Congres 116

Ten minste tweemaal per jaar komen we bijeen voor een partijcongres. Het volgende partijcongres vindt plaats op 19 november 2022. Op deze pagina vind je alle informatie over deadlines.

15 oktober 2022

Conform artikel 3.11 lid 1 HR.

17 oktober 2022

Actueel Politieke Moties

19 oktober 2022, 12.00 uur

Politieke Moties, Algemeen Organisatorische Moties, Amendementen

19 november 2022

Locatie wordt later bekendgemaakt.

Indienen moties en amendementen

Conform artikel 3.9 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement, kunnen moties en amendementen ingediend worden:
a. bij besluit van een ledenvergadering van een regio, (deel)afdeling of geregistreerde thema-afdeling. Dit besluit dient in een vergadering of na digitale stemming tot stand te zijn gekomen. Een proces-verbaal van de besluitvorming dient te worden overlegd. De opkomst tijdens deze stemming dient ten minste 4% van de stemgerechtigde leden van de betreffende regio, (deel)afdeling of geregistreerde thema-afdeling te zijn, of indien dit aantal meer is dan het aantal zoals bedoeld in sub b, ten minste het aantal zoals bedoeld in sub b te zijn.
b. door ten minste 0,125% van de stemgerechtigde leden;
c. het Landelijk Bestuur.

De Besluitvormingscommissie heeft het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen vastgesteld op 34 (besluit).

Uitleg minimale opkomst ledenvergadering

  • Stel een afdeling heeft 250 stemgerechtigde leden. 4% hiervan is 10. Dat is lager dan 34, dus in dit geval moeten ten minste 10 leden meestemmen om een motie of amendement in te dienen namens deze ledenvergadering.
  • Stel een afdeling heeft 1500 stemgerechtigde leden. 4% hiervan is 60. Dat is hoger dan 34, dus in dit geval moeten ten minste 34 leden meestemmen om een motie of amendement in te dienen namens deze ledenvergadering.

Een motie is opgebouwd uit drie onderdelen: de constateringen, de overwegingen en het dictum. Onder de constateringen geef je de feiten weer; onder de overwegingen je redeneringen gebaseerd op deze feiten. Het dictum is het belangrijkste deel van de motie: hierin formuleer je het verzoek aan een orgaan. Zorg er voor dat het dictum helder, zelfstandig leesbaar en bondig is.

Je kunt in je motie alleen een verzoek doen aan landelijke organen, zoals Tweede Kamerfractie, Eerste Kamerfractie, Delegatie in het Europees Parlement of Landelijk Bestuur. Je kunt geen verzoek doen aan regionale of lokale fracties. Deze fracties kunnen zich namelijk niet verantwoorden op het congres. Daarvoor zul je een motie moeten indienen op een regio- of afdelingsvergadering. Ook kun je geen moties indienen die een verzoek doen aan bijvoorbeeld bewindspersonen. Zie ook het Beleidskader van de Besluitvormingscommissie.

In het Huishoudelijk Reglement is opgenomen dat een motietekst niet meer dan 300 woorden mag omvatten.

Een Actuele Politieke Motie (APM) wordt in het Huishoudelijk Reglement gedefinieerd als ‘een politieke motie betreffende een zaak, waarbij zich tussen twee dagen voor sluiting van de gewone politieke moties en de dag van indiening van de actuele politieke moties een politiek feit heeft voorgedaan en waarbij de behandeling van de motie niet kan wachten tot het volgende congres.’

Uit je motie moet blijken dat aan beide criteria wordt voldaan. Dit doe je door in de overwegingen de bewijslast voor de actualiteit op te nemen. De Besluitvormingscommissie toetst aan deze eisen van het Huishoudelijk Reglement. Voldoet de motie er niet aan, dan neemt zij binnen 24 uur na sluiting van de indieningstermijn contact met je op.

Het indienen van Actuele Politieke Moties (APM) kan vanaf woensdag 17 oktober 2022 tot 14 november 2022 om 12.00 uur. De Actueel Politieke Moties moeten uiterlijk 14 november 2022 om 12.00 uur bij de Besluitvormingscommissie zijn, inclusief de benodigde 15 digitale ondersteuningsverklaringen (art. 3.10 lid 2 HR). Dien je de motie in namens een ledenvergadering, dan dient een bestuurslid de motie in via MijnD66. Ook deze moet binnen zijn uiterlijk 14 november 2022 om 12.00 uur.

Heb je vragen over het indienen van een motie? Neem dan contact op met de Besluitvormingscommissie via [email protected].

Stemmen op voorstellen De kern van het congres is dat jij als lid van je kunt laten horen door mee te stemmen. Iedereen heeft één stem. Je kunt stemmen over voorstellen van het bestuur en over tal van moties die leden hebben ingediend. Stemmen doen we met handopsteken.
Stemmen over vacatures Als lid bepaal jij wie er plaatsnemen in verschillende commissies en besturen van de vereniging. Binnenkort worden hier alle vacatures bekendgemaakt die tijdens het aankomende Congres vacant zijn.
Meepraten Natuurlijk kun je ook meepraten. Op het Congres noemen we dat inspreken. Je kunt reageren op de voorstellen van het bestuur en van anderen. Of vragen stellen aan kandidaten voor een van de verschillende vacatures, aan het Landelijk Bestuur of aan de Kamerleden of leden van het Europees Parlement.