledige toespraak…

We hebben ook moties ingediend. Zo willen we dat de gemeente Roermond investeert in voedselbossen. Samen met VVD, Demokraten Swalmen en GroenLinks kwamen we tot een motie waarin dit onderwerp een plek heeft gekregen.  Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte moet beter! In dit kader heeft D66 een motie ingediend. Het college heeft toegezegd om na de zomer met de gemeenteraad hierover het gesprek aan te gaan. Er lijken mogelijkheden te zijn. D66 vindt ook dat de lucht schoner moet. GGD Noord- en Zuid-Limburg hebben gemeenten opgeroepen om aan te sluiten bij het Schone Lucht akkoord. Eerder was de gemeenteraad al voor. Tot nu toe is de motie niet uitgevoerd. Het college heeft toegezegd dat motie alsnog zo spoedig mogelijk uitgevoerd wordt. Ook hebben we nog een motie ingediend over het verduurzamen van evenementen. Het college gaf aan hier al mee bezig te zijn. D66 wilde concretere toezeggingen in de vorm van deze motie. Helaas werd deze motie alleen gesteund door Demokraten Swalmen, CDA en SPR. GroenLinks, LVR, VVD, PvdA en SP waren tegen. Het college heeft wel toegezegd om in november 2023 met de raad in gesprek te gaan over het thema. D66 verwacht dat het college komt met concrete voorstellen om evenementen te verduurzamen. Tot slot hebben we het initiatief genomen voor een motie om het eerste uur gratis parkeren in het Veld en Vrijveld te behouden. Alle partijen hebben deze motie gesteund.  Bekijk alle moties hier


Goed dat de politieke partijen op diverse onderwerpen hebben samengewerkt! Kadernota
 
Op 13 januari 2023 bracht burgemeester Hoes een bezoek aan Revi. Revi woont in het Veld en heeft zoals op de foto te zien was een vader en moeder die enorm blij zijn met hun zoon. Revi was op dat moment de 60.000ste inwoner van Roermond. Revi kreeg een rompertje met de tekst 60.000 inwoners én een 6-jarig abonnement op speeltuin Kitskensberg. Om ook de rest van de gemeente van deze historische mijlpaal mee te laten genieten konden alle basisscholen zich aanmelden voor beschuit met muisjes voor alle kinderen van de school. D66 vindt het leuk en ludiek hoe de gemeente aandacht heeft gegeven aan de mijlpaal van 60.000 inwoners.
 
De mijlpaal van 60.000 inwoners betekent veel voor de gemeente Roermond. We mogen aan meer vergadertafels aansluiten, we krijgen extra middelen vanuit het Rijk en er wordt hiermee nog meer van Roermond verwacht. Dat is ook nodig want er zijn grote opgave in Roermond als het gaat om kansengelijkheid en duurzaamheid. Voor D66 staat Revi symbool voor de grote verantwoordelijkheid die we hebben voor alle kinderen in Roermond. Hoe zorgen we ervoor dat Revi en vele andere kinderen net zoveel kansen krijgen op een goed bestaan in Roermond? In sommige wijken in Roermond zoals o.a. Donderberg, Kemp én t Veld leven bovengemiddeld veel kinderen al jarenlang in kansenongelijkheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Revi in 2050 in de krant leest dat Roermond een trendbreuk gerealiseerd heeft en dat wij de kansenkoploper van Limburg zijn geworden?
 
2050 wordt ook genoemd als het jaartal waarop de gemeente Roermond een klimaatneutrale en klimaat adaptieve gemeente is. In 2050 is Revi 27 jaar oud. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Roermond ook op dit gebied de koploper van Limburg kan worden? Als Revi dan met de fiets door het Veld fietst komt hij dan overal bomen tegen? Parkjes waar wijkbewoners tussen de middag de verkoeling opzoeken in de vele parkjes in het Veld? Geveltuinen en een veelheid aan energieneutrale woningen, een voedselbos waar kinderen laagdrempelig kennismaken met natuur en waar voedsel vandaan komt. Wegen die veilig zijn voor voetgangers en fietsers en waarbij langzaam verkeer en deelmobiliteit de regel is in plaats van de uitzondering. Bij basisschool de Zonnewijzer een groen schoolplein. En als hij afspreekt met een vriend in Weert. Een plaats die op het gebied van duurzaamheid op dit moment verder blijkt te zijn als Roermond. Dat hij vol trots kan zeggen dat we gemeente Roermond de afgelopen 27 jaar grote stappen heeft gezet. Met als voorbeeld een groene transformatie van de binnenstad bijv. op markante plekken en in de wijken en kernen van Roermond. Het aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord met als doel om als Roermond nog meer te doen dan wettelijk nodig is om de gezondheid van haar inwoners te verbeteren. Buitengebieden waarin in kansen en mogelijkheden wordt gedacht als het gaat om duurzame energie opwekken. Een historische opkomst bij evenementen in Roermond die de afgelopen jaren bewust met duurzaamheid bezig zijn geweest. Een autoluwe binnenstad waarin schoon vervoer leidend is. Maar ook een Veld met minder zwerfafval en een schonere openbare ruimte met minder onkruid. Dit geldt uiteraard niet alleen voor het Veld, maar voor alle wijken en kernen van Roermond. 
 
We gaan even terug naar 2023. Waar staan we nu? Welke stappen heeft het college het afgelopen jaar concreet gezet om in 2050 een klimaatneutrale en klimaat adaptieve gemeente te zijn? Meer concreet: waar staan we nu als het gaat om de Regionale energiesamenwerking (RES-strategie)? Hoeveel mensen bereiken de Groene transformator? De doorontwikkeling van het Slim Energienet blijkt complex te zijn. Welke kansen worden gezocht om vooruit te komen? Waar staan we nu als het gaat om schone lucht? Welke initiatieven worden ontplooit met betrekking tot deelmobiliteit en de aanpak van hittestress? Hoe zorgen we ervoor dat we bijv. op de Donderberg voldoende openbare laadpalen realiseren zodat we ook mensen stimuleren om een elektrische auto aan te schaffen? Hoe gaan we in samenwerking met woningcorporaties fors inzetten op het verduurzamen van woningen en hoe gaan we ons maatschappelijk vastgoed energieneutraal maken? Zullen we gaan voor een 60.000 bomenplan?  
 
Nog een keer: waar staan we nu en welke stappen gaan we zetten om Revi en zijn generatiegenoten een duurzame toekomst te bieden?
 
Voorzitter. Ik rond langzaam af. Er rust een grote verantwoordelijkheid op ons als het gaat om de aanpak van kansenongelijkheid en de klimaatcrisis. Laten we dagelijks keihard werken om Revi in en generatiegenoten in 2050 trots te laten zijn op de stappen die Roermond heeft gezet. Met een nieuwe burgemeester, een nieuwe gemeentesecretaris, met een raad en college die werken aan onderling vertrouwen met concrete resultaten tot gevolg en een ambtelijke organisatie die meer dan ooit vooruit wil liggen er nu omvangrijke kansen! Gaan we dit samen doen?
 
Er is geen tijd te verliezen. D66 wil dat Roermond klimaatkoploper van Limburg wordt. Dit kunnen we gezamenlijk bereiken met ambitie, daadkracht en verbinding. D66 wil uiteraard meehelpen om deze stevige ambitie waar te maken. U zult niet verbazen dat we gezien het belang van het onderwerp enkele moties hebben voorbereid die met verduurzaming te maken hebben. Deze zal ik nu toelichten.
 
 Fractievoorzitter Michael Kalthoff
 
D66 Roermond
 
6 juli 2023