Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Stimuleer vergroening

Sneller een duurzame energievoorziening

Fossiele brandstoffen zijn vervuilend, worden steeds duurder en kunnen opraken. Duurzame energie is schoon, wordt steeds goedkoper en is onuitputtelijk.. De duurzame energiemeter blijft in Nederland echter steken op een beschamende 5 tot 6 procent. We hangen hiermee onderaan in de Europese Unie; alleen Malta en Luxemburg doen het nog slechter. Dat móet anders. D66 wil dat in 2020 het aandeel duurzame energie naar 20% is gestegen. Een volledige transitie naar een energie-neutrale economie moet in 2050 zijn gerealiseerd. Om dit te bereiken wil D66 belemmerende nationale wetgeving snel aanpassen en belastingheffingen herzien. Consistent en stabiel beleid is daarbij cruciaal. D66 kiest voor het stimuleren van innovatieve technieken die grootschalig de Nederlandse energieproductie verduurzamen. We stellen daarbij scherpe eisen aan de industrie, zodat ook grootverbruikers vergroenen. D66 moedigt particulieren aan om ook meer in de eigen energievoorziening te investeren. Dat kan bijvoorbeeld door het voor mensen makkelijker en aantrekkelijker te maken zelf of samen met anderen op lokaal niveau energie op te wekken .

Slim gebruik is hergebruik

Afval betekent verlies van grondstoffen en economische waarde. Hergebruik levert nieuwe producten en banen op. Nederland kan een Europese spilfunctie vervullen in het hoogwaardig recyclen van producten en materialen. Bij de grondstoffenrotonde heeft D66 letterlijk het beeld van een rotonde voor ogen. Er ‘rijden’ afvalstromen de rotonde op en na verwerking verlaten ze die als grondstoffen om hun weg te vinden in producten. Het wordt aantrekkelijker gemaakt om herbruikbare grondstoffen te recyclen in plaats van het als afval te storten of te verbranden. Er komt een heffing op kunstmest omdat er voldoende meststoffen zijn voor hergebruik. Het mestprobleem zetten we zo om in een kans. Daarbij is er nog bijzondere aandacht nodig voor slimmer gebruik, hergebruik en vervanging voor dreigende tekorten aan het onmisbare fosfor. Afgesproken is dat het statiegeldsysteem afgeschaft wordt, op voorwaarde dat bewezen is dat met een vervangend inzamelsysteem goede resultaten worden behaald. Als blijkt dat afschaffing geen succes is, wordt onderzocht of uitbreiding van de statiegeldregeling kansen biedt.

Vergroening belastingstelsel

Onze economie draait grotendeels op fossiele brandstoffen en wegwerpmaterialen. Dat is slecht voor milieu, natuur en klimaat. Ons belastingstelsel zou dit moeten ontmoedigen, maar doet nu vaak het tegenovergestelde. Bijvoorbeeld door de lage elektriciteitsbelasting voor de bedrijven die juist het meeste elektriciteit gebruiken. D66 wil een duurzamer belastingstelsel waardoor vervuiling een eerlijke prijs krijgt en groen ondernemen en innovatie wordt gestimuleerd. CO2-productie, primaire grondstoffen en vervuilende producten worden meer belast, en de belasting op werken wordt lager.

Belastingen op milieuvervuilende producten, zoals vlees zijn moeilijk uit te voeren, bijvoorbeeld omdat veel producten slechts voor een klein deel uit vlees bestaan.  D66 is dan ook geen voorstander van het verhogen van belasting op vlees. Hierdoor wordt het belastingstelsel veel ingewikkelder, terwijl D66 juist pleit voor een eenvoudiger belastingstelsel. Daarnaast wordt door belastingverhoging op vlees het prijsverschil tussen biologisch ofwel duurzaam vlees en de kiloknaller nog groter, waardoor het minder aantrekkelijk wordt om biologisch vlees te eten. D66 stimuleert liever het opschalen van de productie van vleesvervangers. D66 wil de vleesconsumptie en -productie verlagen. Op grote schaal vlees produceren is geen duurzaam verdienmodel voor Nederland, en de overgang naar plantaardige eiwitten biedt ondernemers nieuwe kansen.

Steun in de rug voor groene innovatie

Alleen met technologische innovatie en vooruitgang kunnen we grote stappen zetten om de maatschappij te vergroenen. D66 vindt daarom dat het innovatiebeleid in Nederland zich veel duidelijker moet richten op de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en de energietransitie. De grootste stimuleringsmaatregelen voor duurzaamheid, zoals de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+),  zijn voornamelijk gericht op bestaande technieken die zich al bewezen hebben. D66 wil dat nieuwe technieken ook een kans krijgen zich te ontwikkelen. Daarom stelt D66 voor om een innovatieprogramma energietransitie op te stellen en daarin  geld beschikbaar te stellen voor opkomende technieken.

Biobrandstoffen

De ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen die niet ten koste gaan van voedselgewassen of het tropisch regenwoud, zijn cruciaal. Alle biomassa wordt duurzaam gecertificeerd. D66 zet ook in op het certificeren van de milieu-impact van de verschillende fossiele brandstoffen. Biobrandstoffen kunnen, mits duurzaam, een belangrijke bijdrage leveren aan vergroening van ons vervoer. Wat D66 betreft wordt in 2020 minimaal 50% van alle biobrandstoffen gewonnen uit afval, algen en restproductie. Daarnaast wordt 10% van de brandstoffen in de transportsector op een duurzame manier verkregen. D66 stimuleert duurzame innovaties op het gebied van logistiek en transport die hier aan bijdragen.

Windmolens

Windenergie is voor D66 één van de mogelijkheden om voldoende duurzame energie op te wekken. Het is van de milieuvriendelijke energie bronnen voor Nederland het meest kosten-efficiënt en ook een betrouwbare bron. D66 is ook een groot voorstander om de potentie van andere duurzame energiebronnen zo veel mogelijk te benutten en te investeren in de innovatie en implementatie daarvan. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, geothermie, het beter gebruiken van restwarmte en het opwekken van energie uit het verschil tussen zoet en zout water (blauwe energie). Met de stand van de huidige techniek is het echter onmogelijk om de doelstellingen voor duurzame energie te halen, zonder naast al deze bronnen ook gebruik te maken van windenergie. D66 wil dat dit wel onder goede voorwaarden gebeurt. Windmolens moeten bijvoorbeeld zoveel mogelijk bij bestaande infrastructuur worden neergezet, bijvoorbeeld bij snelwegen. D66 wil dat omwonenden écht inspraak hebben over windmolens in hun omgeving en kunnen meepraten en meebeslissen over de locatie van windmolens. Er worden eisen gesteld aan het geluid dat ze mogen maken en mensen moeten altijd volwaardig gecompenseerd worden voor mogelijke schade.

Laatst gewijzigd op 2 februari 2017