Nieuwe gemeente Voorne aan Zee: Slagkracht gebundeld

Vesting Hellevoetsluis - Beeld: Jan Remmert Fröling

Woensdag 23 november 2022 kunnen inwoners van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne stemmen voor de gemeenteraad van de nieuw te vormen gemeente Voorne aan Zee. D66, nu ook vertegenwoordigd in de raden van twee van de drie gemeenten, doet aan deze verkiezingen mee. Democraat sprak met de huidige D66 wethouder van Westvoorne en lijsttrekker, Lies van der Pol, en Hellevoets raadslid en D66 campagneleider, Mieke Bakker.

Beeld en tekst: Jan Remmert Fröling

Hoe verschillen deze herindelingsverkiezingen van reguliere gemeenteraadsverkiezingen?

Lies:

“Het verschil is vooral heel groot voor de inwoners. Hun gemeenten gaan op in een groter geheel, zonder dat de burgers nog goed overzien wat daarvan de consequenties zijn en ze moeten vaak stemmen op kandidaten die min of meer onbekend zijn. Je merkt gewoon dat iemand uit Westvoorne niet echt weet welke thema’s er in Hellevoetsluis en Brielle spelen en andersom.”

En hoe zit dat met de potentiële raadsleden?

Mieke:

“We zijn de afgelopen tijd als raadsleden van de drie gemeenten regelmatig bij elkaar op bezoek geweest. Alle partij-fracties namen deel en zo was er een brede afspiegeling van ideeën en belangen.”

Lies:

“Tijdens die bijeenkomsten vertellen de raadsleden elkaar de thema’s die nú spelen en welke thema’s na de fusie door blijven gaan. Het is een belangrijke investering die ze in elkaar doen en die past in het traject dat we doorlopen hebben om te bouwen aan die nieuwe gemeente. Ik denk dat het toch lange tijd kan gaan duren voordat we elkaars problematiek echt helemaal kennen.”

Hoe gaat jullie campagne eruit zien?

Mieke:

“Op 30 september is het verkiezingsprogramma door de leden goedgekeurd en zijn we met de campagne gestart. We waren al begonnen met artikelen over de actuele onderwerpen in de lokale blaadjes. Omdat iedereen deze leest is dat heel effectief gebleken! We zijn op dit moment de enige gemeenten in Nederland waar herindelingsverkiezingen plaatsvinden en kunnen volop gebruik maken van ondersteuning vanuit het Landelijk Bureau. Bijvoorbeeld op het gebied van social media. En natuurlijk zorgen we er
bij het opzetten van de media-uitingen voor dat een en ander herkenbaar blijft voor de inwoners van de
verschillende kernen.”

“Als kustgebied waar zo’n 90% van de stikstof van buitenaf komt, hebben we feitelijk vrijwel geen mogelijkheden om de bronnen aan te pakken, vandaar dat we ons richten op het versterken van de natuur om daaraan tegenwicht te bieden.”

Lies van der Pol, Lijsttrekker D66 Voorne aan Zee

Wat speelt er zoal op Voorne en hoe vertaalt zich dat naar jullie speerpunten?

Lies:

“Dat varieert per locatie nogal. Zo is in Hellevoetsluis, een voormalige groeikern, in het verleden de keuze gemaakt om het nieuwe stadshart met winkels op afstand van de historische Vesting te bouwen. Het winkelhart en uitgaanshart zijn daarmee gescheiden. Je kan heel goed merken dat dit ten koste van de levendigheid van de stad is gegaan. De uitdaging is dan ook om gegeven deze situatie alsnog levendigheid in de tent te brengen. In Rockanje is het mislukte plein in het dorpshart dringend aan herinrichting toe en moet de verbinding tussen het dorpshart en het strand aangepakt worden. In Oostvoorne speelt dan weer een discussie rond een brede school: waar moet deze komen en welke scholen doen daarin mee…”

Mieke:

“Waarbij er overigens wel al voor gekozen is om dit punt op het niveau van de nieuwe gemeente aan te pakken door ook het onderwijs in de andere kernen bij het proces te betrekken.”

Lies:

“Brielle heeft tot slot een superlevendig centrum, waar dan wel weer de nodige uitdagingen liggen in met name de gebouwde omgeving. Je moet dan denken aan het versterken van de kademuren en de verduurzaming van de veelal historische monumenten. Echt een D66 speerpunt dus.”

Mieke Bakker en Lies van der Pol - Beeld: Jan Remmert Fröling

Lies:

“Voornebreed speelt dat we hoe langer hoe meer een forenzen-gemeenschap geworden zijn. Hordes mensen vertrekken ’s ochtends vroeg naar de haven en de stad om daar te gaan werken en komen ’s avonds pas laat weer thuis. Dat gaat, naast het klimaat, ook ten koste van de levendigheid van je gemeente. Ons streven is dan ook om weer meer werk naar het eiland te krijgen, iets waarbij voor onderwijs en bedrijfsleven een belangrijke rol weggelegd is.

En we focussen ons op een groene en duurzame leefomgeving. In de praktijk betekent dat lokaal zoveel mogelijk groen in de wijken en ervoor zorgen dat de wijken adaptief zijn in relatie tot het klimaat. We willen ook heel sterk inzetten op versterking en samenhang van de natuurgebieden in onze regio. Belangrijke reden daarvan is de stikstofproblematiek. Als kustgebied, waar zo’n 90% van de stikstof van buitenaf komt, hebben we feitelijk vrijwel geen mogelijkheden om de bronnen aan te pakken, vandaar dat we ons richten op het versterken van de natuur om daaraan tegenwicht te bieden.”

Mieke:

“Een ander speerpunt heeft te maken met de vergrijzing, dat versterkt wordt doordat mensen vanuit Rotterdam deze kant uitkomen. Dat vraagt het een en ander van de manier waarop je je woningbouw inricht: duurzaam en toekomstgericht. Ook is het van belang om jonge mensen hier te houden. Voor de handen aan het bed en om de economie draaiende te houden.”

Lies:

“En last but not least: we moeten aandacht hebben voor kansengelijkheid. Kinderen moeten een goede plek hebben om naar school te gaan, er moet aandacht zijn voor armoedezorg maar zeker ook voor het feit dat mensen hun energierekening kunnen blijven betalen. Voor ons is dan de consequentie dat we waar nodig ondersteuning bieden voor de verduurzaming van de woningen, zeker voor diegenen die dat niet zomaar kunnen betalen.”

“Een ander speerpunt heeft te maken met vergrijzing, dat versterkt wordt doordat mensen vanuit Rotterdam deze kant op komen. Dat vraagt het een en ander van de manier waarop je je woningbouw inricht: duurzaam en toekomstgericht.”

Mieke Bakker, Campagneleider D66 Voorne aan Zee

Tot slot: hoe zien jullie de verkiezingen tegemoet?

Lies:

“Met de nodige zorg maar ook met kansen.”

Mieke:

“Er is nu eigenlijk nog weinig betrokkenheid onder de inwoners bij de nieuwe gemeente: de bijeenkomsten rond de herindeling zijn helaas matig bezocht en de reacties zijn erg lauw. Er lijkt sprake van een soort politieke moeheid…” Aan ons om te laten zien dat er belangrijke thema’s liggen waar elke stem richting duurzaamheid, rijk onderwijs en alle woonopgaven juist nu zo belangrijk is.”

Lies

“Er zijn verder meerdere partijen in de zeer rechtse hoek die mee willen gaan doen. Die partijen zijn weliswaar geen directe concurrentie voor ons, maar het geeft wel de sfeer aan waarin deze verkiezingen plaats gaan vinden. Ik sta achter deze herindeling en zie er de noodzaak van in. Het laatste woord is aan de kiezer van onze gemeenten en ik vertrouw erop dat we als Voorne aan Zee samen een stap vooruit gaan zetten.” ■

Vesting Hellevoetsluis - Beeld: Jan Remmert Fröling