Niet iedereen kan meekomen

In onze snel veranderende en steeds ingewikkelder wordende digitale wereld lukt het sommigen gewoonweg niet om mee te komen. We kunnen en willen mensen in dat geval niet negeren of achterlaten. Die tweedeling is onaanvaardbaar. Allereerst willen we investeren in de weerbaarheid van en in kansen voor mensen. Wetend dat dit niet altijd tot succes zal leiden zorgen wij voor opvang en voorzieningen. Daarom willen wij dat onderwijs toegankelijk is, ook als het niet direct tot werk leidt. Bijvoorbeeld voor taal- en leesvaardigheid of digitale basisvaardigheden voor digibeten. Daarnaast investeren we in opvang voor dak- en thuislozen en verslaafden. Waar nodig met toegang tot en ondersteuning van geestelijke gezondheidszorg.