Zelfstandigen toegang tot verzekeringen en pensioen


Wij willen dat het makkelijker wordt voor zelfstandigen om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en te sparen voor hun pensioen. Als ze dat zelf willen. Daarom breiden we de mogelijkheden voor zelfstandigen uit om deel te blijven uitmaken van het pensioenfonds waar zij in spaarden toen zij nog werknemer waren of tot een pensioenvoorziening toe te treden wanneer zij nooit werknemer waren. In de door ons gewenste evolutie van ons gehele pensioenstelsel wordt het sparen door zelfstandigen verder vereenvoudigd.

Een snelle en goede oplossing voor de wet DBA

Ter bestrijding van misbruik van zelfstandigenregelingen, de zogenaamde schijnzelfstandigenconstructie, is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Door de onzekerheid rond de wet DBA hebben tienduizenden zzp’ers opdrachten verloren. D66 wil een snelle oplossing voor deze problemen, bijvoorbeeld door op de korte termijn opdrachten boven een bepaald tarief of van korte duur in ieder geval uit te sluiten van toetsing. En door te toetsen of er sprake is van voldoende ondernemerschap. Daarmee willen we uitgaan van de zelfstandige positie van een zzp’er, en niet van de specifieke opdracht. Zo gaan we uit van vertrouwen en kiezen we voor minder bureaucratie. Uiteraard met handhaving en duidelijke straffen in geval van misbruik.

Zekerheid voor zzp’ers en ondernemers

Vooral bij laagbetaald werk zien wij dat de machtsverhouding tussen opdrachtgever en zelfstandige scheef is. In dat deel van de arbeidsmarkt hebben werknemers soms geen andere keuze dan zelfstandige te worden, met verlies van de zekerheden van werknemers, maar vaak zonder de voordelen van het ondernemerschap. Wij willen dat ook deze zelfstandigen altijd de zekerheid hebben dat zij kunnen rondkomen, pensioen kunnen opbouwen en zich kunnen verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ongewenste concurrentie tussen laagbetaalde werknemers en laagbetaalde zelfstandigen – een race naar de bodem – moeten we voorkomen. Het tarief van een zzp’er mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie of eigen armoede. Met een versterkte arbeidsinspectie zien we beter toe op handhaving van de beschreven nieuwe en de reeds bestaande regels.