Participatie en Democratie

Participatie door inwoners bij beleidsvorming en – uitvoering is een waardevolle aanvulling op de representatieve democratie. De gemeente moet daarom op haar inwoners durven vertrouwen en hen vaker en eerder betrekken. Tegelijkertijd moet het gemeentebestuur ervoor zorgen dat alle betrokken partijen inbreng kunnen leveren, en dat niet alleen de meest mondige inwoners hun zegje komen doen. De gemeente bewaakt immers het algemeen belang.

Participatie

De gemeente heeft sinds kort goed participatiebeleid waarin onderscheid wordt gemaakt tussen
verschillende type belanghebbenden. D66 wil dat de gemeente verder inzet op:

 • Het beter faciliteren van maatschappelijke initiatieven van inwoners, omdat inwoners vaak goede ideeën hebben
 • Het gebruik van digitale middelen bij participatietrajecten, zodat ook jongere doelgroepen goed worden bereikt
 • Heldere kaderstelling door de gemeenteraad bij participatietrajecten, en goede voorlichting aan inwoners over die kaders, zodat participatie niet leidt tot teleurstelling
 • Voortzetting van het ‘digipanel’ dat regelmatig wordt bevraagd over ontwikkelingen in de gemeente en zo de gemeenteraad ‘voedt’ met wat inwoners belangrijk vinden
 • Gelote burgerpanels bij specifieke vraagstukken, opdat zoveel mogelijk geluiden uit de samenleving gehoord worden
 • Voortzetting van het succesvolle en breed gedragen project ‘Raadslid in de klas’, in het kader van de burgerschapsvorming van kinderen.

Democratische legitimatie

Met de overdracht van bevoegdheden en middelen naar gemeenten is de noodzaak van aansturing en controle door de inwoners en de gemeenteraad toegenomen. Daarvoor is een werkende democratie op lokaal niveau nodig, waarbij de macht niet mag liggen bij moeilijk te controleren gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. D66 zet in op:

 • Het kritisch volgen van de hernieuwde samenwerking binnen de regio Zuid-Kennemerland en de Metropoolregio Amsterdam
 • Tijdige en volledige terugkoppelingen van de portefeuillehouders over gemeenschappelijke regelingen, zodat de gemeenteraad goed kan bijsturen.

Bestuurscultuur

D66 Bloemendaal staat voor een open bestuurscultuur. ‘Open’ voor wat betreft de benaderbaarheid van het bestuur en ‘open’ voor wat betreft de beschikbaarheid van informatie. Uiteraard wel met inachtneming van wet- en regelgeving voor wat betreft de privacy van betrokkenen. D66 zet in op:

 • Een goede uitvoering van de Wet open overheid
 • Een overzichtelijk register met alle geheime besluiten, inclusief data waarop die geheimhouding weer opgeheven moet worden
 • Blijvende ondersteuning van de lokale en regionale media, zodat deze het bestuur en de politiek kritisch kunnen volgen.