Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Vaste baan bereikbaar voor iedereen

Werken is belangrijk. Het geeft mensen niet alleen een inkomen. Werken biedt ook kansen tot ontplooiing, het leidt tot zelfredzaamheid en werken draagt bij aan geluk. Helaas groeit op de arbeidsmarkt de tweedeling tussen insiders en outsiders. Steeds meer werknemers, vooral 45-minners, lager opgeleiden en mensen met een niet-westerse achtergrond, werken via tijdelijke contracten zonder zekerheid.

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voldoet niet

Om deze ontwikkeling te keren, is in 2015 de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Deze wet zou de groeiende kloof tussen flex en vast moeten dichten. Dat doel wordt niet bereikt. Ook na de invoering van de WWZ blijft het aantal vaste banen fors achter bij de sterke toename van flexibele contracten. Sinds de inwerkingtreding van de wet is het aantal vaste banen weliswaar met 21.000 toegenomen, het aantal tijdelijke banen steeg met 125.000. Dat is ook niet zo gek, want ook na invoering van de WWZ kent Nederland de hoogste ontslagbescherming bij vaste contracten. Met de Wet Werk en Zekerheid is flex wel minder flex geworden, maar vast niet minder vast. De kloof tussen vast en flex is te groot gebleven. En het blijkt een illusie dat werkgevers meer vaste contracten gaan aanbieden door het onaantrekkelijker maken van tijdelijke contracten. Werkgevers vluchten dan naar andere flexconstructies, zoals payrolling en contracting. Hoezeer een stabiele en langdurige arbeidsrelatie ook in het voordeel is van werkgevers, blijven te veel werkgevers huiverig om vaste contracten aan te bieden.

Haal de muren tussen tijdelijke en vaste contracten neer

Om de tweedeling tussen tijdelijke en vaste werknemers op de arbeidsmarkt te doorbreken, wil D66 – naast het verlagen van de belasting op arbeid en het verkleinen van de financiële risico’s bij ziekte – de muren tussen tijdelijke en vaste contracten neerhalen. Wij willen gelijke zekerheden voor alle werknemers. D66 wil toe naar één arbeidsrechtelijk regime voor alle werknemers waarbij er sprake is van één contract, het contract voor onbepaalde tijd. Om dat contract voor onbepaalde tijd daadwerkelijk voor alle werknemers toegankelijk te maken, vraagt dit wel om een verdere modernisering van het ontslagrecht en een forse investering in scholing en begeleiding van werknemers en werklozen. Vanzelfsprekend moet het ontslagrecht beschermen tegen discriminatie en willekeur. Een werknemer die niet goed functioneert, moet daarop wel eerst zijn aangesproken en de kans krijgen om zich te verbeteren. En als iemand om oneigenlijke redenen wordt ontslagen past een substantiële ontslagvergoeding. De huidige ontslagbescherming in Nederland gaat echter veel verder. D66 wil een ontslagrecht met kortere en minder dure procedures, waarbij het ontslag achteraf getoetst kan worden aan ontslaggronden die willekeur en dikke dossiers voorkomen.

Lees hier de notitie ‘Een vaste baan bereikbaar’.

Laatst gewijzigd op 1 februari 2017