Kandidaatstellen voor commissies

Tijdens Congres 116 stemmen we over de invulling van verschillende vacatures voor partijcommissies. Je kunt je kandideren tussen vrijdag 30 september en vrijdag 28 oktober, 12.00 uur. We stemmen met stembriefjes in een stembus, fysiek op het congres in Rotterdam.

Op het congres zijn er vacatures voor drie functies.

Lid Landelijke Verkiezingscommissie

De Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) zorgt voor een goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen op landelijk en Europees niveau. De commissie is belast met de controle van de informatie over kandidaten aan leden en zorgt voor de indiening van de kandidatenlijst bij de Kiesraad.
Er zijn drie vacatures voor lid van de Landelijke Verkiezingscommissie.

Lid Besluitvormingscommissie

De Besluitvormingscommissie ziet er tijdens congressen op toe dat besluitvorming verloopt volgens de procedures zoals vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement. Voorafgaand aan het congres besluit zij over al dan niet acceptatie van ingediende moties en amendementen.
Er zijn twee vacatures voor lid van de Besluitvormingscommissie.

Lid Geschillencollege

Leden en partijorganen kunnen een beroep doen op het Geschillencollege als hun rechtspositie door een besluit van een partijorgaan geschaad wordt.
Er zijn drie vacatures voor lid van het Geschillencollege.

Kandideren voor een van de bovenstaande functies kan heel eenvoudig via MijnD66.

Het kandidaatstellingsformulier bestaat uit verschillende vragen. Pas als je alle vragen hebt ingevuld, kun je jouw formulier definitief indienen. Je kunt jouw formulier wel tussentijds opslaan. Ook kun je gedurende de kandidaatstellingstermijn het door jou ingevulde formulier wijzigen. Dat kan op deze pagina

De Landelijke Verkiezingscommissie zal binnen enkele werkdagen de ontvangst van jouw ingediende kandidaatstellingsformulier bevestigen. Bij de bevestiging van ontvangst van jouw kandidaatstellingsformulier, ontvang je ook de Code voor goed gedrag die ondertekend retour gestuurd moet worden. Pas als jouw kandidaatstelling bevestigd is en je de Code voor goed gedrag ondertekend retour hebt gestuurd, ben je officieel aspirant-kandidaat.

Acceptatie door de Landelijke Verkiezingscommissie

Na sluiting van de kandidaatstellingsperiode beoordeelt de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) alle binnengekomen kandidaatstellingsformulieren op de formele eisen die het Huishoudelijk Reglement stelt. Op basis van deze beoordeling besluit de LVC een kandidaat al dan niet formeel te accepteren. Iedere kandidaat wordt hier zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur, over geïnformeerd. 
 
De LVC controleert in ieder geval of:

  • de aspirant-kandidaat lang genoeg lid is;
  • de aspirant-kandidaat heeft voldaan aan de contributieverplichting en andere verplichtingen die uit het Huishoudelijk Reglement volgen;

Dispensatie aanvragen

Indien je niet voldoet aan één van de eisen die het Huishoudelijk Reglement stelt – en je wilt je kandideren – dan kan je hiervoor dispensatie aanvragen. Dat doe je door een schriftelijk en gemotiveerd verzoek te sturen aan het Landelijk Bestuur via [email protected].

Proces na acceptatie

Na de acceptatie van de kandidaten wordt er met de kandidaten voor Lid Geschillencollege een gesprek gevoerd met een lid van de Landelijke Talentencommissie en de voorzitter van het Geschillencollege. Hierover worden deze kandidaten zo spoedig mogelijk na acceptatie geïnformeerd.

Jouw gegevens

Jouw kandidaatstellingsformulier is inzichtelijk voor de leden van de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) en diens ondersteuning op het Landelijk Bureau. Het Landelijk Bestuur kan tussentijds op de hoogte worden gesteld van de leden die zich gekandideerd hebben. Het kandidaatstellingsformulier wordt tussentijds niet gedeeld met het Landelijk Bestuur, noch met anderen buiten de LVC en diens ondersteuning.

Kandidaatstellingsformulieren worden gearchiveerd door de LVC indien je daadwerkelijk op de kandidatenlijst komt te staan. De LVC houdt de formulieren in archief totdat de zittingsperiode voorbij is. Daarna worden de kandidaatstellingsformulieren verwijderd. Word je niet verkozen, dan verwijdert de LVC jouw kandidaatstellingsformulier direct na het congres. Je kunt wel altijd jouw kandidaatstellingsformulier inzien via deze pagina

Hier lees je hoe D66 in het algemeen omgaat met jouw gegevens.

Vragen?

Heb je vragen over het proces van kandidaatstellen, het kandidaatstellingsformulier of het moment van acceptatie? Stuur een mail naar de Landelijke Verkiezingscommissie!