Onderwijs

Beeld: D66 Bloemendaal

Goed onderwijs is de belangrijkste motor voor gelijke kansen. De gemeente gaat over de schoolgebouwen. Het ‘integraal huisvestingsplan onderwijsgebouwen’ wordt de komende jaren geactualiseerd, uitgaande van de te verwachten nieuwe voorziening voor renovatie en ontwikkelingen op het gebied van klimaatmaatregelen en verduurzaming.

We steunen dan ook de voorstellen en oplossingen van het college m.b.t. onderwijs huisvestiging om de schoolbesturen in staat stellen de noodzakelijke voorzieningen te realiseren.

D66 verwacht van het College dat er actief gesprekken gevoerd worden met de schoolbesturen over verduurzamen schoolgebouwen in combinatie – waar mogelijk – met wijkgerichte aanpak en kijken van welke maatregelen de omringende buurt van mee kan profiteren. De veilige en zelfstandige bereikbaarheid van Scholen door de leerlingen moet overigens gewaarborgd zijn en moet meer aandacht krijgen.

D66 wil
Integrale kindcentra, waar onderwijs en opvang worden gecombineerd.
Het gaat om leren en om ontspannen.


Zo kunnen deze centra bijvoorbeeld ruimte bieden aan muziek, beweging, kunst en ouderenactiviteiten. De huisvesting van scholen dient hiervoor adequaat te zijn ingericht, waarbij het in voorbereiding zijnde huisvestingplan voor het onderwijs een eerste stap is. Er is beleid nodig hoe om te gaan met verminderde leerlingaantallen in de toekomst.

Dat kinderen van jongs af aan via school of opvang in aanraking komen met cultuur, zoals literatuur, kunst en muziek.


Het vergroot hun historisch besef en bevordert hun intellectuele en harmonische ontwikkeling. D66 wil blijvend aandacht voor muziekonderwijs voor alle kinderen, waarbij de gemeentelijke muziekschool onveranderd een belangrijke rol speelt. We willen de speciale projecten continueren en het liefst uitbreiden, zoals de bewegingsmusicals en de blazersklas. Privé-muzieklessen zouden daartoe misschien geprivatiseerd kunnen worden. De ensemble-functie van de muziekschool mag hier niet onder lijden.

Continuering van het burgerschapsvormingsinitiatief van de gemeenteraad op de basisscholen “Raadslid in de klas”.

Het is belangrijk dat jongeren gemotiveerd raken door het belang van hun betrokkenheid te benadrukken. D66 wil jongeren actief betrekken bij de gemeentepolitiek, door manieren te vinden die aansluiten bij hun belevingswereld.