Begroting 2024

Dit college is al bijna op de helft van deze periode. Ambities zijn er maar blijven tot nu toe te vaak bij woorden. Daadkracht is zeker te zien op onderdelen, maar op andere gebieden veel te weinig. Verbinding is een woord dat de komende jaren nog in Roermond uitgevonden moet worden. Wat zal 2024 ons brengen? D66 wil samenwerken met alle politieke partijen om in het algemeen belang van Roermond van 2024 een succes te maken.

De tekst an onze woordvoering staat hieronder.

Tijdens de behandeling van de begroting van Roermond hebben we ook diverse moties en een amendement ingediend.

Moties

Motie verruiming Bijverdiensten en Giften (Aangenomen)
Motie verduurzaming evenementen (Niet Aangenomen)
Motie Jong geleerd is oud gedaan (Niet Aangenomen)
Motie Rookvrije Generatie (Niet Aangenomen)

Alle moties staan hier.

Amendement

Amendement Wijziging geslachtsregistratie burgerlijke stand (bleek niet nodig omdat ons voorstel uit 2022 alsnog wordt doorgevoerd en per 1 januari 2024 ingevoerd wordt via de WMO regelingen).

Het amendement staat hier.

Woordvoering

Op 13 juli 2022 werd dit college geïnstalleerd. Met trots presenteerden LVR, GroenLinks, VVD en PvdA het coalitieakkoord 2022-2026 met als titel ‘De stad van ambitie, daadkracht en verbinding’. Het is tijd voor een evaluatie. D66 zal haar analyse met jullie delen.
 
Enkele maanden na het aantreden van het nieuwe college trad de oud burgemeester Donders af. Niet veel later werd een tijdelijke burgemeester aangesteld (Onno Hoes) met als belangrijkste doel de onderlinge samenwerking te versterken en rust en stabiliteit te creëren. Een buitenstaander mag gezien de actualiteit beoordelen of die opdracht gelukt is.
De afgelopen periode is in goede samenwerking gezocht naar een nieuwe burgemeester. Een burgemeester die onlangs feestelijk welkom is geheten en tegelijkertijd meteen getrakteerd is met cadeautjes uit het verleden.
 
De sfeer in de gemeenteraad was het afgelopen jaar wisselend. In het begin zag je coalitiepartijen gezamenlijk raadsvragen stellen én moties indienen. Er was geen speld tussen te krijgen. Tegenwoordig zie je dat coalitiepartijen los van elkaar raadsvragen stellen en moties indienen. Soms lijkt er in debat zelfs verschil te zijn in opvatting, terwijl dat ze in het begin van de periode zichtbaar de rijen gesloten hielden. D66 juicht de huidige situatie toe. Wij vragen ons af: zien we een opening tot verbinding?
 
Het huishoudboekje lijkt nu en meerjarig goed uit te zien, alhoewel we ons zorgen maken over de ontwikkeling van de netto schuldquote. Een vraag daarbij: welke concrete investeringen doet de gemeente Roermond om de toename netto schuldquote te rechtvaardigen (p. 92/101)?
De opgaven worden steeds groter. Denk aan klimaat, asielopvang, kansengelijkheid en wonen. D66 vraagt zich af in hoeverre Roermond klaar is voor deze opgaven. We zien dat Roermond een hoog ambtelijk verloop heeft en dat we steeds meer afhankelijk zijn van externe inhuur. Is het lek nog steeds niet boven water? We kunnen nog niet beoordelen of dit een zorgelijke ontwikkeling is.
 
We zien ook een verandering in de vergadercultuur. De vergaderingen zijn korter en gelukkig meer op inhoud. We zien helaas wel een patroon van besloten vergaderingen. Ofwel achterkamertjespolitiek. De openbare vergaderingen zijn steeds korter en er staan steeds minder politiek relevante onderwerpen op de agenda. Het hoogste orgaan van de gemeente (de gemeenteraad) lijkt onvoldoende serieus te worden genomen. Of was het afgelopen jaar met het beperkt aantal voorstellen stilte voor de storm? Er zijn namelijk tal van onderwerpen die nu de aandacht verdienen zoals jeugdcriminaliteit, mensen in de bijstand, laaggeletterdheid en onderwerpen om onze energietransitie te versnellen. Of is dit college voornemens de plannen vooral zelfstandig te blijven maken?
 
De bestuurscultuur. De afgelopen weken leken wel een déjá vu. De bestuurscultuur is verre van optimaal. Is dit het nieuwe normaal voor Roermond? Is dit de wijze waarop we onze dierbare stad willen dienen? Wat ons betreft zeker niet!    
 
D66 heeft ook een mening over het college van B en W. Een samenvatting:
– Wethouder Franssen: een wethouder die een vrijwel onmogelijk takenpakket heeft ‘economie, ruimtelijke ordening en financiën’ maar toch goede resultaten behaald. Een wethouder die gedreven is en soms wellicht té snel wil gaan.
– Wethouder van Rey: een wethouder duurzaamheid en wonen die zegt ambitieus te zijn en mooie woorden in de mond neemt, die beschikt over een goede dosis humor, maar die wat ons betreft te vaak wijst op problemen in de uitvoering en wettelijke beperkingen. Tegen deze wethouder zeggen we ga vooral aan de slag met wat wél kan: wordt een klimaat- en woondoener!
– Wethouder Zwijnenberg: gedetailleerd in zijn woordvoering met aandacht voor zijn dossiers.
– Wethouder Smitsmans: een wethouder sociaal domein die vol passie werkt aan het sociaal domein, maar die moeite heeft om haar ‘kindje’ los te laten en de gemeenteraad ondanks de brede behoefte vanuit de gemeenteraad te weinig inzicht geeft in het sociaal domein. Terwijl meer dan de helft van de begroting uit het sociaal domein bestaat én ieder jaar de kosten niet lijken te dalen en de maatschappelijke effecten beperkt zichtbaar zijn.
– Wethouder van Ballegooij: een wethouder die graag met Appie een balletje overtrapt in de raadszaal, een vriendelijke man in de omgang maar die wat ons betreft nog te weinig (welgeteld 1) raadsvoorstellen heeft verdedigd in de gemeenteraad. Wanneer zien we de volgende stukken? D66 ziet als onderwijspartij graag thema’s over het onderwijs voorbij komen.
– Burgemeester Hoogstanders: een vriendelijke bijna majestueuze burgemeester (zeg ik met een knipoog) geconfronteerd met cadeautjes uit het verleden. D66 biedt de burgemeester een handreiking aan om samen te werken aan een goede bestuurscultuur en integer bestuur.
 
En nu 2024. Laten we ook zeker complimenten maken. Wij zien goede ambities en daadkracht zoals bij de uitvoering van nieuwbouw Schöndeln. Bij het bouwen van de MBO-campus. De groei van de groene transformator. De groene visie op de binnenstad. Het versterken van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. De regionale samenwerking op het gebied van Regio Deal. Het eerste uur gratis parkeren in het Veld/Vrijveld. De vernieuwing van theater Oranjerie. Projecten zoals Weerstand en Centrumkwartier. Ik kan best nog even doorgaan, maar dat haal ik niet vanwege de tijd.
 
Op andere onderwerpen zien we ook een gebrek aan daadkracht. Bijv. het versnellen van het verduurzamen en vergroenen van onze wijken en kernen. Enkele vragen: zijn onze gemeentelijke accommodaties al voorzien van zonnepanelen? Zijn er al stevige prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties om bestaande woningen te verduurzamen? Loopt de gemeente voorop met het ondersteunen van particulieren ten aanzien van het verduurzamen van woningen?
En het preventie- en gezondheidsbeleid en het armoedebeleid? Die stonden vorig jaar al in de begroting. Waar wachten we op? En de toekomstige uitvoering van de Participatiewet (zogenaamde nieuwe entiteit), de ontwikkeling van het wijken en kernenbeleid? De uitvoering van het onderwijshuisvestingsplan? Waarom duurt dit allemaal zo lang? Ambitie en daadkracht is nodig!
 
D66 wil extra accenten leggen op deze begroting. Zo willen wij de bestaanszekerheid van onze inwoners versterken. Dit doen we door een eerder voorstel van D66 aan te passen. Namelijk het vrijlaten van giften voor mensen in de bijstand van € 1200 naar € 1800, zodat men meer ruimte heeft om de onzekere tijd door te komen. Daarnaast willen we dat cultuurparticipatie en beleving voor iedereen in Roermond toegankelijk is. Daarom willen we dat de gemeente Roermond met theater Oranjerie en ECI en andere partners om tafel gaat om te onderzoeken of we theater voor kinderen tot 12 jaar gratis kunnen maken. Verder willen we een schone lucht én een rookvrije openbare ruimte met name voor kinderen. Wij willen dat de gemeente er alles aan gaat doen om organisaties en ondernemers ervan te overtuigen om deel te nemen aan het initiatief rookvrije generatie. Hoe meer partijen roken ontmoedigen des te beter signaal geven we af aan onze kinderen en kleinkinderen. Tot slot willen we er alles aan doen om de kloof tussen samenleving en politiek te verkleinen. Binnenkort komt D66 met een initiatiefvoorstel om de kloof tussen politiek en samenleving te verkleinen én in samenwerking met andere politieke partijen met een voorstel voor het burgerberaad.
 
Dit college is al bijna op de helft van deze periode. Ambities zijn er maar blijven tot nu toe te vaak bij woorden. Daadkracht is zeker te zien op onderdelen, maar op andere gebieden veel te weinig. Verbinding is een woord dat de komende jaren nog in Roermond uitgevonden moet worden. Wat zal 2024 ons brengen? D66 wil samenwerken met alle politieke partijen om in het algemeen belang van Roermond van 2024 een succes te maken.

Beeld: Free Stock photos by Vecteezy