Kieskompas antwoorden D66 Veldhoven

Zes van de zeven partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen in Veldhoven, doen ook mee aan stemwijzer ‘Kieskompas’. Aan de hand van 31 stellingen geeft Kieskompas aan welke partij het dichtst bij jouw voorkeuren ligt.

Hoewel Kieskompas een handig instrument is, kent het ook nadelen. Zo zijn de opgenomen stellingen een compromis van overleg tussen alle partijen. Dat betekent dat partijen thema’s die voor hen belangrijk zijn, soms toch niet opgenomen zien in de lijst met stellingen. Het betekent ook dat de vraagstelling soms niet ideaal is. Vandaar dat we de stellingname van D66 Veldhoven op alle vragen van Kieskompas hier toelichten.

Kieskompas Beeld: D66 Veldhoven

Parkeren in het Citycentrum moet de eerste twee uur gratis blijven

Helemaal niet mee eens. Gratis parkeren bestaat niet. Elk jaar weer betalen we als inwoners van Veldhoven 4 ton om dit ‘gratis’ parkeren mogelijk te maken. Of je nou naar het Citycentrum loopt, fietst of stept… je betaalt gewoon mee. Geld dat ook naar zoveel andere zaken zou kunnen gaan.

De gemeente moet zorgen voor meer acceptatie van LHBTI+ personen

Mee eens. ‘Zorgen voor meer acceptatie’ is een wat vreemde formulering naar ons idee. Dat is ook de reden waarom we ‘mee eens’ antwoorden en niet ‘helemaal mee eens’. En dat terwijl we echt wel dè regenboogpartij zijn natuurlijk. Een korte toelichting: we denken dat de gemeente daar niet voor kan zorgen, als in een opdracht aan inwoners. Wij kiezen ervoor deze stelling te lezen als, “De gemeente moet er alles aan doen om LHBTI+-ers zichzelf te kunnen laten zijn. Geaccepteerd te worden, gelijke kansen te krijgen, zich te kunnen uiten op alle mogelijke manieren die ze maar willen, zonder daarvan negatieve gevolgen te ondervinden. De gemeente moet zich inzetten om een volkomen gelijkwaardigheid tussen mensen te bevorderen.”

Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen voorrang krijgen op een sociale huurwoning

Neutraal. De Rijksoverheid verplicht ons om statushouders te huisvesten. We hebben als gemeente daar geen zeggenschap over. Aan die plicht moeten we volledig en actief meewerken, zo vindt D66 Veldhoven. Tegelijkertijd zien we dat statushouders meedingen op dezelfde krappe betaalbare huurmarkt als niet-statushouders. Wij vinden dat alle groepen gelijke kansen zouden moeten hebben. Het is duidelijk dat we alles op alles moeten zetten om meer betaalbare huurwoningen te bouwen. Iedereen die al veel te lang wacht op een fijn en veilig dak boven het hoofd heeft daar ook recht op.

Bij tekorten kan de gemeente beter bezuinigen dan de lokale belastingen verhogen

Niet mee eens. Bezuinigen daar waar dat zonder impact op de leefbaarheid kan, is natuurlijk mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de 4 ton die we jaarlijks uitgeven als gemeente aan ‘gratis parkeren’. Maar om Veldhoven levendig en leefbaar te houden is het soms ook noodzakelijk om lokale belastingen te verhogen. Bijvoorbeeld om basisvoorzieningen als een bibliotheek, maar ook goed groenbeheer, een adequate ambtelijke inzet, zorg en veiligheid te bekostigen.

De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat dat ten koste van het autoverkeer

Mee eens. Veldhoven is een compacte gemeente: binnen de gemeentegrenzen is alles makkelijk per fiets bereikbaar. Daarnaast heeft Veldhoven goede fietsverbindingen met de gemeenten in de regio. Het is belangrijk om deze te onderhouden en te waar nodig te verbeteren. Met de groei van het aantal inwoners in Veldhoven en in de regio is het belangrijk de leefbaarheid niet uit het oog te verliezen. De groei van het aantal auto’s die gepaard gaat met de groei van het aantal inwoners, heeft gevolgen voor die leefbaarheid. Nu nog in de vorm van vervuiling, maar dat zal in de toekomst snel minder worden vanwege een toenemend aantal elektrische auto’s. Denk echter ook aan het beslag dat parkeerplaatsen leggen op onze schaarse ruimte. De fiets is een geweldig alternatief. Wat D66 betreft mogen snelle en veilige fietsroutes (met speciale aandacht voor veiligheid op rotondes) en goede stallingen geld kosten. En o ja, we geven overal ruimbaan aan fietsverkeer… behalve door wandelpark Vogelzang. Daar zijn namelijk veiligere alternatieven voor. Veiliger voor wandelaars, fietsers en natuur (geen lichtvervuiling).

Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belasting daarvoor omhoog moet

Mee eens. We wonen in een van de meest welvarende regio’s van het land en toch zien we dat lang niet iedereen meeprofiteert van deze welvaart. Dat veroorzaakt een kloof tussen rijk en arm die destabiliserend is voor onze gemeenschap. Wanneer in Veldhoven mensen in armoede leven en er onvoldoende gemeentelijke ondersteuning is om hen een kansrijker leven te bieden, dan mogen de lokale belastingen stijgen om hen dit wèl te kunnen bieden. Armoedebestrijding komt niet alleen direct ten goede aan de mensen die het betreft, het versterkt ook onze gemeenschap. Iedereen wordt er beter van.

In plaats van inwoners afval te laten scheiden, zou de afvalverwerker dat moeten doen (nascheiding)

Neutraal. Het huidige systeem van afvalinzameling is niet ideaal: veel bakken in je tuin, PMD-zakken die dagenlang buiten liggen en ongedierte aantrekken. Maar het heeft ook voordelen: je bent je veel bewuster van de hoeveelheid afval die je produceert dan wanneer je alles in één kliko dumpt. Er zijn aanwijzingen dat nascheiding goed werkt. Voor Veldhoven is dat nog niet onderzocht. We zitten ook nog enkele jaren vast aan het contract met onze huidige afvalverwerker. Wat D66 Veldhoven betreft onderzoeken we eerst de praktische, financiële en milieu-effecten van nascheiding voor we een beslissing nemen.

In plaats van sociale huurwoningen moeten er meer koopwoningen worden gebouwd

Niet mee eens. De wooncrisis kent geen simpele oplossingen. We moeten op alle fronten vol aan de bak met bouwen. Dat betekent: samen met woningbouwcorporaties kijken hoe we meer betaalbare, sociale huurwoningen kunnen bouwen en met ontwikkelaars hoe we koopwoningen voor starters, doorstromers en senioren kunnen neerzetten.

Om inwoners bij grote projecten te betrekken moeten er wijkvertegenwoordigers komen

Helemaal mee eens. Als een ding duidelijk is geworden de afgelopen vier jaar is het wel dat samenspraak rond grote ruimtelijke projecten niet goed is verlopen. D66 Veldhoven zet in op meer transparantie in bestuur en betere samenspraak. Daarvoor is het nodig dat we experimenteren met een burgerpanel en met een burgerinintiatief. Denk ook aan een jeugdraad (zoals er ook al een seniorenraad is) voor Veldhoven. Wijkplatforms en dorpsverenigingen zouden betere ondersteuning moeten krijgen van de gemeente om ze een actieve en representatieve rol in de wijk/het dorp te geven.

De gemeente moet meer geld uittrekken voor extra BOA’s

Mee eens. D66 Veldhoven wil dat er beter gehandhaafd wordt in Veldhoven. Bijvoorbeeld als het gaat om zwerfvuil. Er wordt teveel vuil gedumpt rond containers, de gele PMD-zakken liggen dagenlang buiten als voer voor ongedierte. Het opsporen en beboeten van vervuilers betekent meer werk voor BOA’s. Het zou dus kunnen zijn dat er meer geld moet worden uitgetrokken voor meer BOA’s, zodat ze beter kunnen handhaven.

De gemeente moet meebetalen aan het bestrijden van ratten bij mensen thuis

Mee eens. Veldhoven kent een rattenplaag. In sommige wijken zitten mensen echt met de handen in het haar als het gaat om de bestrijding ervan. Naast een betere opsporing van zwerfvuil-veroorzakers die afval en PMD-zakken dumpen, is het ook nodig om de rattenbestrijding beter aan te pakken. Ratten houden zich niet aan erfgrenzen. Ook als rattenplagen in tuinen ervaren worden, moet de gemeente meehelpen bij de bestrijding ervan.

De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegensprestatie te leveren in de samenleving

Mee eens. Natuurlijk kan lang niet iedereen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie leveren in de samenleving. In veel gevallen is de gezondheidstoestand daar een belemmering voor. Maar als iemand er fysiek en psychisch wel toe in staat is, zou het voor die persoon zelf èn voor de maatschappij goed zijn, als hij of zij actief zou worden voor de gemeenschap.

Er moeten meer oplaadpalen voor elektrische auto’s komen, ook al moet de gemeente dit zelf betalen

Helemaal mee eens. D66 Veldhoven is groot voorstander van emissievrij autorijden, hetzij elektrisch of op waterstof. Om de omslag naar deze nieuwe manieren van rijden te stimuleren moet de overheid maatregelen nemen. Daar horen volgens ons ook voldoende laadpalen bij. Ook als we die als gemeente geheel of gedeeltelijk zelf moeten betalen.

Bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar blijven, ook al gaat het ten koste van groen

Helemaal niet mee eens. Bedrijventerreinen zijn in het algemeen goed bereikbaar omdat daar bij de planning ervan al rekening mee is gehouden. Voor D66 Veldhoven is het ondenkbaar dat groen moet wijken om die bereikbaarheid nog verder uit te breiden. We moeten juist alles op alles zetten om het bestaande groen te behouden.

Om het buitengebied te beschermen, moeten woningen vooral binnen de bebouwde kom gebouwd worden

Helemaal mee eens. De druk op de woningmarkt is groot, dat betekent echter niet dat we het ons omringende groen moeten opofferen aan woningbouw. We moeten vooral binnen de bestaande grenzen van de bebouwde kom aan de slag. Slim alle mogelijke plekken in de gemeente benutten. En omdat er nogal een grote bouwopgave ligt, betekent dit dat we niet allen grondgebonden woningen kunnen bouwen. Er moeten appartementen bij, om ook in de toekomst iedereen te kunnen huisvesten.

Buurthuizen mogen helemaal door de gemeente betaald worden

Mee eens. De buurt, de wijk, het dorp… ze zijn van wezenlijk belang voor de sociale samenhang van Veldhoven. Om het elkaar ontmoeten te vergemakkelijken en samen activiteiten te ondernemen zijn buurthuizen ontzettend belangrijk. Dat de gemeente deze voorzieningen betaalt is voor D66 Veldhoven een goed uitgangspunt.

Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook al gaat dat ten koste van het groen

Mee eens. We zijn geen voorstander van uitbreiden buiten de bebouwde kom en daarmee het buitengebied aantasten. We moeten dus binnen de bebouwde kom bouwen. Dat kan echter niet zonder daar op sommige plekken ook groen voor op te offeren. Er zijn nou eenmaal duizenden extra woningen nodig. Om de woningnood aan te kunnen pakken en het buitengebied groen te kunnen laten, moet je binnen de bestaande bebouwde omgeving soms plekjes groen toch bebouwen.

De gemeente moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur

Helemaal mee eens. Als we het hebben over een fijne gemeente om in te leven, dan hoort daar wat D66 Veldhoven betreft cultuur bij. Van muziekvereniging tot bibliotheek en van museum tot theater. Er is in het verleden te veel bezuinigd op cultuur. Wat ons betreft stopt dit niet alleen, maar investeren we er zelfs in: de muziekschool die voor elk kind bereikbaar is, het theater dat lokale, nationale en internationale artiesten welkom heet, een bibliotheek die helemaal is voorbereid op de toekomst.

Voor milieu- en klimaatmaatregelen mag de lokale belasting stijgen

Mee eens. We zien de gevolgen van de klimaatverandering ook in Veldhoven. Hoosbuien laten ons rioolstelsel overlopen, hete zomers zorgen voor hittestress. We zullen als gemeente stevig moeten bijdragen aan het terugdringen van CO2 uitstoot: ruimte bieden aan alternatieve energiebronnen als zon en wind. Om onze doelstellingen te bereiken en deze gemeente ook in de komende decennia leefbaar te houden moeten we maatregelen nemen. Het zou kunnen dat deze deels gefinancierd moeten worden door een stijging van de lokale belastingen.

Bij tekorten voor de jeugdzorg kan beter bezuinigd worden op andere gemeentelijke voorzieningen dan de belastingen te verhogen

Niet mee eens. Vastgelopen financiën mogen niet de reden zijn dat een kind niet de hulp krijgt die nodig is. Dat betekent echter geen carte blanche voor zorgaanbieders. Integendeel, er is stevig toezicht nodig op de inzet van al dat geld. En geld is ook zeker niet de oplossing voor alle kwalen die de jeugdzorg treffen. Tegelijkertijd vinden we dat we als lokale gemeenschap een rol en een taak hebben om bij te springen als Veldhovense kinderen tussen wal en schip dreigen te raken, omdat er geen geld is voor passende hulp. Dan moeten we als gemeente bijspringen. Ook als dat extra geld kost.

In het centrum van Veldhoven moet minder ruimte komen voor de auto

Mee eens. Om de leefbaarheid van het centrumgebied te vergroten is het nodig te kijken naar wat daarvoor nodig is. Wat D66 Veldhoven betreft horen daar ook de verkeersstromen bij. Ons Citycentrum is voor veel mensen goed bereikbaar per fiets of zelfs te voet. Natuurlijk moet het gebied ook per auto prima bereikbaar zijn en blijven. Maar het zal de leefbaarheid ten goede komen als de focus de komende jaren minder op de auto ligt en meer op andere vormen van vervoer.

Om gemeentelijke voorzieningen te verbeteren mag de OZB worden verhoogd

Mee eens. Onze gemeente heeft voorzieningen nodig om ook in de toekomst een leefbare gemeente te blijven: van zwembad tot bibliotheek tot wijkcentrum en nog zoveel meer. Voorzieningen waar de hele gemeenschap van profiteert. We sluiten nooit op voorhand uit dat onderhoud en verbetering van gemeentelijke voorzieningen tot een hogere OZB kunnen leiden.

Veldhoven moet nauwer samenwerken met omliggende gemeenten, ook al gaat dat ten koste van eigen invloed

Helemaal mee eens. Om een zelfstandige gemeente Veldhoven te kunnen blijven moeten we een betrouwbare, kundige en stabiele partner in de regio zijn. We moeten accepteren dat structuren in de loop van de tijd veranderen. We werken nu en in de toekomst samen met zoveel andere gemeenten, overheden, maatschappelijke instanties en kennisinstituten! We zijn geen eiland, maar maken deel uit van de zeer dynamische Brainportregio. We moeten onze bestuurders de ruimte geven om hun werk te kunnen doen op een wijze die ook op de langere termijn, in het belang is van een zelfstandig Veldhoven.

Om wateroverlast te voorkomen mag de gemeente een subsidie geven aan bewoners die tegels uit hun tuin halen

Mee eens. De gemeente kan het niet alleen als het gaat om het nemen van klimaatmaatregelen. Elke individuele inwoner van Veldhoven kan z’n steentje bijdragen… bijvoorbeeld door die steentjes uit de tuin te wippen en er planten voor terug te poten. Op die manier werken we gezamenlijk aan het voorkomen van wateroverlast door de enorme hoosbuien die we steeds vaker meemaken. Wat D66 Veldhoven betreft moet de gemeente nadenken over manieren waarop het voor inwoners nog makkelijker wordt om zelf maatregelen te treffen. Subsidie kan één van die manieren zijn.

De gemeente moet toestaan dat mensen permanent in een recreatiewoning op camping Molenvelden mogen wonen

Mee eens. Wij volgen het voorstel van voormalig D66 Kamerlid Jessica van Eijs die een voorstel heeft ingebracht bij de tweede kamer om permanente bewoning van recreatieparken mogelijk te maken. De huidige wooncrisis biedt aan veel mensen geen andere mogelijkheid, dan woonruimte te zoeken op een recreatiepark als camping de Molenvelden. Alleen al om die reden vinden we het als D66 Veldhoven niet gepast om permanente bewoning te verbieden.

Voor klachten over de gemeente moet een lokale ombudsman komen

Helemaal mee eens. Je moet als inwoner van Veldhoven makkelijk de weg kunnen vinden naar een onafhankelijke klachtenbehandelaar als je niet tevreden bent over de wijze waarop de gemeentelijke overheid met je omgaat. Dat is de reden waarom D66 Veldhoven zich sterk maakt voor een lokale ombudsman, die klachten onpartijdig onderzoekt en beoordeelt. Een lokale ombudsman is onderdeel van transparant lokaal bestuur.

De gemeente moet geld investeren om een culturele hotspot op het Meiveld mogelijk te maken

Helemaal mee eens. Breng de bibliotheek, theater de Schalm en museum ’t Oude Slot samen, zoals ze zelf voorstellen, aan het Meiveld. Ze zullen daarbij gebruik gaan maken van een deel van de ruimte van het gemeentehuis. Voeg aan deze mix van drie culturele instellingen een horeca-voorziening toe, en je hebt een bruisende culturele hotspot die van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat voor gezelligheid zorgt aan het Meiveld. Op deze manier lossen we dus niet alleen de huisvestingsproblemen van de bieb op, maar laten we de drie culturele instellingen elkaar ècht versterken. En tegelijkertijd krijgt het Citycentrum een geweldig impuls qua levendigheid.

Er mogen zonnepanelen op weilanden geplaatst worden ook al gaat dat ten koste van landbouwgrond

Helemaal niet mee eens. Er zijn nog ontzettend veel plekken in Veldhoven waar zonnepanelen op daken geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen. Laten we eerst al die daken vol leggen, voor we ook maar denken over zonneweides in het buitengebied. Nu al kiezen voor zonneweides, betekent het wegnemen van de noodzaak om tot het uiterste te gaan in het vinden van oplossingen op daken.

Er moet meer groen komen in Veldhoven, ook al moeten parkeerplaatsen hiervoor wijken

Mee eens. D66 Veldhoven wil meer focus op fietsverkeer en OV en minder focus op de auto. Onze gemeente is van een dusdanige compacte schaal dat je al fietsend goed op de meeste plekken kunt komen. Parkeerplekken leggen een groot beslag op onze openbare ruimte. Groen moet al wijken voor wonen. Laten we in elk geval groen de ruimte geven boven extra parkeerplaatsen. Op die manier houden we Veldhoven leefbaar voor onszelf en, als we dat groen biodivers maken, ook leefbaar voor inheemse planten en insecten. Want als het aan D66 Veldhoven ligt zijn de monotone grasvelden en bermen in onze gemeente verleden tijd: de natuur heeft bloemen, bomen en struiken nodig.

De gemeente moet meebetalen om het aardgasvrij maken van woningen te versnellen

Mee eens. We moeten van het aardgas af, dat is helder. Maar voor elke inwoner van Veldhoven moet deze zogenoemde warmetransitie haalbaar zijn. Wat D66 Veldhoven betreft nemen we dus iedereen in die transitie mee: isolatie, zonnepanelen en warmtepompen… niemand in Veldhoven mag achterblijven. Nu al zien we de gevolgen van de extreem stijgende stookkosten. Het is dus zaak om ook nu al na te denken over de financiering van de gigantische opgave om Veldhoven van het aardgas af te krijgen.