Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Rode draad

Hieronder belichten wij een aantal thema’s, zoals diversiteit en een internationale oriëntatie, die voor D66 bijzonder van belang zijn.

Deze waarden lopen als een rode draad door dit verkiezingsprogramma en worden hier dus van alle kanten bekeken.


Aanpakken van de échte tweedeling

In een rechtvaardige samenleving mag je afkomst nooit je toekomst bepalen. Wanneer sociale mobiliteit stokt, stopt de rechtvaardigheid en groeit wantrouwen.

D66 maakt zich grote zorgen over een toenemende tweedeling in Nederland. Een tweedeling in kansen, in belevingswerelden, in optimisme en pessimisme. De tweedeling tussen groepen in een samenleving die meer en meer langs elkaar heen leven, zonder elkaar te ontmoeten of zich rekenschap van elkaar te geven. Een tweedeling die van generatie op generatie wordt doorgegeven en een duurzame en harmonieuze samenleving ondermijnt.

Wij maken ons sterk voor een open samenleving waarin iedereen meedoet en mensen zich verbonden voelen met elkaar. We worden daarin gesterkt door onze verkiezingsresultaten. De keuze van D66 voor optimisme, verbinding en daadkracht vond de laatste verkiezingen juist ook weerklank in zogenaamde achterstandswijken, onder jongeren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond en bij kiezers buiten de Randstad. Zij vormen samen meer dan de helft van de D66-kiezers.

Want wij zorgen dat mensen van jongs af aan meer kansen krijgen en dat wie minder goed meekomt op zijn eigen manier kan bijdragen aan de samenleving. We investeren in plaatsen waar mensen met een verschillende achtergrond elkaar ontmoeten. Wij blijven weg van het stigmatiseren van groepen, en van het reduceren individuen tot een enkele dimensie.

Een aantal concrete maatregelen tegen de tweedeling:

 • Alle kinderen gaan vanaf hun tweede jaar vier dagdelen per week naar vroeg- en voorschoolse voorzieningen -of hun ouders nu werken of niet-, zodat elk kind met een goede basis aan de schoolcarrière begint.
 • Op brede buurtscholen (kindcentra) groeien kinderen van verschillende afkomst samen op en komen in aanraking met sport, cultuur, gezonde voeding, techniek en natuur.
 • In brede en meerjarige brugklassen geven we elk kind tweede (en derde) kansen door stapelen en doorstromen eenvoudiger te maken en het onnodig uitselecteren van minder kansrijke kinderen te voorkomen.
 • Geen kind zit gedwongen thuis. Voor laag- en hoogbegaafde leerlingen bieden we passend onderwijs aan, vluchtelingen krijgen vanaf hun eerste dag in Nederland taalles en we dringen analfabetisme en digibetisme fors terug.
 • Met gerichte investeringen bestrijden we samen met gemeenten de armoede waarin 400.000 kinderen in Nederland leven. Wij maken werk van een leven lang leren door mensen toegang te geven tot individuele opleidingsbudgetten en door het aanbod van vervolgonderwijs beter en toegankelijk te maken en langdurig werklozen opnieuw een opleiding te laten volgen.
 • We zorgen voor meer vaste banen door het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om een nieuwe medewerker aan te nemen met lagere lasten op arbeid en minder werkgeversrisico.
 • We gaan naar één arbeidscontract voor onbepaalde tijd voor alle werknemers, zodat het gat tussen mensen met een vaste baan en hen zonder wordt verkleind.
 • Door ook voor werknemers een belastingkorting te introduceren voorkomen we dat vaste banen op basis van belastingverschillen door zelfstandigen worden weggeconcurreerd.
 • Voor zzp’ers mag het tarief niet leiden tot oneerlijke concurrentie of tot armoede. Zij krijgen toegang tot een collectief pensioen en verzekeringen.
 • Oudere werknemers krijgen betere arbeidsmarktkansen door opleiding en door te voorkomen dat zij uit de markt geprijsd worden door speciale regels en ontziemaatregelen.
 • Arbeidsgehandicapten krijgen meer kansen op werk door onterechte vooroordelen te bestrijden, werkgevers beter bekend te maken met bestaande regelingen en vraag en aanbod beter te op elkaar af te stemmen.
 • Discriminatie van en vooroordelen over mensen met een niet-westerse achtergrond op de arbeidsmarkt worden bestreden. Startend met de overheid die het goede voorbeeld geeft.
 • Naast de tweedeling in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, pakken we de tweedeling in wonen aan. We bouwen 100.000 extra goedkope sociale huurwoningen en blijven werken aan gemengde wijken. Samen met een groeiend aanbod van vrije sector huurwoningen zorgen we zo dat mensen met een bescheiden inkomen, onder wie nieuwkomers en ouderen, sneller een passende woning vinden.
 • Wij steunen de onafhankelijke journalistiek en het rijke medialandschap, zodat wij online en offline goed en vanuit verschillende invalshoeken geïnformeerd worden en ruim de kans krijgen een brede kijk op de wereld te ontwikkelen.

  

We omarmen diversiteit

Nederland is een land waar het al eeuwenlang een komen en gaan van mensen is. Een land dat voorop heeft gelopen in het ruimte bieden aan en omarmen van verschillen. Waar mensen de vrijheid hebben hun leven vorm te geven zoals zij dat zelf willen. Dat is een kernwaarde voor liberalen. Je keuzes, kansen of vrijheden mogen niet anders zijn omdat je vrouw bent, omdat je van vrouwen of van mannen houdt. Niet omdat jij of je ouders ergens anders geboren zijn, of omdat jij in een god gelooft, of juist niet. In de samenleving die wij willen, is er ruimte voor diversiteit.

Wij willen diversiteit niet alleen toestaan wij willen diversiteit omarmen, omdat wij er van overtuigd zijn dat diversiteit een kracht is en ons verrijkt. Diversiteit laat ons uitdagingen op meerdere manieren bekijken, waardoor we sneller en creatiever tot oplossingen komen. Diversiteit stelt ons in staat beter te begrijpen wat er in de wereld gebeurt en hoe daar op in te springen.

Diversiteit gaat niet vanzelf. Waar sommige politici beweren dat ‘iemand die anders is maar extra hard zijn best moet doen’, vinden wij dat getuigen van angst, luiheid of desinteresse. De overheid kan natuurlijk het omarmen van diversiteit niet afdwingen, maar kan door woord, daad en het goede voorbeeld, de toon en het tempo helpen bepalen.

De diversiteitsagenda van D66 richt zich op het actief bestrijden van discriminatie en achterstelling. Als mensen niet dezelfde kansen en mogelijkheden hebben om invulling te geven aan hun eigen leven en zichtbaar zichzelf te zijn, ongeacht achtergrond, afkomst, geslacht, seksuele oriëntatie, gender identiteit of huidskleur, dan treden we op. We nemen stelling als deze vrijheid dreigt te worden ingeperkt en treden op als religieuze of culturele gebruiken de vrijheid van de ander beperken. Daarnaast treden wij ook actief op om diversiteit, samen met de betrokken individuen, te bevorderen. Daarbij zijn gerichte kans-verhogende maatregelen en transparantie van resultaten de eerste instrumenten.

Een aantal concrete maatregelen ter omarming van diversiteit:

Ouderschapsregelingen bevorderen de arbeidsparticipatie van vrouwen: de partner van de moeder krijgt twaalf weken betaald ouderschapsverlof.

 • Vrouwen krijgen meer kansen om door te stromen naar de top, met dezelfde beloning voor hetzelfde werk. De overheid geeft daarin het goede voorbeeld en alle organisaties maken hun prestaties op dit vlak transparant. In 2021 is de grens van 30 procent vrouwen op belangrijke maatschappelijke functies doorbroken.
 • We bestrijden discriminatie op de arbeidsmarkt door regels beter te handhaven en door transparantie en voorlichting. We richten ons in het bijzonder op discriminatie van vrouwen, oudere werknemers, arbeidsgehandicapten en mensen met een niet-westerse achtergrond.
 • Ook in het onderwijs komt meer aandacht voor diversiteit en gelijkwaardigheid. Meisjes en kinderen met een niet-westerse achtergrond worden actief gestimuleerd ook exacte en technische vakken en opleidingen te volgen.
 • We gaan etnisch profileren binnen de politie tegen.
 • D66 wil dat organisaties als politie, defensie en publieke omroep en de pabo’s in hun toelatingsbeleid meer nadruk leggen op diversiteit. Deze organisaties en de leraren van onze kinderen moeten een betere afspiegeling van de samenleving worden.
 • We laten wet- en regelgeving aansluiten op de bestaande diversiteit aan leefvormen. We maken meerouderschap en -gezag mogelijk, ongehuwde partners die een kind erkennen kennen we automatisch ouderschap toe, we versterken de positie van kinderen in een scheiding tussen de ouders, moderniseren de vermogensgevolgen van het huwelijk en de partneralimentatie en bieden alleenstaanden mogelijkheden om voordelig te schenken en na te laten aan dierbaren.
 • D66 wil volledige gelijkwaardigheid voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en personen met een intersekse conditie, bijvoorbeeld in regelgeving rond ouderschap en huwelijk. Bijvoorbeeld door naast de geboortemoeder en de partner ook de zaaddonor juridisch ouder kunnen laten zijn van een kind.
 • D66 wil gendersensitief beleid: geen onnodige geslachtsregistratie, meer kennis over intersekse – we nemen een expliciet verbod op genderdiscriminatie op in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb).
 • Geen diversiteit zonder veiligheid: we treden op tegen (seksueel) geweld tegen vrouwen en LHBTI’s. Er komt meer aandacht voor bewustwording van het probleem, slachtoffers kunnen anoniem aangifte doen en hebben recht op bescherming na aangifte, er komt meer geld beschikbaar voor het Centrum Seksueel Geweld en er komt voldoende opsporingscapaciteit om zaken in behandeling te kunnen nemen.
 • Niemand hoeft zijn oorspronkelijke nationaliteit op te geven. Dat geldt voor Nederlanders die langere tijd in het buitenland verblijven en voor mensen die naar Nederland komen.
 • Ook in andere landen komen we op voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) van vrouwen en meisjes en de positie van LHBTI’s.
 • We trekken een grens als vrijheden van de ander worden bedreigd. Voor homofobie, antisemitisme, anti-islamisme, eerwraak, vrouwenbesnijdenis, kinderhuwelijken, gedwongen huwelijken, haat zaaien en geweld tegen andersdenkenden en minderheden is geen plaats in onze samenleving.

 

Over de grens kijken: denk en handel internationaal

We raken steeds sterker met anderen op deze wereld verbonden. Wat elders in de wereld gebeurt, heeft grotere gevolgen voor onze levens – en andersom. Die verwevenheid kunnen we niet ongedaan maken door te doen alsof het buitenland niet bestaat. Bovendien wíl D66 die globalisering niet terugdraaien. Meer contact met mensen uit andere culturen heeft ons leven verrijkt. Onze welvaart is toegenomen, we hebben ideeën en gewoonten uitgewisseld. Het bevredigt én prikkelt onze nieuwsgierigheid, verruimt onze blik. Maar onze internationale verbondenheid gaat verder. Veel verder. Wij zijn ervan overtuigd dat we onze ambities voor veiligheid, vrijheid, welzijn en ontplooiing alleen kunnen realiseren als we met andere landen samenwerken.

Dat begint met onze partners in Europa, maar op vele terreinen zijn bredere coalities noodzakelijk. Geen enkel land kan het zich veroorloven zich af te sluiten van de wereld. Een klein land met een open economie als Nederland zeker niet. Internationalisering en Europese samenwerking zijn voor D66 dan ook altijd van cruciaal belang geweest. Vanwege dat besef zijn wij vaak ook veeleisender dan andere partijen. Zo moet de Europese Unie veel beter om aan onze hoge eisen en verwachtingen te voldoen.

De steun voor Europese samenwerking staat onder grote druk. De maatschappelijke en politieke consensus brokkelt af. De internationale crises op een paar uur van Schiphol   maken die tendens niet alleen zorgelijk maar levensgevaarlijk. De komende jaren zal D66 het motto ‘denk en handel internationaal’ dan ook met extra motivatie verdedigen en uitdragen. Wij moeten een actieve rol spelen op het wereldtoneel, onze verantwoordelijkheid nemen, onze belangen behartigen en gezamenlijk optrekken met Europese gelijkgestemden. Binnen onze landsgrenzen bouwen we bovendien aan een open, internationaal georiënteerde samenleving.

Een aantal concrete maatregelen die het internationale denken en handelen demonstreren:

 • Samen met onze Europese partners werken we aan een schone en veilige toekomst door de ontwikkeling van een Energie Unie die onze energievoorziening duurzaam en minder afhankelijk van autoritaire olie-exporteurs maakt.
 • We willen de obstakels voor ondernemers op de digitale markt wegnemen zodat een goed functionerende Europese markt ontstaat met meer kansen voor groei en innovatie.
 • De klimaatcrisis is een mondiaal probleem. Dat kunnen we alleen oplossen als alle landen hun bijdrage leveren. Na het hoopvolle klimaatakkoord van Parijs moeten we zorgen dat de mooie beloftes leiden tot concrete acties.
 • Op termijn wordt Europa onze stem in de wereld, met een gezamenlijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, en een netwerk van EU-ambassades, zodat we met de EU als één blok onze belangen beschermen en voor onze idealen voor de vrijheden en rechten van mensen wereldwijd staan, tot en met de Veiligheidsraad.
 • We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat vluchtelingen vanaf de eerste dag kunnen meedoen in Nederland, door de taal te leren en door hen een kans te geven op werk.
 • Tegelijkertijd kiezen we voor een stevig investerings- en hulpbeleid om de economie en de rechtsorde in instabiele landen te versterken.
 • Er is volop plaats voor buitenlandse talenten die in Nederland willen studeren of werken. Daarom bieden we ruimte voor tweetalig en Engelstalig onderwijs en steunen we initiatieven om getalenteerde studenten en docenten naar Nederland te halen.
 • We stimuleren dat internationale uitwisseling en stages ook in het beroepsonderwijs steviger verankerd worden.
 • We zijn trots dat mensen uit alle delen van de wereld Nederlander zijn. Niemand hoeft zijn oorspronkelijke nationaliteit op te geven om Nederlander te worden.
 • Nederlanders die wonen of werken in het buitenland zijn onze ambassadeurs. Zij krijgen betere ondersteuning om te stemmen vanuit het buitenland en het organiseren van onderwijs voor hun kinderen. Zij verliezen onder geen beding automatisch het Nederlanderschap, zoals momenteel voorkomt.
 • Er komt meer geld beschikbaar voor internationale samenwerking en we gaan dit budget effectiever besteden, onder meer door te investeren in het opbouwen en beschikbaar stellen van de kennis die Nederland beroemd heeft gemaakt in de wereld, zoals watermanagement, landbouw en voedselzekerheid en internationaal recht.
 • Door importheffingen en andere barrières voor producten uit ontwikkelingslanden af te bouwen, geven we boeren en ondernemers daar de kans een beter bestaan op te bouwen.
 • Oneerlijke belastingpraktijken bestrijden we en we stimuleren eerlijke handel, onder andere door handelsverdragen te sluiten waarmee we onze hoge eisen tot wereldwijde standaarden maken.
 • Een moderne, direct inzetbare krijgsmacht is nodig als stok achter de deur voor ons internationale handelen. Daarom willen we investeren en specialiseren.

 

Verder kijken dan morgen: toekomstvast

Al vijftig jaar ziet D66 het als haar taak om de grote vraagstukken van morgen vandaag op de agenda te zetten. Dat deden we in 1966 door het voortdurende kraken van onze democratie op de agenda te zetten. Door in de jaren zeventig duurzaamheid in het hart van de politiek te brengen. Door keer op keer uit volle overtuiging te kiezen voor Europa. Door aan het begin van deze eeuw de discussie aan te gaan over de achterstallige hervormingen van woningmarkt, arbeidsmarkt en AOW.

D66 schuwt het niet gevestigde belangen elke keer weer ter discussie te stellen en korte termijn ongemak te verduren om daar op de lange termijn vruchten van te plukken. D66 komt op voor de belangen van grote groepen outsiders, die te lang aan de zijlijn stonden ten faveure van een kleine, machtige groep insiders. Vaak werden wij weggehoond door conservatieven op links en rechts , om vervolgens te zien dat dezelfde partijen jaren later, onnodig laat, met ons tot actie overgaan.

Een toekomstvaste politieke agenda is nooit af. Elke periode kent haar eigen vastgeroeste arrangementen of achterhaalde principes. D66 blijft er daarbij voor kiezen om dat wat niet meer van deze tijd is of niet geschikt is voor de toekomst proactief te hervormen. Omdat we daarmee sneller klaar zijn voor die toekomst en omdat snel handelen de tijd geeft om geleidelijk te hervormen. Zo werken we toe naar een toekomst die schoon, veilig, gezond, digitaal en onderling verbonden is.

Een aantal concrete toekomstvaste maatregelen:

 • We gaan om naar een schone economie met weinig of geen CO2-uitstoot. De uitstoot van CO2 brengen we terug met tenminste 50% in 2030 en tenminste 95% in 2050. Duurzame energie is niet alleen schoon en gezond, maar ook noodzakelijk om in de toekomst economische concurrerend en geopolitiek onafhankelijk te zijn.
 • Alle kolencentrales gaan dicht, vrijstellingen voor grootverbruikers verdwijnen, in Europa maken we ons hard voor een hogere belasting op CO2 en in eigen land betalen mensen die zelf groene stroom opwekken niet langer energiebelasting.
 • In 2030 zijn drie miljoen woningen en een miljoen kantoorpanden energieneutraal. Voor sociale huurders gaan we aan de slag met isolatie en huiseigenaren krijgen ruimte om te investeren door gebouwgebonden financieringsconstructies voor bijvoorbeeld zonne-energie of energiebesparing.
 • We recyclen veel meer dan nu, op weg naar een economie zonder afval. Regelgeving die verhindert dat afval hergebruikt wordt als grondstof schrappen we en we maken producenten verantwoordelijk voor het verantwoord verwerken van hun producten.
 • We breiden fiscale vergroening uit als onderdeel van de hervorming van het belastingstelsel. De ingewikkelde combinatie van autobelastingen vervangen we voor een systeem waarin je betaalt voor het gebruik van een auto, in plaats van voor het bezit. Daarbij kan daadwerkelijke CO2-uitstoot meegewogen worden. We stimuleren fietsgebruik met snelfietsroutes en voldoende stallingen.
 • De overheid maakt, ook lokaal, ruim baan voor de komst van de schone en zelfrijdende auto.
 • Toekomstvast betekent ook natuur beschermen. We beschermen de natuur door meer gebieden op land en zee een beschermde status te geven, hardere biodiversiteitsdoelen in Nederland en Europa te stellen en steviger op te treden tegen milieucriminaliteit.
 • De digitale infrastructuur van Nederland heeft de snelste netwerken, dataopslag en internetknooppunten, zodat ondernemers nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen. Er komt één digitale markt met Europa en koplopers om ons heen.
 • We dringen de schulden op de Nederlandse woningmarkt terug door het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek, verlaging van het eigenwoningforfait en afschaffing van de overdrachtsbelasting.
 • We moderniseren de arbeidsmarkt: we introduceren een nieuw contract voor onbepaalde tijd en we verlagen de lasten op arbeid.
 • We hervormen het pensioenstelsel: met behoud van de voordelen van verplichte deelname en collectieve uitvoering geven we mensen meer keuzevrijheid en leggen het gespaarde vermogen per deelnemer vast. De overdracht van jong naar oud verdwijnt.
 • We investeren in fundamenteel onderzoek en in het onderwijs komt meer aandacht voor digitale vaardigheden als programmeren.
 • We stellen in de zorg gezondheid centraal in plaats van ziekte. Er komt meer aandacht voor kwaliteit en welzijnswinst en nieuwe vormen van bekostiging in de zorg, gericht op preventie. We zetten in op een generatie die gezond eet, sport en rookvrij opgroeit.
 • We gaan bepaalde typen (soft)drugs veilig en gereguleerd aanbieden, om de gezondheidsschade door drugsgebruik terug te dringen en criminele winsten weg te nemen.
 • We investeren in defensie en werken samen met de landen om ons heen, binnen de NAVO en in Europa, omdat dit leidt tot meer veiligheid en meer efficiëntie.
 • We investeren wereldwijd in de opbouw van de rechterlijke macht, steunen de organisatie van vrije verkiezingen, waarborgen een vrije pers en media en pleiten voor een stevig ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, om te werken aan stabiele samenlevingen en tegelijkertijd vluchtelingenstromen te voorkomen.

 

Innoveren en experimenteren

Wij leven in een tijd waarin verandering steeds sneller plaatsvindt. Velen van ons herinneren zich nog hun eerste computer, e-mailadres, mobiele telefoon en internetaankoop. Zaken die zeer snel gemeengoed zijn geworden en waar niemand meer zonder kan.

In deze snel veranderende wereld, willen wij ook dat elk van ons als individu op maat geholpen wordt door bedrijven, de overheid, in de zorg, in het onderwijs. Maatwerk en snelle aanpassing gaan niet samen met vanuit Den Haag in detail vastgelegde regels en draaiboeken. Dat heeft gevolgen. Er zullen verschillen ontstaan tussen scholen, ziekenhuizen en gemeenten. Deze verschillen moeten transparant zijn. In Den Haag zullen politici de illusie van centrale maakbaarheid en bijpassende politieke verantwoordelijkheid moeten loslaten. En niet alles zal altijd meteen goed gaan. Zolang we dit vervolgens herstellen en er van leren, zijn wij er van overtuigd dat de uitkomsten veel beter zijn dan die van vanuit Den Haag opgelegde eenheidsworst.

Daarom kiest D66 heel bewust voor innovatie en voor experimenten. We geven ruimte aan bedrijven, ondernemers, lokale overheden en professionals in de publieke sector om hun taak uit te voeren op de manier die zij het beste achten. Er zijn uiteraard minimumvereisten en er wordt toezicht gehouden op de kwaliteit van uitkomsten. Maar we kiezen met open ogen voor meer proberen, dingen niet overal op dezelfde manier doen en uiteindelijk het beste kiezen.

Een aantal concrete maatregelen om meer te innoveren en experimenteren:

 • We investeren een miljard in innovatie, waarbij maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie en langer gezond leven, centraal komen te staan.
 • D66 hervormt het Nederlandse innovatiebeleid. We stoppen met de topsectoren. Regionale netwerken zoals in Eindhoven (high tech) en Wageningen (voedsel en milieu) krijgen juist meer ruimte om te werken aan vernieuwing.
 • D66 maakt publiek en privaat geld vrij door de oprichting van een publieke investeringsbank. Daarbij koppelen we de bestaande kennis en budgetten van de overheid aan geld dat bijvoorbeeld beschikbaar is bij pensioenfondsen om te investeren in schone en digitale groei, waarbij we de huidige versnippering sterk terug dringen en zorgen voor doorzettingsmacht
 • D66 steunt duurzame en sociale ondernemers door samenwerking eenvoudiger te maken en een rechtsvorm te introduceren voor sociale ondernemers.
 • Aanbestedingen staan vereenvoudigt open voor het het mkb en zzp’ers.
 • We verminderen de regeldruk voor ondernemers door niet langer iedereen vooraf te controleren, maar achteraf te doen op basis van steekproeven.
 • Overheidsdata wordt ontsloten als open data, zodat ondernemers nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen, zoals Buienradar.
 • Door scherp mededingingsbeleid geven we kansen aan nieuwkomers.
 • We maken Nederland aantrekkelijk voor innovatieve buitenlandse bedrijven en buitenlands talent door te investeren in [internationaal] onderwijs, cultuur en sport en de arbeidsmarkt te moderniseren.
 • We bouwen voort op de eerdere decentralisaties en geven meer ruimte aan sterke lokale overheden, rusten lokaal bestuur en politiek beter toe en accepteren dat er verschillen ontstaan.
 • Ook professionals, zoals leraren, huisartsen en wijkverpleegkundigen, krijgen meer ruimte om hun vak uit te oefenen en te innoveren.
 • We experimenteren met bekostiging, snelle en betrouwbare gegevensuitwisseling en nieuwe vormen van samenwerking in de zorg.
 • We investeren in uitkomstmetingen en kwaliteitsregistraties in de zorg en in eHealth.
 • Gemeentes krijgen meer ruimte om te experimenteren met de uitvoering van de Bijstandswet als een soort van basisinkomen.
 • We experimenteren met online stemmen en het online ontwikkelen van wetsvoorstellen.
 • We maken ruim baan voor elektrische en zelfrijdende voertuigen.
 • In de EU maken we ons hard voor flexibelere begrotingen die gericht zijn op innovatie, duurzame infrastructuur en kennis.
 • We maken ons hard voor één energie- en digitale markt in de EU.
 • We investeren in het opbouwen en beschikbaar maken van kennis voor andere landen op terreinen waar Nederland een koppositie heeft, zoals watermanagement, landbouw, voedselzekerheid en internationaal recht.

Laatst gewijzigd op 26 augustus 2016