Een revolutie in de landbouw brengt ons vooruit.

Nederland wordt geteisterd door de stikstofcrisis. Een crisis die ons land in de greep houdt. De natuur staat onder druk en de bouw van broodnodige woningen loopt ernstige vertraging op. Boeren krijgen niet een eerlijke prijs voor hun voedsel. Dit alles leidt tot stilstand. Inzetten op dierenwelzijn, biodiversiteit en een revolutie in de landbouw brengt ons vooruit.

In het najaar van 2019 riep D66 op tot ingrijpen. Op deze pagina lees je alles over de stikstof-aanpak. Zodat we vooruit kunnen met de natuur beschermen en herstellen en snel weer meer woningen kunnen bouwen.

Wat is het probleem?

De stikstofcrisis is een natuurcrisis. De hoogste rechter van Nederland heeft een paar jaar geleden uitgesproken dat we de natuur beter moeten beschermen. Het gaat nu namelijk heel slecht met de natuur, omdat Nederland teveel stikstof uitstoot. De meeste uitstoot komt uit de intensieve veeteelt. Deze stikstof, in de vorm van ammoniak, verzuurt de bodem, waardoor veel soorten natuur verdwijnen.

Stikstof verarmt onze natuur en is slecht voor de gezondheid van mensen. Mede doordat er te veel stikstof neerslaat op onze bodem, is sinds 1990 het aantal dieren in de Nederlandse natuur gehalveerd. Minder dan 10 procent van onze natuur is nog maar in goede staat. Ook is er nog maar 15 procent over van onze soortenrijkdom.

Beeld: D66

Beeld: D66

De huidige manier van voedsel produceren is niet langer houdbaar. Boeren proberen zich al decennialang aan te passen. Ze beantwoorden nieuwe regels met nieuwe technieken. Of met harder werken. Of met allebei. Zeventig uur werken voor weinig geld, dat is niet de toekomst die boeren zich voorstellen als ze beginnen. Ze houden van hun dieren en het landschap. Het liefst willen ze dier- en natuurvriendelijk ondernemen.

Beeld: D66

Stikstof als probleem voor mensen

Door de slechte staat van de natuur is ook de bouw van verschillende projecten, bijvoorbeeld woonwijken, vertraagd. De rechter heeft in mei 2019 gezegd dat het tijd is om de natuur beter te beschermen en heeft verboden nieuwe vergunningen uit te geven waarmee de stikstofuitstoot stijgt. Terecht, want de natuur is belangrijk voor ons welzijn en zonder betere bescherming kan onze economie niet groeien. Maar het is pijnlijk, want ook bouwvergunningen liggen stil en dat terwijl heel veel mensen op zoek zijn naar een betaalbaar huis.

De stikstofuitstoot moet dus drastisch omlaag, zodat we onze natuur beter beschermen en vervolgens weer huizen kunnen bouwen.

Wat zijn de plannen van D66?

Kamerlid Tjeerd de Groot: “Van de Nederlandse stikstofuitstoot is 61% afkomstig van de landbouw, waarvan een groot gedeelte uit de intensieve veehouderij. Dat is enorm. Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen 1%. De verhouding is compleet zoek.”

Daarom is D66 voor de halvering van de veestapel van varkens en kippen en een forse inkrimping van de melkveestapel. Door 50 miljoen minder kippen en 6 miljoen varkens te houden, de helft van wat er nu is, neemt de uitstoot van stikstof drastisch af en komt er ruimte voor woningbouw.

D66 wil dat boeren de overstap maken naar kringlooplandbouw, die de aarde veel minder belast en beter is voor het dierenwelzijn. Ook leidt kringlooplandbouw ertoe dat boeren fors minder dieren houden. Mochten boeren niet de overstap willen maken naar kringlooplandbouw, dan kunnen zij er natuurlijk ook voor kiezen om te stoppen.

De Groot: “We moeten veel scherpere keuzes gaan maken: vóór een landbouw met toekomst, vóór de natuur en vóór de woningbouw. Voor de intensieve veehouderij is geen toekomst meer: Nederland is een postzegel waar veel te veel kippen, varkens en geiten worden gehouden.”

Tjeerd de Groot vertelt je over feiten en fabels over stikstof in #Dbunked.

Beeld: D66

Faissal Boulakjar ontkracht foutieve beweringen over de relatie tussen woningbouw en stikstof in #DBunked.

Beeld: D66

10.02.2023

Om de stikstofuitstoot terug te dringen en de natuur te herstellen komt het kabinet met nieuwe stappen. 3000 piekbelasters (zowel veehouderijen als de industriële bedrijven) gaan zich inschrijven voor vrijwillige vermindering van de stikstofuitstoot of uitkoop van hun bedrijf. Ook wordt de halvering van de stikstof uitstoot in 2030, in de wet vastgelegd.

25.11.2022

Het kabinet komt met plannen om de stikstofimpasse te doorbreken. Ze vragen een brede groep piekbelasters om keuzes te maken tussen fors verduurzamen, verplaatsen, of vrijwillig stoppen. Zo krijgen we de stikstofuitstoot omlaag.

18.06.2022

D66-leden dienden op congres 115 een motie in met een duidelijke oproep: het is voor de natuur van levensbelang dat onze Tweede Kamerfractie achter de stikstofplannen van Minister van der Wal blijft staan. De motie roept op om snel over te gaan op uitvoering.

30.05.2022

Regionale politici van de VVD en het CDA verzetten zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het ziet ernaar uit dat zij de maatregelen te moeilijk vinden om uit te leggen aan hun achterban. Zij lijken te kiezen voor de makkelijke weg. Deze houding is niet alleen desastreus voor de natuur, maar ook voor de woningbouw, de energietransitie en voor onze economie. Het hele land wordt gegijzeld en de boeren zijn er niet mee geholpen, stelt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot.

15.12.2021

De nieuwe coalitie maakte grote plannen om de stikstofcrisis op te lossen, zodat het land van het slot kan. Op deze manier kan de natuur herstellen en kunnen we weer bouwen.

We scherpen de stikstofwet aan
Het doel om de stikstofuitstoot in 2035 te halveren wordt vervroegd naar 2030. We houden ons daarmee aan de uitspraak van de rechter. We doen dit onder meer door de veestapel flink in te krimpen.

Beschermen, herstellen en uitbreiden van de natuur
We kijken per gebied wat er nodig is om de natuur in goede staat te krijgen. Gedwongen uitkoop om de natuur te beschermen is niet meer uit den boze.

Een eerlijke prijs
We maken supermarkten en verwerkende industrie verantwoordelijk voor een eerlijke prijs voor de boer. Zo kunnen boeren met minder dieren meer geld verdienen.

10.12.2020

Het kabinet zet nu een flinke stap in de goede richting. De stikstofwet moet leiden tot 50% minder uitstoot.

07.02.2020

De minister van landbouw kondigt een nieuwe stikstofwet aan. D66 wil de uitstoot verder terugdringen, de natuur nog beter beschermen en duurzaam boeren verder stimuleren.

13.11.2019

Beschermen van de natuur
Van de 500 miljoen die eerder beschikbaar werd gesteld, wordt 250 miljoen euro uitgetrokken voor natuurbescherming en het ontwikkelen van grotere natuurgebieden.
 
Maximumsnelheid omlaag
De maximumsnelheid wordt overdag (tussen 06.00 uur tot 19.00 uur) verlaagd naar 100 kilometer per uur. Dat is een noodzakelijke maatregel om de stikstofuitstoot te verlagen, waardoor we onze natuur beschermen en weer huizen kunnen bouwen. Voor wegen waar nu een maximumsnelheid van 120 of 130 kilometer per uur geldt, blijft deze gelden in de avond en de nacht.
 
Minder eiwit in veevoer
Het kabinet zet in op het verlagen van het eiwitgehalte in veevoer, want elk eiwit zit vol met stikstof. Hier is 73 miljoen euro voor vrijgemaakt.

04.10.2019

Eerlijke vergoeding voor varkensboeren
Varkenshouders krijgen een eerlijke vergoeding wanneer zij willen stoppen. Eerst werd 180 miljoen toegezegd, maar met het laatste pakket is hier 275 miljoen euro voor vrijgemaakt.
 
Duurzamer boeren
Intern salderen: Dit betekent dat een bedrijf binnen het eigen bedrijf stikstofruimte vrijmaakt voor een nieuw en duurzamer project, om in totaal de stikstofuitstoot te verminderen.

01.11.2019

Het kabinet trekt 500 miljoen uit voor het oplossen van de stikstofproblematiek.

09.09.2019

Kamerlid Tjeerd de Groot: “Van de Nederlandse stikstofuitstoot is 70% afkomstig van de landbouw, waarvan een groot gedeelte uit de intensieve veehouderij. Dat is enorm. Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen 1%. De verhouding is compleet zoek.”