Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Waar zet D66 zich de komende jaren voor in?

Bestrijd tweedeling in de kern

 • Wij willen brede buurtscholen (kindcentra), waar ieder kind vanaf twee jaar gelijke kansen krijgt door uitstekend onderwijs met aandacht voor cultuur, sport, digitale vaardigheden en een gezond leven. Zo voorkomen wij achterstanden en koesteren wij elk talent;
 • Wij investeren in docenten, die door minder regels en minder lesuren meer ruimte krijgen om steeds beter onderwijs aan onze kinderen te geven; wie de moeilijkste klus klaart, krijgt daarvoor betaald;
 • Wij investeren in beter beroepsonderwijs door nauwere aansluiting op de arbeidsmarkt en van het mbo op het hbo, meer ruimte voor vakmanschap en meer internationale kansen;
 • Wij willen een leven lang leren en tweede kansen voor iedereen. Kansen om te stapelen, bij te scholen of een nieuwe carrièredroom na te jagen;
 • Wij investeren in onderzoek – fundamenteel en toegepast. En wij versterken de kwaliteit van onderwijs in het wo via digitalisering, de kwaliteit van docenten en medezeggenschap.

Schone economie: Nederland loopt voorop

 • Wij sluiten alle kolencentrales, te beginnen met de oude en meest vervuilende;
 • Wij bouwen 100.000 betaalbare energieneutrale huurwoningen. Zo komen sociale huurwoningen weer beschikbaar voor wie ze bedoeld zijn;
 • Energiezuinig leven loont. Wie elektrisch rijdt of zelf stroom opwekt, betaalt minder belasting;
 • Wij investeren in innovatie en groene ondernemers om zo uitdagingen als klimaatverandering en het energievraagstuk te veranderen in kansen. Wij nemen knellende regelgeving weg en de overheid koopt duurzaam in;
 • Wij richten een publieke investeringsbank op om met publiek geld private investeringen aan te jagen, gericht op maatschappelijk relevante doelen zoals duurzame energietransitie en digitale infrastructuur;
 • Nederland wordt de digitale koploper in Europa met de beste digitale infrastructuur en vaardigheden. Daarbij hoort een open, vrij en veilig internet.

Een eerlijke kans op werk voor iedereen

 • Wie werkt, gaat minder belasting betalen. Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker mensen in dienst te nemen, in het bijzonder ouderen en mensen met een laag inkomen;
 • Voor werknemers met een flexcontract maken wij een vaste baan bereikbaar. Tijdelijke contracten verdwijnen, en daarmee de tweedeling op de arbeidsmarkt;
 • Zzp’ers krijgen van ons de ruimte. De zelfstandigenaftrek blijft. Wij maken het voor zzp’ers makkelijker om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren;
 • Kansenongelijkheid op werk wordt systematisch aan de kaak gesteld. Wij willen betaald ouderschapsverlof van twaalf weken voor vaders en meemoeders, omdat dit de arbeidsdeelname van vrouwen bevordert;
 • Wij hervormen de pensioenen en gaan naar een individueel pensioen, met behoud van solidariteit, maar zonder overdracht van geld van jong naar oud;
 • Vluchtelingen krijgen vanaf de eerste dag taalles en kans op werk.

Zorg met en voor elkaar

 • Wij brengen rust in de zorg, zodat iedereen na de ingrijpende hervormingen van de afgelopen jaren kan rekenen op kwalitatief goede zorg;
 • Wij investeren in eHealth en innovatie gericht op gezondheid in plaats van het behandelen van mensen. Er komt meer aandacht voor preventie en gezond leven;
 • Wij stellen huisartsen en zorg in de buurt centraal. Kwaliteit van zorg wordt transparant zodat er echt gekozen kan worden;
 • Wij zorgen dat softdrugs veilig en gereguleerd worden aangeboden. Dat bevordert de gezondheid en vermindert criminaliteit.

Zelfbeschikking

 • Wij passen de regels aan rond huwelijk, ouderschap en erfenis, zodat ze aansluiten bij de leefvormen van nu. Wij gaan uit van gelijkwaardige behandeling, ongeacht seksuele gerichtheid, genderidentiteit of (samen)leefvorm;
 • Mensen die hun leven voltooid vinden, hebben recht op een waardig levenseinde. Hulp bij zorgvuldige levensbeëindiging is niet langer strafbaar.

Een sterk Nederland in een sterk Europa

 • Wij zijn en blijven overtuigd Europeaan. Omdat dit volgt uit onze idealen en om de vrijheid en welvaart in Nederland te beschermen tegen de populisten. Daarom zijn wij tegen een Nexit en kiezen wij voor de volle inzet op een democratischer en slagvaardiger Europa;
 • Wij zijn er trots op dat mensen van verschillende afkomst Nederlander zijn. Niemand hoeft in Nederland zijn oorspronkelijke nationaliteit op te geven. Ook Nederlanders in het buitenland houden hun Nederlanderschap zolang zij dat willen;
 • Vluchtelingen komen via veilige en legale routes naar Nederland. Goede grenscontroles aan de Europese buitengrenzen houden het aantal vluchtelingen beheersbaar.

Een robuuste rechtsstaat

 • Wij herstellen het evenwicht in de rechtsstaat door politie en justitie weer van elkaar te scheiden;
 • Wij investeren in rechtsbijstand voor iedereen die het nodig heeft.
  Wij willen kortere wachttijden bij de rechtbank;
 • Wij zorgen voor bescherming van privacy en beschikking over digitale privégegevens;
 • Wij bestrijden terrorisme door intensievere Europese samenwerking tussen inlichtingendiensten en het in een vroeg stadium signaleren van radicalisering.

Overheidsfinanciën: meer investeren, sluitende begroting

 • Wij investeren in onderwijs, onderzoek, innovatie, cultuur, de rechtsstaat en in internationale samenwerking en defensie;
 • Wij hervormen de belastingen: minder lasten op arbeid, meer vergroening, minder stimuleren van schulden; de stijging van de zorgkosten wordt in de hand gehouden;
 • Wij zorgen ervoor dat de overheidsfinanciën gezond blijven, ook voor toekomstige generaties.

 

 

Laatst gewijzigd op 26 augustus 2016