Zorg en Welzijn

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen (arbeidsparticipatie),
en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Iedereen moet mee (kunnen) doen in onze samenleving.
Voor D66 is daarbij de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen het uitgangspunt.
Soms hebben mensen echter ondersteuning nodig, en die moet dan ook ruimhartig geboden worden.

Zorg aan langdurige zieken en niet-zelfredzame inwoners

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. De gemeente geeft daarom ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uit onderzoek blijkt dat de gemeente Bloemendaal hoog scoort op clienttevredenheid. Dit willen we natuurlijk sowieso vasthouden. Daarom wil D66 dat de gemeente:

  • Meer bekendheid geeft aan de mogelijkheid van onafhankelijke clientondersteuning bij gesprekken;
  • Zorgaanbieders zoveel mogelijk ontlast bij gebruikmaking van gemeentelijke administratieve systemen, zodat zij zich volop kunnen richten op de te leveren zorg.
  • Bij het zoeken naar zorgaanbieders niet alleen op laagste kosten aanbesteedt, maar er rekening mee houdt dat continuïteit in zorgverlening belangrijk is voor zowel zorgcliënten als werknemers.
  • Scherp blijft bewaken dat persoonlijke gegevens en dat de persoonlijke levenssfeer van zorgcliënten beschermd blijven
  • Mantelzorgers voldoende ondersteunt en waardeert.

Welzijn algemeen

Welzijn Bloemendaal is een gewaardeerde organisatie die jong en oud betrekt, activeert en ondersteunt waar nodig. D66 wil Welzijn Bloemendaal alle ruimte bieden om haar werk voort te zetten.

Ook in een welvarende gemeente als Bloemendaal leven huishoudens helaas in armoede. D66 wil dat de gemeente de middelen die ze ontvangt om kinderarmoede te bestrijden, volledig aan deze
kinderen besteedt, zoals voor schoolspullen, sport, muziekles, bijles en schoolreisjes. De gemeente moet daarbij rekening houden met mogelijke schaamtegevoelens bij aanvragers.