Aansluiting op de vijf richtingwijzers van D66.

Beeld: D66 Veldhoven

Het doel van een programma op hoofdlijnen is een helder beeld geven van de hoofdzaken voor D66. Daarnaast vragen we aandacht voor onderwerpen met een breder perspectief. Om dat te kunnen doen heeft D66 vijf richtingwijzers als basis voor beleid.

Ook op lokaal niveau geven we invulling aan die vijf richtingwijzers

 • Streef naar een duurzame harmonische samenleving.
 • Beloon prestaties en deel welvaart.
 • Vertrouw op de eigen kracht van mensen.
 • Denk en handel internationaal.
 • Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Streef naar een duurzame harmonische samenleving

Binnenklimaat in scholen
De noodzaak van een goede ventilatie was altijd al actueel, maar sinds de pandemie is het pure noodzaak. Ter bescherming van leerlingen en leerkrachten moeten er maatregelen genomen worden om ventilatie te verbeteren.

 • Binnenklimaat op scholen versneld aanpakken;

Culturele activiteiten van leerlingen
Onderwijs en samenleving zijn één. De gemeente moet proactief daarop inspelen met overzichtelijke activiteiten binnen grote thema’s die voor jongeren interessant kunnen zijn.

 • Het faciliteren van roefelen en andere schoolinitiatieven die een extra stimulans vanuit de gemeente vragen.

Sociaal domein
De gemeente stelt in het sociaal domein de menselijk maat centraal. Een geïntegreerd beleid waar nodige of gewenste hulp en bescherming aan alleenstaanden, hulpbehoevenden, jeugd en ouderen geboden wordt. Kortom: aan iedereen die in problemen dreigt te raken of daarin terechtgekomen is.

De gemeente zet in op goede toerusting van de thuiszorg zodat deze diensten de gewenste ondersteuning en verzorging kunnen leveren aan iedereen die daar de indicatie voor heeft. Ook ondersteunt en stimuleert de gemeente mantelzorgers. Er is in de gemeente aandacht voor kwetsbare ouderen die nog geen professionele zorg ontvangen en sterk leunen op de mantelzorg. Deze groep dreigt nogal eens tussen de wal en het schip te vallen.

 • De gemeente ondersteunt een geïntegreerde indicatiestelling zorg en welzijn (WMO- zorg, wijkverpleging en praktijkondersteuners van de huisartsen) via een 1-loket functie.

Er moet zo veel mogelijk uitgegaan worden van de positieve
gezondheidsbenadering die bijdraagt aan het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Dat kan worden bereikt door voorlichting en ruimte voor sociale contacten (zoals buurthuis, sportclubs, sportaccommodaties), waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met elke leeftijd en alle mogelijke beperkingen.

Beloon prestaties en deel de welvaart

In het kader van de demografische ontwikkeling, waarbij duidelijk is dat de gemiddelde leeftijd zal stijgen, is het belangrijk dat de gemeente alles in het werk stelt om de inwoners te ondersteunen in het behouden van een werkzame status. Veel mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, geven aan deel te willen blijven nemen aan de maatschappij door betaald werk of door vrijwilligerswerk. Dit verhoogt hun welzijn en zo ook hun gezondheid..

 • De gemeente zet in op ondersteuning van welzijns- en vrijwilligersorganisaties, en luisterend naar de adviezen van de Seniorenraad;

Investeren in (preventieve) gezondheid, vaardigheid en betrokkenheid draagt bij aan een lang productief en gelukkig werkzaam leven. D66 vindt dat participeren in samenwerkingsverbanden op dit gebied, een investering in de toekomst is die menskracht en financiële middelen mag en kan vragen.

Binnen de gemeente Veldhoven moeten snel stappen worden gemaakt rond digitalisering. Op dit moment sluit de infrastructuur en techniek vaak niet aan bij de eisen die de maatschappij en anderen overheden eraan stellen. Speciale aandacht gaat uit naar inwoners die moeite hebben met het begrijpen en omgaan met digitalisering en de gevolgen daarvan.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

De derde richtingwijzer van D66 bestaat uit enkele basisprincipes, of het moreel kompas waarop D66 Veldhoven vaart:

 • De eigen kracht van inwoners moet altijd worden gerespecteerd. Dat geldt bijvoorbeeld bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en voorzieningen als WMO en Participatiewet.
 • Respect voor ieder mens en elke levensvisie, religie, geaardheid in elke levensfase is uitgangspunt van beleid.
 • De gemeente biedt steun en hulp om zo lang als wenselijk en mogelijk is zelfstandig te functioneren, waarbij de behoefte aan hulp, informatie en privacy het uitgangspunt moet zijn. Hierbij dienen wet- en regelgeving een leidraad te zijn en geen belemmering.
 • De gemeente ondersteunt initiatieven op terreinen van sport, kunst, cultuur, educatie gericht op de ontwikkeling en ontplooiing van alle inwoners en speciale doelgroepen zoals jongeren, ouderen en mensen met een beperking.

Denk en handel internationaal

Hoe graag we ook in Veldhoven zijn, we gaan ook graag over de gemeentegrenzen heen. We maken deel uit van een groter geheel, de Brainportregio, en maken gebruik van de voorzieningen van andere gemeenten. Zoals ook veel mensen van binnen en buiten de regio naar Veldhoven komen om te wonen, te recreëren, te winkelen of te werken. Expats die voor kortere of langere tijd deel uitmaken van
onze gemeenschap, maar ook statushouders die zich hier vestigen om een nieuw bestaan op te kunnen bouwen.

In onze samenleving zijn netwerken niet alleen steeds belangrijker geworden, maar wisselen ze ook meer en meer naar gelang onderwerp. Dat vereist flexibiliteit van het lokale bestuur. Samenwerking in de regio, aansluiting zoeken bij anderen als dat
in ons aller voordeel is, zorgt ervoor dat we onze zelfstandigheid behouden. Uitgangspunt is steeds “Wat goed is voor de regio, is goed voor Veldhoven. En andersom!”.

D66 wil dat Veldhoven een betrouwbare, kundige en stabiele partner in de regio is. We zoeken daarbij steeds naar de meest werkbare structuur. Dit betekent ook dat we accepteren dat structuren in de loop der tijd kunnen veranderen. We werken namelijk niet alleen samen met andere gemeenten, maar ook met andere overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. D66 ziet de
noodzaak bestuurders de ruimte te geven om hieraan invulling te geven. Vanzelfsprekend hoort het verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over deze invulling hier wel bij. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn volgens ons twee zijden van dezelfde medaille.

Veldhoven moet actief deelnemen binnen diverse regioverbanden om zo onze positie verder te versterken en werkgelegenheid en welzijn voor zo veel mogelijk Veldhovenaren te creëren. De Brainportregio heeft een uitstekend vestigingsklimaat, en dat kunnen we zo houden door de juiste bedrijven op de meest geschikte locaties te huisvesten. Onze economische motor draait op de aanwezigheid van deze bedrijven. Voldoende bestuurskracht is daarbij een noodzakelijk voorwaarde.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en
gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.

Waardering voor het liberale gedachtengoed, oog voor de menselijke maat

D66 hanteert het motto ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’. De actieve Veldhovense leden nemen dit motto als leidraad voor hun dagelijkse doen in de lokale politiek. Met waardering voor het liberale gedachtengoed, maar met oog voor de menselijke maat, maken we samen met zoveel mogelijk inwoners, organisaties en andere politieke partijen beleid voor een steeds beter Veldhoven.