Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen

Iedereen in Nederland wil een goede, veilige en betaalbare woning, of je nu koopt of huurt. Zo’n woning is echter niet voor iedereen weggelegd. De huurmarkt, met haar wachtlijsten van gemiddeld acht jaar, zit op slot. De vrije huurmarkt bestaat nagenoeg niet. Hier zijn vooral mensen met een inkomen tussen de € 30.000 en € 50.000 die in de steden willen wonen de dupe van. Zij maken geen kans op een sociale huurwoning, verdienen te weinig om te kunnen kopen en kunnen niet terecht op de niet bestaande vrije huurmarkt. Veel huisbezitters wonen weliswaar goed, maar hebben hoge schulden die zij niet aflossen, met alle risico’s van dien. Over het geheel gezien, wordt er te weinig gebouwd, en wordt er bij het bouwen niet geluisterd naar de vraag. Hier moet verandering in komen.Door hervormingen op de woningmarkt aan te scherpen en door te zetten, zal de markt als geheel beter werken. Dit zal leiden tot kortere wachtlijsten, lagere schulden en een beter passend aanbod.

Meer huurhuizen: zowel op de vrije- als op de sociale huurmarkt

De gemiddelde wachtlijst voor een sociale huurwoning bedraagt in Nederland acht jaar, met uitschieters tot 21 jaar. Hier moet zo snel mogelijk een einde aan komen. Door deze zeer lange wachtlijsten komen zowel nieuwkomers, die zoeken naar een eerste huis, als ouderen, die zoeken naar een seniorenwoning, lelijk in de knel. Ouderen blijven wonen in een woning die hen niet past, en nieuwkomers zijn aangewezen op de weinige vrije sector huurwoningen die er zijn. Door een gebrek aan vrije sector huurwoningen zijn de prijzen hiervoor zeer hoog. Het komt daarom vaak voor dat een nieuwkomer in de stad meer dan de helft van zijn inkomen aan woonlasten kwijt is.

Regionaal maatwerk

Om een einde te maken aan de malaise op de huurmarkt, moet er veel veranderen, zowel bij de sociale huur als bij de sector  huur. D66 wil dat er de komende jaren 100.000 extra betaalbare huurwoningen worden bijgebouwd. Deze woningen zijn nodig om de wachtlijsten weg te werken en vluchtelingen met een verblijfstatus te kunnen huisvesten, zonder dat er sprake is van verdringing. Met een korting op de verhuurdersheffing bij met name transformatie en inbreidingsbouw hebben de corporaties extra financiële middelen om hier, naast in verduurzaming van de woningvoorraad, de komende jaren flink in te kunnen investeren. Daarbij moet meer onderscheid worden gemaakt tussen regio’s. In krimpregio’s, bijvoorbeeld in Limburg of Groningen, gelden andere opgaven dan in bijvoorbeeld de regio Amsterdam of Utrecht. Het woningmarktbeleid moet, anders dan nu het geval is, meer ruimte bieden voor deze regionale verschillen. Voor het verbouwen van je eigen woning moet het krijgen van toestemming gemakkelijker worden. Gemeenten hebben de ruimte om daarin maatwerk te bieden. Wel moeten gemeenten daarbij voldoende oog houden voor omwonenden en moeten monumenten hun karakter behouden.

Studentenhuisvesting

Het voorzien in voldoende goede studentenhuisvesting is een bijzondere opgave die in een aantal steden in Nederland speelt. D66 wil dat de rijksoverheid met studentensteden specifieke afspraken maakt om niet alleen het aantal, maar ook de kwaliteit van studentenhuisvesting te vergroten. Zowel voor de studenten als voor hun omgeving. Regelgeving kan hier in die steden op worden aangepast door bijvoorbeeld fietsparkeerplekken en geluidsnormering onderdeel te laten zijn van de bouwvergunning en de wettelijke mogelijkheden van huurders om op te treden tegen malafide verhuurders te vergroten.

Afbouwen schulden koophuizen

Nederlandse koophuizen zijn veelal gekocht met hypotheken, die niet of slechts beperkt afgelost worden. Tegelijkertijd hebben Nederlanders veel spaargeld en pensioenopbouw. De grote schulden op huizen lijken geen probleem, omdat hier de waarde van het huis tegenover staat. Door de combinatie van grote spaarpotten en grote leningen zijn mensen, en ons land als geheel, echter bijzonder kwetsbaar voor schommelingen op de financiële markt. Het verleden heeft geleerd dat onverwachte tegenvallers en crises er in Nederland daarom hard inhakken. Deze – internationaal gezien uitzonderlijke – situatie is voor een groot deel gedreven door overheidsregelingen. Zowel internationale adviesorganen, zoals het IMF, als DNB en CPB adviseren al jaren afscheid te nemen van de zogenaamde lange balansen. Na lang aandringen van D66 zijn we eindelijk begonnen die overheidsregelingen aan te passen. D66 wil deze aanpassingen blijven doorzetten.

Minder energieverbruik, lagere woonlasten

Onze woningen verbruiken veel energie. Dat energieverbruik zorgt voor hoge woonlasten en draagt ook nog eens bij aan klimaatverandering. In Nederland kunnen op de woningmarkt grote stappen in energiebesparing worden gezet. In 2030 zijn als het aan D66 ligt drie miljoen huizen energieneutraal. Op de huurmarkt zorgt de recent ingevoerde energieprestatievergoeding ervoor dat huisbazen blokken huurwoningen in een keer energiezuiniger kunnen maken. D66 is er echter niet van overtuigd dat de energieprestatievergoeding in de huurmarkt alleen alle problemen gaat oplossen. Daarom wil D66 ook andere mogelijkheden onderzoeken. En we willen dat nieuwbouw toekomstvast en dus energieneutraal is.

Veilig wonen

Een woning is pas goed, als deze veilig is. Helaas schiet de veiligheid van woningen te vaak tekort. Hier zijn vooral senioren de dupe van. Zij komen bijvoorbeeld makkelijk ten val. Ook hebben zij – vergeleken met de rest van de bevolking – een grote kans slachtoffer te worden van brand in de woning. Het aantal brandslachtoffers onder ouderen door brand in de woning neemt de afgelopen jaren toe. Daarom moet er een checklist voor brandveiligheid in woningen komen. Als ouderen een nieuw zorgpakket krijgen, moeten ze ook een bijpassend brandveiligheidpakket krijgen dat gepaard gaat met goede voorlichting voor de ouderen en eventuele verzorgers.

Laatst gewijzigd op 15 februari 2017