Ruimte om te wonen en leven

Beeld: Maaike Kemps

Bij ruimtelijke ontwikkeling horen keuzes. De politieke afwegingen die we maken voor de inrichting van de ruimte, beïnvloeden niet alleen het leven van huidige inwoners, maar ook dat van toekomstige generaties. Bij de inrichting van de ruimte moeten we dus nadenken over wat voor soort samenleving ons voor ogen staat.
We willen dat iedereen ruimte heeft om te wonen, te werken en te leven, maar tevens dat er ruimte is voor natuur en milieu, dus voor zowel een prettig als een gezond leefklimaat. Dat maakt keuzes bij het inrichten noodzakelijk. Bovendien streven we naar een sociale, niet verdeelde samenleving waarin mensen met elkaar verbonden zijn. Deze wensen vormen de leidraad bij het inrichten van de ruimte.

D66 wil

– dat er huizen gebouwd worden waar daadwerkelijk grote vraag naar is in de regio. D66 wil naast het grote villabestand en de sociale woningbouw huizen realiseren in het middensegment, opdat er in de gemeente een voldoende gedifferentieerd aanbod is. D66 is voorstander van particulier opdrachtgeverschap naast het bouwen door projectontwikkelaars en woningcorporaties.

– meer seniorenwoningen/appartementen vanwege de toename van het aantal ouderen. Beschikbaarheid van dergelijke woningen genereert vanzelf ruimte voor starters en doorstromers.

– herbestemming van leegstaande, waardevolle gebouwen. Een voorbeeld zijn de monumentale panden van Park Vogelenzang in Bennebroek. Het samenwonen van kinderen met ouders op leeftijd verdient stimulans. Tijdelijke mantelzorgwoningen kunnen hierbij een oplossing bieden.

– een stadsbouwmeester of landschapsarchitect, te delen met buurgemeenten. Deze onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit kan adviseren over een hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte, ter verbetering van het ruimtelijke beleid in Zuid-Kennemerland.

– dat er de komende jaren veel aandacht is voor het voorkomen en het bestrijden van geluidsoverlast in de openbare ruimte. Stilte in de openbare ruimte dient niet alleen het woongenot, maar ook de gezondheid. Betere handhaving van maximumsnelheden kan de geluidniveaus van het wegverkeer reduceren.

– meer vertier voor kinderen en jongeren. Uiteraard hebben Welzijn Bloemendaal en de portefeuillehouder Jeugd al veel goeds bereikt, waaronder de inrichting van het Bennebroekse Anemonenplein, die samen met omwonenden is bepaald. Speelplekken verdienen een betere inrichting met goede en veilige klim- en speelvoorzieningen. Binnen elke dorpskern willen we een ontmoetingsplek voor jongeren (bijvoorbeeld trapveldje of basketbalveld).

– een evaluatie van de huidige aanpak van bestemmingsplannen. D66 wil bekijken of de huidige systematiek, die tot juridische conflicten heeft geleid, gewijzigd kan worden. Na de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet kan daar van worden geprofiteerd bij het opstellen van het omgevingsplan.