Financiën

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Als sociaal-liberale partij gaat D66 behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeente. Wij zijn zuinig met belastinggeld. Voor elke euro die de overheid uitgeeft, geldt immers dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden. Om die reden vinden wij het ook belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk is over inkomsten en uitgaven, en daar ook verantwoording over aflegt. Een D66-begroting is bovendien toekomstvast: wij willen geen schuld doorschuiven naar volgende generaties. Vanuit diezelfde gedachte erkennen we ook het belang van bijna alle publieke investeringen – bijvoorbeeld in goed onderwijs, duurzame energie en natuurbeheer – die op de lange termijn profijt opleveren of gericht zijn op het behouden of versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom zijn lage lokale lasten voor ons weliswaar belangrijk, maar vormen ze niet het enige criterium bij het opstellen en beoordelen van een gemeentebegroting.

D66 wil

– ook in de komende jaren gelijkblijvende gemeentelijke woonlasten voor de inwoners. Het gaat hier om de onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenheffing. Bij stijgende uitgaven wordt compensatie gezocht aan de uitgavenkant en worden niet reflexmatig de belastingen verhoogd. Een uitzondering mag gemaakt worden voor noodzakelijke investeringen die voortvloeien uit klimaatovereenkomsten en duurzaamheidsafspraken.
– een evenwichtige begroting, met een adequate reserve om tegenvallers op te vangen. Risicobeheersing staat hoog in het vaandel. D66 wil geen te hoge reserves maar zeker geen tekorten.
– dat inwoners van Bloemendaal weten wat er met hun geld gebeurt. D66 wil dat de hoogte van de (belasting)tarieven en de besteding van de gelden inzichtelijk zijn, evenals de wijze waarop bij het uitgeven prioriteiten tot stand komen en keuzes worden gemaakt.
– instandhouding van de scherpzinnig functionerende gemeentelijke rekenkamer, die onafhankelijk van het gemeentebestuur opereert. Als de gemeenteraad besluit om een advies van de rekenkamer over te nemen, moet dit ook opgevolgd worden door burgemeester en wethouders.
– toegankelijke informatie over bestedingen, prioriteiten en uiteindelijke keuzes, bij voorkeur in goed leesbare publicaties, die alle huishoudens bereiken. D66 stelt daarom voor om bij de jaarrekening en de begroting een pagina in het weekblad, op de website en in het magazine “B.”, te reserveren om in begrijpelijke taal uit te leggen, waaraan het geld van de inwoners wordt besteed. De begroting kan inzichtelijker worden gemaakt door bepaalde bedragen te delen door het aantal inwoners of deelnemers. Dan wordt duidelijk hoeveel de gemeente per persoon uitgeeft aan een bepaalde post.
– dat in de planvorming- en inkoopprocessen van de gemeente de kosten over de gehele levensduur van een product, gebouw of installatie de doorslag geven; dus niet alleen de aanschafkosten. Aldus zal de gemeente kiezen voor oplossingen die op de lange termijn het meest economisch en duurzaam zijn.
Lees het volledige verkiezingsprogramma hier:
https://bloemendaal.d66.nl/content/uploads/sites/68/2018/01/D66-Bloemendaal-VKP-2018.definitief.pdf