Inwoners blijvend betrekken bij actuele ontwikkelingen.

Beeld: D66 Veldhoven

Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de polarisatie op steeds meer thema’s, groeit de afstand tussen inwoners, bestuur en politiek. Het is steeds moeilijker om breder groepen mensen mee te krijgen in nieuwe ontwikkelingen. Vaak nemen de tegenstanders van ontwikkelingen het voortouw en domineren ze de discussie volledig. Dan ligt populisme in de politiek op de loer en dreigt het algemene belang het onderspit te delven omdat de stem van de zwijgende meerderheid simpelweg niet gehoord wordt.

Vertrouwen in de (lokale) politiek moet volgens D66 een positieve impuls krijgen. Hoe betrekken we de inwoners meer bij de besluitvorming van de gemeenteraad? Een vraag waar geen eenvoudig antwoord op is. Samenspraak rond grootschalige
projecten is en blijft een aandachtspunt voor gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Het structureel organiseren van actuele themabijeenkomsten voor betrokken inwoners en het ondersteunen van burgerinitiatieven kan bijdragen aan een oplossing. De resultaten van deze bijeenkomsten kunnen input zijn voor de discussie in de gemeenteraad.

D66 Veldhoven zet in op:

  • Experimenten met een burgerpanel, waar een a-selecte groep inwoners om hun mening wordt gevraagd over een belangrijk thema.
  • Bij grote projecten inwoners betrekken bij het formuleren van kaders voor de bouw.
  • Het presenteren van twee realistische uiteenlopende voorstellen door de ontwikkelaar van (grote) bouwprojecten, waarvoor omwonenden in de directe omgeving een voorkeur kunnen uitspreken.
  • Een transparant en benaderbaar bestuur dat de wijkplatforms een rol geeft in de meningsvorming rond de uitvoering van beleid in de wijk.
  • Rust wijkplatforms beter toe voor een actieve rol in de wijkontwikkelingen.
  • Onderzoek de mogelijkheid van een Jeugdraad naast de bestaande Seniorenraad;
  • Een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen in plaats van een dichtgetimmerd coalitieakkoord dat de volledige oppositie de hele raadsperiode buitenspel zet.