Onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Nog niet zo lang geleden concludeerden de werkgevers in de techniek (FME) dat er op korte termijn 120.000 vacatures onvervuld zouden blijven. Er is simpelweg niet voldoende technisch geschoold personeel in Nederland. Dit geldt overigens voor alle scholingsniveaus, van VMBO tot MBO en HBO/WO. Als het al voor heel Nederland geldt, is dit versterkt toepasbaar op onze Brainportregio.

Een langdurig tekort aan technische medewerkers heeft gevolgen voor economische groei en welvaart. Als overheid hebben we weinig directe invloed op scholen en al zeker niet op vakkenkeuze door leerlingen en studenten. Wat kunnen we dan wel? D66 wil op Brainport-niveau afspraken maken om de aandacht voor techniek in het basis- en middelbaar onderwijs om te zetten in acties.

Vanuit MBO en HBO/WO techniek-instellingen wordt natuurlijk ook nagedacht over verbreding en verdieping van activiteiten. Bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij de Health Innovation Campus (HIC) waarover het Maxima Medisch Centrum momenteel nadenkt. D66 spoort de gemeente aan om onderwijsinstellingen die overwegen zich aan te sluiten bij dit initiatief te faciliteren en mee te denken over mogelijke vestigingsmogelijkheden van dependances. Aanwezigheid van onderwijsinstellingen is vaak een vliegwiel voor innovatie. En dat is waar onze regio grotendeels op drijft.

En dat geldt ook voor kwalitatief hoogwaardige basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Daar waar de gemeente verantwoordelijkheden heeft, bijvoorbeeld bij huisvesting, moeten we alles op alles zetten om een veilige schoolomgeving te scheppen. En daarbij hoort ook een uitstekende ventilatie.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.