Een inclusieve partij zijn: juist wij moeten vooroplopen.

Traditioneel zijn wij de partij die vooroploopt. Doorpakt. Kansen ziet waar anderen bedreigingen zien. Dat doen we in de politieke arena, maar ook binnen onze partij hebben we die opdracht. Daarom willen wij juist ook als het gaat om diversiteit en – nog belangrijker – inclusie vooroplopen. Want iedereen moet zich thuis kunnen voelen in onze partij.

De afgelopen periode heeft het Landelijk bestur veel gesprekken gevoerd in de partij over juist dit onderwerp. In het Landelijk Bestuur is Shermin Amiri deze zomer aangesteld als projectbestuurslid Diversiteit & Inclusie om alle initiatieven een extra boost geven

15.09.2021

‘Radicale kansengelijkheid’ komt terug in alles wat wij doen. Je geboorteplek, op wie je verliefd wordt, je huidskleur, achternaam, een beperking, het inkomen van je ouders of wat dan ook mag geen rol spelen bij de kansen die je krijgt om je leven in te richten en jezelf te kunnen zijn. Iedereen moet mee kunnen doen. Ons inclusieve gedachtegoed maken we kenbaar in ons partijprogramma en in de politieke arena, maar ook binnen onze partij. 
 
Daarom is het belangrijk dat iedereen een plek weet te vinden in onze partij. Dat iedereen welkom is en zich veilig en gewaardeerd voelt. Dat we inclusief zijn. Met veel aandacht zijn er in de afgelopen periode stappen vooruit gezet. De komende tijd willen we de volgende stap zetten en juist ondervertegenwoordigde groepen (nog) meer boeien en binden aan onze partij en onze idealen. Juist nu steeds meer mensen D66 weten te vinden. Als kiezer, als lid of als bezoeker van onze (online) evenementen.

De afgelopen maanden heeft een denktank onder leiding van Franc Weerwind (burgemeester van Almere) en Wietske Veltman (Landelijk Bestuurslid) meerdere sessies georganiseerd met verschillende vertegenwoordigers uit de vereniging en geïnteresseerde leden. De deelnemers aan de denktank hebben ervaringen uitgewisseld en elkaar geïnspireerd en er is informatie opgehaald voor plannen voor de korte en lange termijn. De denktank heeft in drie sessies toegewerkt naar concrete ideeën om diversiteit en inclusie te bevorderen binnen de vereniging en input te leveren voor het nieuwe strategisch plan. Op maandag 13 september 2021 vond de laatste digitale sessie plaats. In deze sessie zijn de uitkomsten van de denktank gepresenteerd. Met de uitkomsten gaat het Landelijk Bestuur meteen aan de slag onder aanvoering van Shermin Amiri. Op het najaarscongres besteden we hier uiteraard ook aandacht aan.

Binnen de partij houden diverse groepen leden in netwerken en interessegroepen zich met diversiteit en inclusie bezig. Je bent zeer welkom om aan te sluiten.

 • Els Borst Netwerk (EBN) wil bijdragen aan gendergelijkheidmet meer vrouwen en diversiteit in politiek, hogere en nieuwe posities binnen organisaties, in besturen en maatschappelijk middenveld. De afgelopen jaren waren al succesvol en met inmiddels bijna 1000 leden is het Els Borst Netwerk actiever dan ooit.
 • PRIDE66 is het regenboognetwerk van D66 en heeft afdelingen in verschillende steden van Nederland. Het netwerk biedt een podium om LHBTIQ+-onderwerpen bespreekbaar te maken, en denkt mee en adviseert over diversiteitsonderwerpen binnen de politiek. PRIDE66 organiseert diverse activiteiten zoals de jaarlijkse Boris Dittrich Coming Out Dag Lezing.
 • Het Caribisch Netwerk heeft als doel het binden van een brede achterban om de Caribische gemeenschap van D66 sterker te maken, Caribische Nederlanders – woonachtig op de eilanden – op een laagdrempelige manier te betrekken bij de partij, en het bevorderen van de onderlinge banden en het uitwisselen van kennis, ideeën en ervaringen binnen ons Koninkrijk.
 • De diversiteitsbeweging heeft veel bijgedragen bij het agenderen van met name bi-culturaliteit en mensen met een beperking. De interessegroep wordt binnenkort omgezet naar een netwerk Diversiteit & Inclusie. Heb je belangstelling om aan te haken? Meld je aan door een mailtje te sturen.
 • Werkgroep MBO – als onderdeel van de thema-afdeling Onderwijs & Wetenschap – levert een belangrijke bijdrage aan het verbreden van D66. Zo hebben zij onlangs een 5-punten plan gelanceerd specifiek voor het MBO. Aan de hand daarvan worden op dit moment verschillende actiepunten opgepakt zoals het tegengaan van stagediscriminatie.
 • De thema-afdeling V/M Sociale innovatie spreekt over thema’s als emancipatie/diversiteit, arbeidsparticipatie, economische zelfstandigheid en het combineren van arbeid en zorg. Er worden onder andere 7x per jaar expertsessies georganiseerd waar je van harte voor bent uitgenodigd.
 • Binnen de thema-afdeling Samenleven, Migratie en Asiel is een werkgroep Discriminatie en Racismebestrijding actief. Evenals een werkgroep Integratie die zich bezighoudt met een inclusief beleid voor nieuwkomers in Nederland.
 • De GGZ interessegroep biedt een platform voor alle leden die mee wil denken over de kwaliteit van de GGZ zorg in de breedste zin van het woord. Een plek creëren om de discussie erover aan te gaan en input te leveren voor onze politici op lokaal en landelijk niveau omtrent de GGZ. 

Naast tal van netwerken waar je bij kunt aansluiten, zijn er ook tal van instrumenten om afdelingen en leden te helpen. Want je welkom voelen beperkt zich niet tot een deel van onze vereniging.

 • TalentenprogrammaRoute66 heeft op verzoek van het Landelijk Bestuur een handreiking Inclusie en Diversiteit opgesteld voor afdelingsbesturen die direct te gebruiken is bij de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Route66 heeft hierbij samengewerkt met de diversiteitsbeweging.
 • Training en opleiding: in het opleidingsaanbod van de D66 Academie is een diversiteitstraining en bias training beschikbaar en er is aandacht voor diversiteit en inclusie in het algemeen in trainingsprogramma’s zoals Bestuursvaardigheden.
 • Bij landelijke evenementen wordt inmiddels bijna altijd een schrijf- of gebarentolk ingezet zodat mensen ook via ondertiteling of gebarentaal de bijeenkomst kunnen volgen. Publicaties als het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen worden in diverse andere vormen waaronder in begrijpelijke taal aangeboden.
 • Er is actief aandacht voor inclusie bij benoemingen en vacatures binnen én buiten de partij.
 • De Landelijke Talentencommissie en de regionale talentscouts gaan graag vrijblijvend met je in gesprek over je ambities. Je kunt hen bereiken via [email protected] of jouw regiobestuur.
 • We hechten er zeer aan dat leden zich welkom en thuis voelen bij D66. Mocht je dat onverhoopt anders ervaren meld je dan vooral zo vroeg mogelijk bij je afdelingsvoorzitter en weet ook de vertrouwenspersonen te vinden. We vinden het belangrijk hier snel in te kunnen handelen als dat nodig is. 

De ambitie en de lat op het gebied van diversiteit en inclusie leggen we hoog. Om dat waar te maken vraagt dat veel inzet, en tegelijk moeten we realistisch zijn: het zal ook de nodige tijd vragen. Juist daarom is het van belang dat we samen optrekken. Alle samenwerking die nu al plaatsvindt en de kruisbestuiving die ik zie sterken ons in de overtuiging dat het lukt! Want we willen ons gedachtegoed in de praktijk brengen en juist ook met elkaar van gedachten blijven wisselen. Juist binnen onze partij. 
 
We gaan ervoor – als Landelijk Bestuur en met Shermin in het bijzonder – samen met velen in de partij.

Anne-Marie Spierings

Partijvoorzitter