Energiearmoede & Duurzaamheid

Beeld: Mark Arts

D66 wil dat Roermond klimaatkoploper van Limburg wordt. De klimaatcrisis is te groot om stil te staan. D66 heeft samen met CDA, SPR, Demokraten Swalmen en SP een voorstel ingediend waarbij het college werd opgeroepen om verduurzaming van Roermond te versnellen. Wij willen in de loop van 2023 een duidelijk plan hoe dat te realiseren. Helaas kregen we geen steun van LVR, GroenLinks, VVD en PvdA voor dit voorstel. Wij hopen dat de duurzaamheidsambities van deze coalitie niet alleen bij woorden blijft maar ook daden oplevert.

In het najaar van 2021 en op 5 oktober jl. heeft D66 Roermond energiearmoede op de politieke agenda gezet. Wij vinden goed dat sindsdien alle partijen in de gemeenteraad veel aandacht hebben voor dit onderwerp. Het college heeft onlangs een lokaal energiefonds opgericht met als doel snel maatregelen treffen om inwoners, ondernemers en verenigingen te ondersteunen. Dankzij gezamenlijke ideeën van D66 en PvdA zijn we gekomen tot een gezamenlijke motie die raadsbreed aangenomen is. D66 is tevreden met deze samenwerking.

De huidige energiecrisis treft met name lage en lage middeninkomens in Roermond. D66 wil dat het college zoveel mogelijk maatwerk levert om inwoners, ondernemers en verenigingen te helpen. Op dit moment komen inwoners tot 120% van het sociaal minimum in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. D66 heeft samen met CDA, SPR en Demokraten Swalmen een voorstel ingediend om deze toeslag voor inwoners tot 130% van het sociaal minimum toegankelijk te maken. Helaas hebben LVR, GroenLinks, VVD en PvdA hier niet voor gekozen.

Het streven naar duurzaamheid is een grondhouding, in alles wat we doen. Roermond moet een gezonde, groene, prettige omgeving bieden om te leven, te werken en te verblijven. Duurzaam betekent volgens D66 klimaatneutraal, klimaatbestendig, biodivers en circulair. Wij willen dat niet alleen voor ons, maar ook voor de kleinkinderen van onze kleinkinderen. De belangen van komende generaties zijn de stip op de horizon waar de keuzes die we nu maken op zijn gericht.

Woordvoering Algemene Beschouwingen 10 november 2022

De vorige coalitie heeft de basis gelegd voor deze begroting. De huidige coalitie heeft in een korte tijd aanvullende keuzes gemaakt. In deze begroting wordenkeuzes voorgesteld ter waarde van zo’n 6 miljoen euro. Deze keuzeszijn niet nader toegelicht. Bij het traject Klaar voor de Herstart, een traject waar vorig jaar raadsbreed goed en verbindend werd samengewerkt, was er een discussie over de euro’s. Achteraf gezien lijken die zorgen dankzij steun van het Rijk minder te zijn dan destijds werd gedacht. Bij Klaar voor de Herstart werd ook gesproken over uren. Met andere woorden: we kunnen wel van alles willen maar het moet ook door de ambtelijke organisatie uitgevoerd worden. Om hier een goede balans in te vinden is er destijds gekozen voor een uitvoeringstoets. Als ik nu kijk naar het wensenlijstje van dit college vraagt D66 zich af of we dit kunnen waarmaken. Zonder toelichting van het wensenlijstje kunnen wij dat helaas niet beoordelen. Is dit uitvoerbaar college?Is er een uitvoeringstoets gemaakt? D66 vraagt zich af of we geleerd hebben van het verleden?

Onze eerste indruk is dat het college zich richt op de binnenstad, de wijken- en kernen zijn voor de coalitiepartijen blijkbaar minder van belang die komen er in het wensenlijstje bekaaid van af. Ons voorstel is om te kiezen voor een Klaar voor de Herstart 2.0. Deze naar eigen zeggen op verbinding ingestelde coalitie nodigen wij uit om samen te werken en te komen tot een breed gedragen wensenlijstje. Dit had helaas veel eerder moeten gebeuren, aangezien de begroting op 15 november a.s. ingeleverd moet worden bij de provincie. Een gemiste kans. Desondanks wil D66 gezien het belang zich alsnog inspannen om te komen tot een gedragen begroting. Gezien de positieve reacties van LVR, GL, VVD en PvdA als het gaat om de werkwijze Klaar voor de Herstart 1.0 moet dat vast lukken.
D66 heeft op diverse manieren aandacht gevraagd voor inflatie. Het college geeft aan dat door de keuzes die het college heeft gemaakt in deze begroting het kwaliteits- en serviceniveau niet onder druk komt te staan. D66 twijfelt hier sterk aan. Wij verwachten dat het college onvoldoende rekening houdt met inflatie en prijs- en loonindexatie. Het college profileert zich als een college dat de woonlasten voor een gemiddeld Roermonds huishouden laat dalen. D66 vraagt zich af of deze stelling voor de langere termijn houdbaar is. We zullen dit de komende jaren nauwlettend volgen.
Bij deze begroting maar ook bij andere voorstellen zien wij een patroon waarbij de raad, als hoogste orgaan, op afstand wordt gezet. Het college wil een reserveclaim sociaal domein waarbij het college gemandateerd wordt om uitgaven te doen ter hoogte van 7,5 miljoen, het college wil mandaat voor de uitvoering van een wensenlijstje van 6 miljoen zonder dat de raad zicht heeft op de bedoeling ervan, het college wil een lokaal energiefonds ter waarde van 1,5 miljoen. Waar zijn we mee bezig collega’s? Nemen we onze rol nog wel serieus? We geven als Raad het college toch geen blanco cheque voor de besteding van zoveel gemeenschapsgeld.

Op 5 oktober jl. is op verzoek van D66 gesproken over energiearmoede. De cijfers in Roermond liegen er niet om. Roermond staat in de top 20 van gemeenten met de meeste energiearmoede in Nederland. Dit probleem heeft twee kanten. Aan de ene kant voelen veel inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties pijn in hun portemonnee, aangezien de energierekening duurder is. Wij moeten er zijn voor de meest kwetsbaren.
Wij zijn voorstander om de eenmalige energietoeslag voor de groep tot 130% beschikbaar te stellen waarmee we een extra groep mensen bereiken, zodat we naast de lage nu ook de lage middeninkomens kunnen helpen.
Met het lokale energiefonds kunnen we met behulp van goede toetsingskaders aanvullende maatregelen treffen om onze inwoners, ondernemers en verenigingen te helpen.

Aan de andere kant moeten we voorkomen dat we alleen maar bezig zijn met brandjes blussen, zonder dat we de oorzaak van de brand aanpakken. We moeten een versnelling maken als het gaat om het verduurzamen van Roermond. We moeten luisteren naar onze jongeren van nu. Op 4 november gingen jongeren in Roermond protesteren. Zo ook de 15 jarige Jules Gribling. Ze strijden voor het oplossen van de klimaatcrisis. D66 staat naast deze jongeren en alle andere mensen die vinden dat er radicale veranderingen nodig zijn als het gaat om duurzaamheid.

D66 wil klimaatkoploper van Limburg worden! Wij hebben vernomen dat verantwoordelijk wethouder van Rey tot het inzicht is gekomen dat verduurzamen misschien wel de belangrijkste opgave is van dit tijdperk. Wij delen die mening met hem en werken graag samen om Roermond klimaatkoploper van Limburg te laten worden!

Het streven naar duurzaamheid is een grondhouding, in alles wat we doen. Roermond moet een gezonde, groene, prettige omgeving bieden om te leven, te werken en te verblijven. Duurzaam betekent volgens D66 klimaatneutraal, klimaatbestendig, biodivers en circulair. Wijwillen dat niet alleen voor ons, maar ook voor de kleinkinderen van onze kleinkinderen. De belangen van komende generaties zijn de stip op de horizon waar de keuzes die we nu maken op zijn gericht.

Een greep uit activiteiten die D66 wil:
– D66 wil prestatieafspraken met woningcorporaties om alle geschikte daken te benutten voor zonnepanelen;
– Wij willen huiseigenaren en huurders veel meer dan nu helpen om de woning energieneutraal te maken;
– Kantoorgebouwen moeten vanaf 2023 minimaal label C zijn. D66 vindt dat de gemeente moet hierop handhaven;
– Wij willen dat de gemeente duurzaam moet inkopen door bij aanbestedingen, subsidieverlening en vergunning minimumeisen te stellen;
– D66 wil extra aandacht voor duurzaamheid bij evenementen, horeca en retailbeleid;
– Wij willen afvalvermindering versnellen;
– En betere bescherming tegen hoogwater.

In het coalitieakkoord staan ook ideeën waar D66 enthousiast van wordt:
– Aansluiting met initiatieven als het 1 miljoen bomenplan;
– Kleinschalige initiatieven zoals ‘wippen van tegels’;
– Een nieuw stadspark realiseren.

Dit zijn goede ideeën maar we missen in de voorliggende begroting de financiële dekking.

Kortom: D66 wil in de loop naar de Kadernota 2024 een voorstel van het college waarin beschreven staat op welke wijze het college meent de versnelling te realiseren op het gebied van duurzaamheid ter bestrijding van energiearmoede op de (middel)lange termijn. Aan de hand van dit voorstel kan de raad bij het bespreken van Kadernota 2024 gericht keuzes maken. Dat is ook de essentie van motie integraal voorstel energiearmoede.

Roermond is een prachtige stad. D66 Roermond staat voor een politiek die niet volgt, maar leidt en vooruitziet. Een politiek die niet schreeuwt, maar luistert. Een politiek die daadwerkelijk verbindend is, waar de macht van het getal niet leidend is. Een politiek die staat voor een gelijk speelveld!

Michael Kalthoff - Beeld: Gemeente Roermond