Interne verkiezing overige kandidaten

Volgend jaar kiezen we een nieuw Europees Parlement. Het Europees Parlement bestaat uit 705 leden, waarvan Nederland er 29 kiest. De komende tijd bereiden we ons voor op die verkiezing. Hieronder lees je hoe we de kandidatenlijst vormen.

Kandideren voor een plek op de kandidatenlijst voor de Europese Parlementsverkiezing van 2024 verloopt via MijnD66. Kandideren kan tussen donderdag 21 september 2023 en dinsdag 24 oktober 2023, 12.00 uur
 
Tijdens het kandidaatstellingsproces worden kandidaten gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Onderdeel hiervan zijn integriteitsvragen. Ook bevat het kandidaatstellingsformulier vragen met betrekking door het door het Congres vastgestelde Profiel Lid Europese Parlementsverkiezing 2024.

Na sluiting van de kandidaatstellingsperiode beoordeelt de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) alle binnengekomen kandidaatstellingsformulieren op de formele eisen die het Huishoudelijk Reglement en de Statuten stellen. Op basis van deze beoordeling besluit de LVC een kandidaat al dan niet formeel te accepteren. Iedere aspirant-kandidaat wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

De Landelijke Verkiezingscommissie controleert in ieder geval, maar niet uitsluitend:

 • de aspirant-kandidaat ten minste 1 jaar lid is van D66 op de dag dat de kandidaatstelling sluit;
 • (indien van toepassing) de aspirant-kandidaat niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren zitting heeft gehad in het Europees Parlement;
 • de aspirant-kandidaat heeft voldaan aan de contributieverplichting en andere (financiële) verplichtingen aan de partij;
 • de afgelegde verklaringen door de aspirant-kandidaat kloppen. 

Een overzicht van alles wat de Landelijke Verkiezingscommissie controleert, kan gevonden worden in hoofdstuk 6, en met name artikel 6.4, van het Huishoudelijk Reglement.

Om jezelf te kunnen kandideren als lijsttrekker of overige kandidaat voor de kandidatenlijst voor de Europese Parlementsverkiezing van 2024 is het, onder andere, vereist om: 

 • op het moment van sluiting van de kandidaatstelling minimaal één jaar lid zijn van D66 (art. 6.4 lid 4 HR); 
 • niet 12 (of langer) aaneengesloten jaren lid te zijn van het vertegenwoordigende orgaan waarvoor de kandidaatstelling aan de orde is (art. 6.4 lid 9 HR). 

Als je niet aan één van bovenstaande eisen voldoet kan het Landelijk Bestuur hiervoor dispensatie verlenen. Belangrijk om hierbij te weten is dat het Landelijk Bestuur terughoudend is in het verlenen van dispensatie. 
 
Dispensatieverzoeken worden alleen in behandeling genomen als het verzoek uiterlijk tien werkdagen voor sluiting van de kandidaatstelling schriftelijk door het Landelijk Bestuur is ontvangen via [email protected]
 
Je kunt het verzoek, voorzien van de onderstaande informatie, naar [email protected] sturen. 

 • Een recent CV 
 • Drie referenties inclusief contactgegevens (enkel in het geval je dispensatie vraagt voor een te korte lidmaatschapsduur)
 • Een motivatie van maximaal 500 woorden waarin ten minste de volgende punten benoemd worden:
  o   waarom je in het vastgestelde profiel past; en
  o   waarom je je op dit moment kandideert.

Na acceptatie door de Landelijke Verkiezingscommissie ontvang je een e-mail met alle informatie over het vervolgproces. Met alle geaccepteerde kandidaten voor het lijsttrekkerschap worden gesprekken gevoerd. Meer informatie over de gesprekken volgt binnenkort.

Dinsdag 24 oktober 2023 | 12.00 uur

Woensdag 17 januari 2024 | 12.00 uur