Nieuwe energie
voor de regio.

In heel Nederland, maar zeker in het midden van ons land is er een groot tekort aan geschikte woningen. Het recht op huisvesting is naar de achtergrond verdwenen en huizen worden steeds vaker in de eerste plaats als economisch winstgevend bezit gezien.

In heel Nederland, maar zeker in het midden van ons land is er een groot tekort aan geschikte woningen. Het recht op huisvesting is naar de achtergrond verdwenen en huizen worden steeds vaker in de eerste plaats als economisch winstgevend bezit gezien. D66 maakt het recht op wonen tot uitgangspunt bij het woonbeleid. We realiseren meer betaalbare woningen die passen bij de behoefte van de samenleving. Nu zijn huizen vaak te groot of te duur voor één- of tweepersoonshuishoudens. We nemen de regie weer terug in handen en sturen landelijk op het verbouwen van bestaande woningen, het ombouwen van kantoorgebouwen of het bouwen van nieuwe woningen. De nadruk ligt hierin op het binnenstedelijk vervullen van de woningbehoefte. Zo houden we oog voor de natuur: wat nu groen is, blijft groen. Ook verduurzaming van bestaande en nieuwbouw speelt een grote rol. We isoleren álle huizen en starten bij de huishoudens die het meest last hebben van tochtige woningen en hoge energieprijzen. We verdubbelen de A27 bij Amelisweerd niet en investeren in fietspaden, zodat iedereen kan blijven genieten van de natuur.

Oost-Nederland heeft een groot oppervlakte aan agrarische velden en de prachtigste natuur. Om de natuur te beschermen en boeren perspectief te bieden, zetten we in op een duurzame en natuur-inclusieve toekomst voor de landbouw. Dat vraagt om forse investeringen en een sterkere positie van boeren ten opzichte van de voedings- en levensmiddelenindustrie. D66 wil dat er perspectief is voor boeren én natuur. Nieuwe verdienmodellen voor boeren en de keten kunnen ontstaan door in te zetten op onder andere de circulaire en biobased economie, koolstofvastlegging of kortere ketens waarbij boeren direct leveren aan consumenten. Maar niet alleen de agrarische sector is aan zet om de stikstofuitstoot terug te brengen: ook de industrie zal de omschakeling moeten maken.  

Oost-Nederland heeft een groot oppervlakte aan agrarische velden en de prachtigste natuur. Om de natuur te beschermen en boeren perspectief te bieden, zetten we in op een duurzame en natuur-inclusieve toekomst voor de landbouw. Dat vraagt om forse investeringen en een sterkere positie van boeren ten opzichte van de voedings- en levensmiddelenindustrie. D66 wil dat er perspectief is voor boeren én natuur. Nieuwe verdienmodellen voor boeren en de keten kunnen ontstaan door in te zetten op onder andere de circulaire en biobased economie, koolstofvastlegging of kortere ketens waarbij boeren direct leveren aan consumenten. Maar niet alleen de agrarische sector is aan zet om de stikstofuitstoot terug te brengen: ook de industrie zal de omschakeling moeten maken.  

Daarnaast investeren we in kennisregio’s en het onderwijs. Zo kunnen koplopers in Wageningen, Nijmegen en Enschede baanbrekend onderzoek blijven doen. Bedrijven worden beter geholpen, onder meer door stimuleringsfondsen effectiever in te zetten en met meer geld voor gerichte innovatie en digitalisering. We jagen het innovatieve mkb aan door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen meer slagkracht te geven.
 
In de zorg houden regionale ziekenhuizen de basiszorg in de omgeving toegankelijk. Door in te zetten op meerjarige contracten en een intensievere samenwerking tussen de regionale ziekenhuizen, gespecialiseerde ziekenhuizen en Universitair Medisch Centrum, verstevigen we de positie van de regionale ziekenhuizen. Zo heeft iedereen goede basiszorg dichtbij.

Het zou niet uit moet maken waar je woont: iedereen verdient een kans op een gezond leven. Ook dat is kansengelijkheid. Daarom kiezen we voor fundamentele verduurzaming en een gezonde toekomst. Lelystad Airport gaat definitief niet open. Samen met de regio kijken we naar een goede nieuwe bestemming voor het vliegveld. Bovendien maken we een einde aan nachtvluchten vanaf Schiphol zodat bewoners rondom het gebied minder last hebben van geluidshinder en uitstoot.

Het zou niet uit moet maken waar je woont: iedereen verdient een kans op een gezond leven. Ook dat is kansengelijkheid. Daarom kiezen we voor fundamentele verduurzaming en een gezonde toekomst. Lelystad Airport gaat definitief niet open. Samen met de regio kijken we naar een goede nieuwe bestemming voor het vliegveld. Bovendien maken we een einde aan nachtvluchten vanaf Schiphol zodat bewoners rondom het gebied minder last hebben van geluidshinder en uitstoot.
 
We bouwen windmolenparken om onze energie duurzaam op te wekken en stellen harde eisen aan de vervuilende de industrie: Tata moet bijvoorbeeld snel schoner en duurzamer. We helpen alternatieven te zoeken, maar de industrie moet zelf ook investeren. Zo zorgen we voor een schonere lucht. Ook voor inwoners van Noord-Holland en Flevoland.

Voor D66 is het belangrijk dat zowel steden als dorpen goed bereikbaar zijn. Dit geldt ook in Zuid-Holland en Zeeland. D66 wil knelpunten aanpakken, ook in wet- en regelgeving, en investeren in meer en beter openbaar vervoer in deze regio’s. We introduceren het klimaatticket in het OV: een ticket waarmee je buiten de spits voor een vast bedrag met al het openbaar vervoer kan reizen. Op deze manier wordt reizen met het openbaar vervoer toegankelijk voor meer mensen.

Voor D66 is het belangrijk dat zowel steden als dorpen goed bereikbaar zijn. Dit geldt ook in Zuid-Holland en Zeeland. D66 wil knelpunten aanpakken, ook in wet- en regelgeving, en investeren in meer en beter openbaar vervoer in deze regio’s. We introduceren het klimaatticket in het OV: een ticket waarmee je buiten de spits voor een vast bedrag met al het openbaar vervoer kan reizen. Op deze manier wordt reizen met het openbaar vervoer toegankelijk voor meer mensen.
 
D66 wil meer natuur en pleit voor 50.000 hectare extra natuur in 2030 ten opzichte van nu en 160.000 hectare extra natuur in 2040. Dertig procent van de Noordzee wordt beschermd natuurgebied. Ons typische Hollandse landschap kent bijvoorbeeld kilometers dijken die we makkelijk kunnen inzetten voor de biodiversiteit.
 
Ook het probleem van woningtekorten pakken we aan. Vaste huurcontracten worden de norm en woondiscriminatie gaan we actief tegen. Voor mensen die een huis kopen, moeten alle inkomsten kunnen worden meegenomen in berekening van de hypotheek. Het is belangrijk om, vooral in dorpen, te focussen op voldoende woningen voor jongeren. We willen dit doel bereiken door aan de ene kant een doorbouwfonds in te stellen om de bouw van woningen op gang te houden en aan de andere kant door bijvoorbeeld splitsen of optoppen meer woningen te creeren in bestaande gebouwen.

Voor D66 is het belangrijk dat zowel steden als dorpen goed bereikbaar zijn. Dit geldt ook in Zuid-Holland en Zeeland. D66 wil knelpunten aanpakken, ook in wet- en regelgeving, en investeren in meer en beter openbaar vervoer in deze regio’s. We introduceren het klimaatticket in het OV: een ticket waarmee je buiten de spits voor een vast bedrag met al het openbaar vervoer kan reizen. Op deze manier wordt reizen met het openbaar vervoer toegankelijk voor meer mensen.

D66 zet zich in voor goede bereikbaarheid, onder meer met de Nedersaksenlijn en de Lelylijn. Deze laatste trekken we door naar Bremen en Hamburg. Ook introduceren we nachtlijnen naar Groningen. We stimuleren de ontwikkeling van bedrijfsecosystemen zoals de Hydrogen Valley.
In veenweidegebieden in Fryslân wil D66 de grondwaterstand verhogen tot -0,30 onder, onder meer om verdere verzakking van huizen tegen te gaan. We investeren in fietspaden en met het klimaatticket maken we het mogelijk om buiten de spits tegen een vast tarief te reizen in het OV. Met aanpassing van wetgeving maken we het vraagafhankelijke vervoer toegankelijk voor iedereen en vergroten we de bereikbaarheid van iedereen.
 
De gaswinning in Groningen stopt per 1 oktober 2024 definitief. Dit leggen we wettelijk vast terwijl we blijven werken aan versterking en herstel van schade als prioriteit nummer één. D66 wil vasthouden aan een aparte bewindspersoon voor Groningen zodat er met de afspraken in ‘Nij begun’, waarmee een begin is gemaakt met het herkennen, herstellen en het creëren van een nieuw perspectief voor Groningen, wordt voortgezet.

D66 geeft nieuwe energie aan de samenwerking. De excuses voor het slavernijverleden in 2022 waren een belangrijk moment voor alle mensen in het Koninkrijk. D66 wil dat Keti Koti, net als Bevrijdingsdag op 5 mei, jaarlijks een nationale feestdag wordt. Samen met de zes Caribische eilanden blijven wij werken aan maatschappelijke bewustwording van dit verleden, gaan we door met onderzoeken die de gevolgen van het slavernijverleden in kaart brengen en pakken wij de achterstelling in verdragen en wet- en regelgeving aan.

D66 geeft nieuwe energie aan de samenwerking. De excuses voor het slavernijverleden in 2022 waren een belangrijk moment voor alle mensen in het Koninkrijk. D66 wil dat Keti Koti, net als Bevrijdingsdag op 5 mei, jaarlijks een nationale feestdag wordt. Samen met de zes Caribische eilanden blijven wij werken aan maatschappelijke bewustwording van dit verleden, gaan we door met onderzoeken die de gevolgen van het slavernijverleden in kaart brengen en pakken wij de achterstelling in verdragen en wet- en regelgeving aan.
 
We koppelen het sociaal minimum en overige sociale uitkeringen in 2024 aan het werkelijk bestaansminimum. We willen het democratisch tekort bij de besluitvorming door de Tweede Kamer over voorstellen van Rijkswet opheffen door ruimte te geven aan een proportionele stem van de Caribische landen.
 
We zijn er trots op dat Saba de eerste plek was binnen het Koninkrijk waar energie 100% duurzaam werd opgewekt. In die geest blijven we samenwerken aan duurzaamheid en klimaatadaptie. Om kennisuitwisseling te stimuleren, komt er structurele financiering voor de Koninkrijksbeurs. De Rijksministerraad stelt samen met de autonome landen een meerjarenprogramma op over onderwijs, veiligheid, duurzaamheid, zorg, mensenrechten en versterking van de democratische rechtsorde.

D66 kijkt met een Europese bril naar Nederland. Door buiten landsgrenzen te denken, zie je dat regio’s die voor Nederland aan de grens liggen, zoals in Noord-Brabant en Limburg, voor Europa juist een centrale positie hebben. De kracht van deze regio’s moeten we versterken en benadrukken. D66 wil dat elke regio een kansenagenda krijgt, waarin afspraken worden gemaakt over investeringen specifiek voor die regio, zoals in bossen op de hoge zandgronden bij de Brabantse Peel, of in beter OV over de grens rondom het drielandenpunt.

D66 kijkt met een Europese bril naar Nederland. Door buiten landsgrenzen te denken, zie je dat regio’s die voor Nederland aan de grens liggen, zoals in Noord-Brabant en Limburg, voor Europa juist een centrale positie hebben. De kracht van deze regio’s moeten we versterken en benadrukken. D66 wil dat elke regio een kansenagenda krijgt, waarin afspraken worden gemaakt over investeringen specifiek voor die regio, zoals in bossen op de hoge zandgronden bij de Brabantse Peel, of in beter OV over de grens rondom het drielandenpunt.
 
Daarbij hebben we ook aandacht voor de kansen en mogelijkheden om over de grens samen te werken. Voor mensen die in het ene EU-land wonen, maar over de grens werken, is er nu nog een gebrek aan goede afspraken. Daarom zet D66 in op een Europese grenswerkrichtlijn met fiscaal beleid en sociale zekerheid die beter aansluiten. Dat geldt voor grenswerkers, maar ook voor bedrijven die veel zakendoen met bedrijven aan de andere kant van de grens.
 
We investeren in innovatie en de kenniseconomie. Het wetenschapsfonds maken we structureel. Ook zorgen we dat stimuleringsfondsen effectiever worden ingezet zodat bedrijven beter geholpen worden. We jagen het innovatieve mkb aan door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen meer slagkracht te geven. Zo zorgen we niet alleen voor een innovatieve economie vandaag, maar ook voor morgen.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.