Solide Bestuur

Beeld: D66 Bloemendaal

D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Dit vereist de mogelijkheid voor mensen om te bepalen wie hen bestuurt en over welke publieke belangen de bestuurders gaan. Uitgaande van persoonlijke vrijheid in verbondenheid met anderen is het van groot belang dat overheden zich aan de door henzelf gestelde regels houden en openbare verantwoording afleggen en controleerbaar zijn. D66 is daarom altijd een voorvechter geweest van een sterke democratische rechtsstaat waarbij mensen invloed en inspraak hebben.

D66 wil

Verdergaande uitvoering van het nieuwe participatiebeleid, met ruimte voor burgerparticipatie en zogenoemde overheidsparticipatie

Hierbij worden de rollen tussen inwoners en overheid omgedraaid. Bij overheidsparticipatie nodigen inwoners en bedrijven de overheid uit om deel te nemen aan hun activiteiten en acties. Zij blijven zelf trekker, en de gemeente kan als partner meedoen, faciliteren of stimuleren, als dat past binnen de gemeentelijke doelstellingen. Belangrijk is dat altijd de juiste vorm van participatie gekozen wordt, zodat verwachtingen en vereisten voor alle partijen helder zijn.

Mensen betrekken bij de democratie


In Bloemendaal wil D66 daarom verder experimenteren met burgerpanels, waarin gelote inwoners meedenken en -praten over helder afgebakende, gemeentebrede vraagstukken, zoals het vormgeven van de energietransitie1. Deelnemers worden geloot uit het kiesregister. Deelname aan het burgerpanel is vrijwillig en – afhankelijk van het tijdsbeslag – er kan een vergoeding tegenover staan. Hier worden middelen voor vrijgemaakt. Belanghebbenden blijven uiteraard hun inspraakrecht behouden. De gemeenteraad weegt de meningen van het gelote burgerpanel en belanghebbenden mee bij de uiteindelijke besluitvorming.

Een kwaliteitsverbetering van het gemeentebestuur

Door de verschuiving van taken van het Rijk naar de gemeenten worden de eisen steeds hoger. Of de gemeente goed in staat is om haar wettelijke taken uit te voeren, kan onderzocht worden via een zogenoemde bestuurskrachtmeting door een onafhankelijk bureau. Daarbij kunnen maatregelen onderzocht worden om de bestuurscultuur te verbeteren. In de regio wordt steeds meer ambtelijk en bestuurlijk samengewerkt zonder dat de gemeenteraad dit goed kan controleren. Onvermijdelijk zal in de niet al te verre toekomst samenvoeging van de gemeenten in deze regio plaatsvinden. (Dit in navolging van het regeerakkoord.) Het gemeentebestuur van Bloemendaal zal zich proactief inzetten om een dergelijke ontwikkeling in goede banen te leiden om de kwaliteit van het bestuur en de democratische toetsing van de besluitvorming te borgen.

Een transparante overheid


Transparantie betekent voor D66 onder meer dat de gemeente meer gegevens digitaal toegankelijk maakt. De toekomstige Wet open overheid is hierbij een belangrijk instrument. Deze wet verplicht overheidsorganen op eigen initiatief informatie volledig openbaar te maken. De openheid mag niet in strijd zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Een gemeenteraad die bereikbaar is voor de inwoners

D66 wil de manier van vergaderen zo aanpassen dat de communicatie met insprekers informeler en daardoor effectiever verloopt. Begrijpelijkere communicatie met inwoners
Het gaat dan om bijvoorbeeld begrijpelijke en complete beantwoording van correspondentie en prompte persberichten op actualiteiten.