D66 Academie

Jeroen Mooijman

D66 heeft een groot opleidingsaanbod, dat uiteenloopt van lokale bijeenkomsten voor nieuwe leden tot aan landelijke trainingsdagen voor Tweede Kamer kandidaten. De Academie brengt dit hele aanbod samen, structureert en maakt het toegankelijk voor iedereen.

Binnen de Academie staat het vergroten van kennis, vaardigheden en de mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen centraal. Hierbij wordt er voortdurend gestreefd naar verbetering en vernieuwing, met behoud van het goede.

Doelstellingen

Kansen voor iedereen
Het inzichtelijk en toegankelijk maken van het brede opleidingsaanbod. Met de Academie wordt er een centraal verzamelpunt voor leden gecreëerd waar het lokale, regionale en landelijke aanbod samenkomt. Op deze manier wordt het voor leden in een oogopslag duidelijk wat mogelijkheden zijn. Daarnaast wordt het opleidingsaanbod inzichtelijk gemaakt door een structuur in de verschillende soorten opleidingen aan te brengen

Een leven lang leren
Meer coherentie creëren in en tussen het opleidingsaanbod. Voor D66 is het van belang dat leden, vrijwilligers en functionarissen kunnen blijven ontwikkelen. Dit vraagt om doorlopende opleidings- en ontwikkeltrajecten voor specifieke doelgroepen, waarin aandacht is voor voorbereiding, doorontwikkeling en reflectie. De Academie verbindt het aanbod binnen de vereniging, waardoor coherente trajecten kunnen ontstaan.

Goed onderwijs
Het waarborgen van de kwaliteit van opleidingen. D66 vindt het van groot belang dat de opleidingen die zij binnen de vereniging aanbiedt van goede kwaliteit zijn. Binnen de Academie wordt de kwaliteit van opleidingen gewaarborgd doordat deze aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Opleidingen die binnen de Academie worden aangeboden zijn gestoeld op het gedachtegoed, interactief en binnen trainingen staat casuïstiek altijd centraal. Daarnaast worden de opleidingen gegeven door trainers en begeleiders die zijn aangesloten bij het D66 Trainershuis.

Aanbod lokaal & regionaal

D66 zet zich in voor onderwijs van hoge kwaliteit. Ook binnen de partij investeert D66 graag in de ontwikkeling van talent. Op lokaal en regionaal niveau is er aanbod voor verschillende doelgroepen.

Masterclasses
Masterclasses zijn gericht op kennisoverdracht en vaardigheden ontwikkelen. In één of meerdere dagdelen zullen bepaalde thema’s aan bod komen, waar verschillende vaardigheden geoefend zullen worden.

D-loquentia
D-loquentia biedt de mogelijkheid om debatvaardigheden te verbeteren. Er worden verschillende debattrainingen aangeboden, maar ook debatavonden. Beginnende of al zeer ervaren debater, iedereen kan meedoen.

Diverse modules
Naast de al genoemde trainingen en debatten, organiseren veel afdelingen en regio’s ook zelf modules. Zoals de workshop diversiteit, waar in gegaan wordt op diversiteit en hoe dit verbeterd kan worden intern en in de samenleving.

Volg een training bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting
Naast het aanbod vanuit de Academie, organiseert de Van Mierlo Stichting ook nog tal van opleidingen en trainingen. D66 staat in de politieke traditie van het sociaal-liberalisme. Waar staat dat gedachtegoed precies voor en hoe is het toe te passen in de praktijk? Daarover geeft de Mr. Hans van Mierlo Stichting verschillende cursussen en workshops in afdelingen, fracties of regio’s. Voor meer informatie mail naar [email protected]

Talentenprogramma’s

Vanuit de Academie worden ook landelijke talentenprogramma’s georganiseerd. Dit zijn intensieve trajecten van meerdere bijeenkomsten waar deelnemers met hun persoonlijke ontwikkeldoelen aan de slag gaan. Deelname aan deze programma’s is op basis van selectie.

Route66
Route66 is het talentstimuleringsprogramma voor D66’ers tussen de 25 en 33 jaar die zich actief willen inzetten voor onze partij. Het programma duurt twee jaar en aan het begin van ieder jaar starten er ongeveer twintig deelnemers. Naast maandelijkse themadagen over maatschappelijke vraagstukken op de eerste zaterdag van de maand en het uitvoeren van projecten voor D66’ers op alle niveaus, organiseert Route66 ontmoetingen met partijprominenten, studiereizen naar het buitenland en een jaarlijks introductieweekend. Route66 is de plek om je politieke passie verder vorm te geven, de partij beter te leren kennen en enthousiaste mensen te ontmoeten met een hart voor maatschappelijke kwesties. In het najaar start de nieuwe selectieprocedure.

Talentontwikkeling

D66 bárst van het talent. Voor politieke functies en bestuurlijke verenigingsfuncties zijn vaak meerdere goede kandidaten beschikbaar. De allerbeste mensen op de juiste plekken krijgen en de juiste mensen op hun plek de allerbesten maken: dat is waar het bij talentontwikkeling om draait.

Talentenspreekuur
Om talent te scouten voert de Landelijke Talentencommissie regelmatig ambitiegesprekken met leden. Dit doet zij door het organiseren van de talentenspreekuren op landelijk congressen en D66-bijeenkomsten. Tijdens een talentenspreekuur wordt er actief met leden meegedacht over de activiteiten die zij kunnen ontplooien om ambities te verwezenlijken. Bijvoorbeeld door een opleiding te volgen, zich aan te sluiten bij een thema-afdeling of zich kandidaat te stellen voor een bepaalde vacature. Daarnaast kunnen leden altijd aankloppen bij het afdelings- of regiobestuur. Veel besturen organiseren hiervoor met regelmaat ook talentenspreekuren. Vaak vinden deze plaats in de regio of afdeling zelf.

Landelijke Talentencommissie
Binnen D66 heeft de Landelijke Talentencommissie de opdracht om leden die kans maken op een gezichtsbepalende functie te scouten, te begeleiden en op te leiden. De commissie bouwt structureel aan een pool van goede kandidaten voor de Eerste en Tweede Kamer, het Europees Parlement, burgemeesters, wethouders grote steden, regiobesturen, Landelijk Bestuur, maatschappelijk middenveld etc. Ook het neerzetten van een gestructureerde HR-aanpak – ter ondersteuning en bestendiging van de groei van de partij – en de bewustwording voor inclusie, behoren tot de focus van de Landelijke Talentencommissie.

Leden van de Talentencommissie:
Frank van der Endt (voorzitter), Monique Bonsen, Ayla Schneiders, Petra Stienen, Marc van der Ham, Hans Teunissen, Amal Omar, Johan Oldenbrug, Jan Paternotte (link Tweede Kamerfractie) en Wietkse Veltman (namens het Landelijk Bestuur).

Talentenportaal
Het Talentenportaal is de digitale talentendatabase van D66, waar leden hun ambities kenbaar kunnen maken. In het portaal beheren leden zelf hun gegevens en kunnen zij documenten uploaden, zoals cv of een gespreksverslag. Op deze manier is er inzicht in welke gegevens we van de leden bewaren en of die nog kloppen. Ook kunnen we beter faciliteren bij de vervolgstappen en -acties die leden binnen de partij zetten. Alle gegevens die gedeeld worden via dit systeem worden vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat we met de grootste zorgvuldigheid met de gegevens omgaan.

Aanbod voor politici

De Academie biedt ook verschillende opleidingen aan voor politici van D66. Het aanbod voor politici is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en het vergroten van de kennis. Daarnaast heeft de Academie ook aanbod voor leden met politieke ambitie.
 
Zelfselectiescans voor potentiële raadsleden, wethouders en Statenleden
Om leden te helpen met de afweging om zich wel of niet te kandideren voor een politieke functie heeft D66 online scans ontwikkeld. Met dit zelfreflectie-instrument kunnen leden hun persoonlijke profiel vergelijken met dat van een D66 politicus. Daarnaast geeft de scan een beeld van de persoonlijke ontwikkeldoelen. De online scan is beschikbaar voor de rol van raadslid, Statenlid en wethouder. D66 heeft de scans samen met psychologisch adviesbureau LTP ontwikkeld. De scans bestaan uit een aantal testen en vragen over competenties, persoonlijke eigenschappen en werkstijlen, die zijn gebaseerd op de D66-competentieprofielen. Wil je een scan doen ga dan naar MijnD66.nl. Voor vragen kan je mailen naar [email protected]

Summerschool
Tijdens de jaarlijkse Politieke Tweedaagse organiseert D66 de Summerschool met daarin modules voor politici en bestuurders. In deze Summerschool biedt zij trainingen en workshops aan op het gebied politieke vaardigheden en inhoudelijke onderwerpen. Bij het aanbod word elke editie rekening gehouden met de politieke cyclus. Zo worden er bijvoorbeeld in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen voor raadsleden modules aangeboden ter voorbereiding op de campagne. Als lid van de Bestuurdersvereniging ontvangt u automatisch een uitnodiging voor de tweedaagse en de Summerschool.

Leergang politieke vaardigheden
Het programma voor lokale en regionale politici die hun vaardigheden willen ontwikkelen en zich inhoudelijk willen verdiepen. De leergang bestaat uit een reeks van vier bijeenkomsten van een dag. Het programma bevat vaardigheidstrainingen en verdiepende kennis- en ontwikkelgerichte sessies. Hierbij ligt de nadruk op het opereren in de politieke setting. In het programma staat zowel het lerend effect van het individu als de deelnemersgroep centraal en zijn er verschillende reflectiemomenten ingebouwd. Daarnaast biedt de leergang een mooie kans om het regionale D66-netwerk uit te breiden.

Trainershuis

Vanuit de Academie worden veel leden ingezet voor trainingen, lezingen, workshops en aanverwante activiteiten die gezamenlijk onder de paraplu van ‘het Trainershuis’ vallen. Het Trainershuis is de pool van trainers die worden ingezet om op diverse manieren met hun kennis de partij vooruit te brengen. Voor de trainers uit het huis organiseren we twee keer per jaar een ‘Train-de-Trainer’ sessie. In deze sessies brengen we de trainers bij elkaar om gezamenlijk aan didactische vaardigheden en relevante (trainers)vraagstukken te werken. Tevens koppelen we ervaren en onervaren trainers om van elkaar te kunnen leren.

Meer weten?

Voor meer informatie over alle lokale opleidingsmogelijkheden zie de website van jouw afdeling of neem contact op met het afdelingsbestuur. Als afdeling, regio of fractie iets organiseren? Neem dan contact op met [email protected] Ook voor eventuele vragen of aanvragen beschikbaar.