Een historische klimaatwet

Als je je zorgen moet maken over het klimaat, ben je niet echt vrij. Daarom willen we klimaatveranderingen aanpakken. Met concrete maatregelen en eerlijk verdeeld.

Om te zorgen dat niet alleen dit kabinet klimaatverandering aanpakt hebben we samen met andere partijen de Klimaatwet gemaakt. Met deze wet zijn de doelen van het Parijsakkoord nu ook wettelijk vastgelegd.

De Klimaatwet zorgt ervoor dat kabinetten blijven werken aan het tegengaan van klimaatverandering. Met heldere doelen. Het kabinet moet voor iedere vijf jaar een klimaatplan opstellen en uitvoeren. Ieder jaar wordt dit plan besproken in de Tweede Kamer. Net als met de begroting. Zo houdt de Tweede Kamer een vinger aan de pols.

Met de Klimaatwet worden de doelstellingen voor het beperken van broeikasgassen wettelijk vastgelegd. Eén van de doelen in de Klimaatwet is dat in 2030 49% minder broeikasgassen wordt uitgestoten dan in 1990. Dat doel kan nog worden opgehoogd naar een vermindering van 55%. In 2050 dient de uitstoot van broeikasgassen met 95 procent teruggebracht.

Maar liefst acht partijen hebben de Klimaatwet gezamenlijk ingediend. Dat laat zien hoe belangrijk deze wet is. We kunnen over allemaal dingen van mening verschillen in de politiek, maar van links tot rechts zijn we het eens over ambitieuze doelen, vastgelegd in deze klimaatwet.

Naast de regeringspartijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie hebben ook PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus de Klimaatwet ingediend.

In 2017 presenteerde D66-Europarlementariër het wetsvoorstel voor een Europese Klimaatwet. Het wetsvoorstel dekt de uitstoot van broeikasgassen die buiten het Europees CO2-emissiehandelssysteem vallen, zoals uitstoot van transport, afval, landbouw en gebouwen. Bij elkaar zijn deze sectoren verantwoordelijk voor ongeveer 60 procent van de EU broeikasgassenuitstoot. In 2020 nam het Europees Parlement een Europese klimaatwet aan.

27.01.2017

D66 werkt samen met PvdA, GroenLinks, SP en de ChristenUnie met de Klimaatwet aan een duurzame toekomst voor volgende generaties.

10.10.2017

D66 gaat samenwerken in het kabinet. In het Regeerakkoord wordt de Klimaatwet ook opgenomen. Zo is de steun voor de wet verbreed.

27.06.2018

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt voor de Klimaatwet.

28.05.2019

Ook de Eerste Kamer stemt in. Daarmee is de Klimaatwet definitief aangenomen en geldig.

Wereldwijd

In 2015 kwamen wereldleiders van over de hele wereld samen in Parijs. Daar maakten zij historische afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. De leiders spraken af alles te doen de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. Sinds 2016 is het akkoord in werking. Vanaf 2023 komen wereldleiders iedere vijf jaar bij elkaar om de voortgang te bespreken. De Verenigde Staten onder Donald Trump stapten uit het akkoord. Gelukkig ondertekende Joe Biden direct na zijn inauguratie als president het klimaatakkoord van Parijs weer.

Nederland

De klimaatwet is een initiatiefwet van onder anderen Rob Jetten en Jesse Klaver. De wet bepaalt dat in 2050 de uitstoot van broeikasgassen moet zijn verminderd met 95% van 1990. Een belangrijk tussendoel ligt in 2030 wanneer 49% verminderd moet zijn. Een belangrijk tweede doel van de wet is een 100% CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.

Bovendien regelt de klimaatwet dat de Tweede Kamer ieder jaar een groot klimaatdebat organiseert. Daarin moet het kabinet zich verantwoorden over de voortgang van het klimaatbeleid. Zijn we op koers? Halen we (tussen)doelen? En moet er meer gebeuren? Zo houden we een strakke vinger aan de pols.

Nederland

Dit kabinet sloot in 2019 het klimaatakkoord met meer dan 300 partijen. Van milieu-organisaties tot grote bedrijven. Zij maakten afspraken over hoe we in Nederland de doelen uit de klimaatwet gaan halen. Hiermee is Nederland het eerste land dat uitgewerkt heeft hoe zij de doelen gaat halen.

Dankzij het klimaatakkoord zijn er veel investeringen in wind- en zonne-energie. Ook is afgesproken een Co2-heffing in te voeren voor de industrie, wordt de Hemweg kolencentrale gesloten en voeren we een vorm van rekeningrijden in.

Europa

Ook in de Europese Unie is sinds 2020 een klimaatwet. Deze wet verplicht alle Europese landen in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2030 moet de CO2-uitstoot al met 40% verminderd zijn ten opzichte van 1990 in heel Europa. Deze doelen wilt de Europese Unie halen met en heel aantal maatregelen. Zo moet de energiesector koolstofvrij worden, wordt technologie schoner en ondersteunt de EU projecten die zorgen door duurzaam openbaar vervoer.

Nederland wordt in Europa gezien als een van de voorvechters van de Green Deal.